A Message on the 176th Anniversary of AEC

By Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO

July 1, 2022 marks the 176th anniversary of, as the founders consciously called, the ‘Evangelical Church of Armenia’, Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցի:

‘Church’ is the body of Christ where believers come together as different parts of the body to worship an omnipotent Creator in holiness, worthy of the image of God.    

‘Evangelical’ lays God’s Word, the Holy Bible as the foundation of faith from where all wisdom flows, through which spiritual growth and nourishment is served. The Bible is the source, where the good news of salvation received through the grace of God and the ultimate sacrifice of Christ is revealed.    

‘Armenian’ is a testament of our identity. It rationalizes our share of faithfulness to God keeping our part of the covenant through Armenia’s unique contribution as a nation, to humanity and civilization. 

That wholesome of ‘Evangelical Church of Armenia’ remains part of God’s unfathomable creation, who together with other parts receive the manifestation of the Spirit for the common good.                  

_____________________________________

Յանուն Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան կու գամ շնորհաւորել Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ 176ամեակը, փառք տալով Աստուծոյ այն լուսաշող ճանապարհին համար որու ընդմէջէն, հաւատարիմ եկեղեցւոյ հիմնաքար Յիսուս Քրիստոսի, եկեղեցին ընթացաւ իր ծնունդէն իվեր:    

176ամեայ իր ծառայութեան հարուստ ժառանգութիւնը լուսաւոր պսակ մըն է անոր ճակտին, հոգեւոր, կրթական, մշակութային եւ ընկերային ծառայութիւններու դաշտին մէջ: Քրիստոնէական կեանքի ճանապարհի ընթացքը Տէր Աստուծոյ բարի եւ ողորմած ձեռքերուն մէջ է: Այդ ճանապարհին՝ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը կռուան է եւ բարի երթ կը մաղթէ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ:

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up