AMAA 102nd Annual Meeting

AMAA Holds 102nd Annual Meeting in Fresno with Honorary Guest Artsakh State Minister Artak Beglaryan, Elects New Board Members for Class of 2024

By Louisa Janbazian

The 102nd Annual Meeting of the Armenian Missionary Association of America (AMAA) was held at the Pilgrim Armenian Congregational Church in Fresno, CA on Saturday, October 23, 2021.

AMAA President Nazareth Darakjian, M.D. presided over the meeting. Rev. Razmig Minassian, Executive Director of CAMP AREV, offered a prayer and a short devotion. His devotional was based on 1 Thessalonians 1:1-3. Rev. Minassian focused on Paul’s encouraging words to the Thessalonians about their work produced by faith, their labor promoted by love and their endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. He reminded all who gathered at the meeting that in faith we look back at what God has done in our life, that love is the mechanism in which we live by today, and that we are a people of hope. Without hope, we are doomed. But through Christ, we have hope for a better day.

During the meeting AMAA Executive Director/CEO Zaven Khanjian presented his report covering the Association’s activities during the 2020-2021 Fiscal Year. Reports were also received from the AMAA Officers, Directors and Committee Chairs, as well as Representatives of the Armenian Evangelical Unions, the Armenian Evangelical World Council and affiliated organizations presented their reports, shared their joys and concerns and praised God for another successful year despite restrictions due to the COVID pandemic.

During the Annual Meeting, Mr. Artak Beglaryan, State Minister of Republic of Artsakh, greeted the attendees and credited the Christian education he received at the AMAA Summer Camps in Artsakh he attended in his childhood as helping develop his service spirit. Mr. Beglaryan was in CA upon the invitation of the AMAA as guest of Honor of its 102nd Annual Meeting and Keynote speaker at the Association’s Banquet on Saturday evening.

The AMAA’s general membership elected the following nine members to the Board of Directors Class of 2024 for a term of three years: Ronald Altoon, Lucienne Aynilian, Bryan Bedrosian, Rev. Dr. Avedis Boynerian, John Cherkezian, Christine Momjian, Roseann Saliba, Eileen Chopourian Stephey, Ed.D. and Aram Shemmassian, M.D.

In conjunction with the AMAA Annual Meeting, AMAA Board of Directors and the Armenian Evangelical World Council held their meetings October 21-23. 

On Sunday, October 24, members and guests joined the Pilgrim Armenian Congregational Church of Fresno for a special Worship Service jointly with the congregation of the First Armenian Presbyterian Church of Fresno.  Rev. Dr. Haroutune Selimian, President of the Armenian Evangelical Community in Syria, preached in Armenian. Rev. Selimian’s message was based on Isaiah 54:1-4.  “The message of this passage,” he said, “is what the prophet would have said: Spread out your tent and let the curtains of your dwelling be stretched; lengthen your cords and strengthen your stakes.” He concluded his message reflecting on the current situation in Artsakh: “God has chosen us as co-workers and He encourages us to fill those ruined cities with people…”

Rev. Dr. Ron Tovmassian, Senior Pastor of the United Armenian Congregational Church of Los Angeles, preached in English. In his message he said “As believers we will not have a heart for those who need to know the Lord, unless we realize there is no difference between us and them in God’s eyes… While churches are a comfortable place for believers to gather, those who do not know the Lord will be out of place in a worshipping community. We must not just sit back and hope they come to us, like Jesus we must go out and seek them where they are and share God’s love with them. That is our mission as individuals, as churches and it is the mission of the AMAA consistently pursuing, to go out into the world and share the Light of God’s salvation.”

Armenian Evangelical World Council Executive Director Rev. Dr. Vahan Tootikian installs AMAA Board Members and Officers

A special prayer was offered by Rev. L. Nishan Bakalian in memory of AMAA members and friends who made the transition from this life to Life Eternal during the past year. Rev. Dr. Vahan H. Tootikian officiated the installation of the members and officers of the AMAA Board of Directors

“We take this opportunity to thank the members of the Pilgrim Armenian Congregational Church and its pastors, Senior Pastor Rev. Nerses Balabanian, Associate Pastor Rev. Kevin Kasper, and Annual Meeting and specially Host Committee Chairs Ed and Roseann Saliba for hosting the Annual Meeting and for welcoming us with great warmth, hospitality, delicious meals and enthusiasm. We pray that God will continue to bless this congregation and their ministry abundantly in the Saint Joaquim Valley,” said Mr. Khanjian.

Prior to AMAA’s Annual meeting, on Wednesday, October 20, representing AMAA, Dr. Hasmig Baran accompanied the State Minister and the guests to pay cordial visits to Archbishop Hovnan Derderian, Primate of the Western Diocese of the Armenian Apostolic Church of North America at St. Leon Armenian Cathedral in Burbank, CA and Bishop Torkom Donoyan, Prelate of the Western Diocese of the Armenian Orthodox Church of America at the Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church in La Crescenta. The following week, Mr. Khanjian accompanied the State Minister and paid cordial visits to the Consulate General of Armenia, St. Gregory the Illuminator Armenian Catholic Cathedral and the Headquarters of the Armenian Evangelical Union of North America in Glendale, CA.


State Minister of Artsakh Artak Beglaryan, brings his greetings at AMAA’s 102nd Annual Meeting
Արցախի Պետ Նախարար Արտակ Բեգլարյան Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 102րդ Տարեժողովի Պատուոյ Հիւր

Լուիզա Ճանպազեան

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 102րդ տարեկան Համաժողովը տեղի ունեցաւ Ֆրէզնոյի Հայ Պանդխտաց Եկեղեցիին մէջ՝ ՔալիՖորնիա, Շաբաթ Հոկտեմբեր 23-ին՝ Նախագահութեամբ Տօքթ. Նազարէթ Տարագճեանի։ ԱՐԵՒ Ճամբարի Գործադիր Տնօրէն Վեր. Ռազմիկ Մինասեան մատուց բացման աղօթքը եւ կարճ խորհրդածութիւն մը։ Խորհրդածութիւնը հիմնուած էր Ա. Թեսաղոնիկեցիս 1. 1-3 համարներուն վրայ։ Վեր. Մինասեան կեդրոնացաւ Թեսաղոնիկեցիներուն ուղղած Պօղոս Առաքեալի քաջալերական խօսքերուն վրայ՝ անոնց սիրով ու հաւատքով տառած աշխատանքի արդիւնքին եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի հանդէպ յոյսով ներշնչուած տոկունութեան։ «Առանց յոյսի մենք դատապարտուած ենք։ Բայց Քրիստոսով յոյս ունինք աւելի լաւ օրուայ» ըսաւ ան։

Աւետարանչականի Գործադիր Տնօրէն Զաւէն Խանճեան ներկայացուց 2020-2021 տարեշրջանի Ընկերակցութեան գործունէութիւններու տեղեկատուութիւնը։ Տեղեկագրութիւններ ներկայացուեցան նաեւ Աւետարանչականի Նախագահին, Յանձնախումբերու Ատենապետներուն, ինչպէս նաեւ Հայ Աւետարանական Միութիւններու, Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի եւ յարակից կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներէն։ Անոնք զեկուցեցին անցնող տարեշրջանի իրենց գործունէութիւններուն մասին, ներկաներուն հետ կիսեցին իրենց ուրախութիւններն ու մտահոգութիւնները եւ փառք տուին Աստուծոյ իրենց իրականացուցած բոլոր գործունէութիւներուն համար՝ հակառակ համաճարակի սահմանափակումներուն։

Տարեժողովի ընթացքին Արցախի Հանրապետութեան Պետ Նախարար Արտակ Բեգլարյան ողջունեց ներկաները եւ գնահատեց իր մանկութեան տարիներուն Արցախի Աւետարանչականի ճամբարներուն մէջ իր ստացած Քրիստոնէական դաստիարակութիւնը որպէս նպաստող իր ծառայողական ոգիի զարգացման։ Պարոն Բեգլարյան ՔալիՖորնիա կը գտնուէր Աւետարանչականի հրաւէրով որպէս 102րդ Տարեժողովի Պատուոյ հիւր եւ գլխաւոր բանախօս՝ Շաբաթ երեկոյեան տեղի ունեցող Ճաշկերոյթին։

Տարեկան Համաժողովի աւարտին կարդացուեցան անունները Աւետարանչականի Վարչութեան նորընտիր անդամներուն, որոնք ընտրուած էին երեք տարուան ծառայութեան համար՝ փոխարինելու իրենց ծառայութեան շրջանը աւարտած անդամները.- Ռոլանտ Ալթուն, Լուսիէն Այնիլեան, Քրիսթին Մոմճեան, Տօքթ. Արամ Շէմմասեան, Ճան Չէրքէզեան, Պրայըն Պետրոսեան, Վեր. Աւետիս Պոյնէրեան, Ռօզէն Սալիպա եւ Այլին Չօփուրեան ՍթէՖի։

Աւետարանչականի տարեկան Համաժողովին առընթեր, Հոկտ. 21-22 օրերուն տեղի ունեցան նաեւ Ընկերակցութեան Վարչական Խորհուրդի ինչպէս նաեւ Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի ժողովները։

Կիրակի, Հոկտեմբեր 24-ին տեղի ունեցաւ Աւետարանչականի Տարեժողովի Պաշտամունքը Հայ Պանդխտաց Եկեղեցիին մէջ, մասնակցութեամբ Ֆրէզնոյի Հայ երիցական եկեղեցիին։

Վեր. Դոկտ. Յարութիւն Սելիմեան, Համայնքապետը Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքին մատուց Հայերէն քարոզը՝ որուն բնաբանն էր «Լուսարձակուած Միտքը»՝ հիմնուած Եսայի 54. 1-4 համարներուն վրայ։ «Այս հատուածին տեսլական միտքը» ըսաւ ան «այն է որ մարգարէն պիտի ըսէր. Վրանիդ տեղը լայնցուր, ու քու բնակարանիդ վարագոյրները թող տարածուին. Մի’ խնայեր, չուաններդ երկնցուր ու ցիցերդ ամրացո’ւր։» Վերապատուելին եզրափակեց իր քարոզը անդրադառնալով Արցախի ներկայ իրավիճակին. «Աստուած մեզ ընտրած է որպէս գործակիցներ եւ Ան կը քաջալերէ մեզ աւերուած քաղաքները բնակիչներով լեցնելու»։

Վեր. Դոկտ. Ռան Թովմասեան՝ Լոս Անճելոսի Միացեալ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի Երեց Հովիւը՝ մատուց Անգլերէն քարոզը։ Վերապատուելին իր քարոզին մէջ ըսաւ։ «Որպէս հաւատացեալներ մենք չենք կրնար սիրել անոնք՝ որոնք պէտք է ճանչնան Տէրը, մինչեւ չհասկնանք որ Աստուծոյ մօտ մեր եւ անոնց միջեւ տարբերութիւն չկայ… Մինչ եկեղեցիները հանգստաւէտ տեղեր են հաւատացեալներու համախմբումին, անոնք որոնք չեն ճանչցած Տէրը՝ իրենք զիրենք անտեղի պիտի զգան այդ վայրին մէջ։ Մենք չենք կրնար պարզապէս նստիլ եւ յուսալ որ անոնք մեր մօտ գան»։ Ապա եզրափակելով իր պատգամը ան ըսաւ. «Մեր առաքելութիւնը որպէս անհատներ, որպէս եկեղեցիներ եւ որպէս Աւետարանչականի առաքելութիւն, հետեւողական հետապնդում է՝ դուրս գալ աշխարհ եւ կիսել Աստուծոյ փրկութեան լոյսը»։

Պաշտամունքի ընթացքին յատուկ աղօթք մատուց Վեր. Նշան Պագալեան, յիշելով այն բոլոր Աւետարանչականի անդամները որոնք անցնող տարեշրջանին այս կեանքէն անցան յաւիտենականութեան։ Իսկ Աւետարանչականի Վարչական Խորհուրդի անդամներուն պաշտօնակոչութեան արարողութիւնը կատարեց Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան՝ Գործադիր Տնօրէնը Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի։

«Յատուկ շնորհակալութիւն կ’ուզեմ յայտնել Հայ Պանդխտաց Եկեղեցիի անդամներուն եւ անոր հովիւներուն՝ Երեց Հովիւ Վեր. Ներսէս Պալապանեանին, Օգնական Հովիւ Վեր. Քեվին Քէսբըրին, եւ յատկապէս հիւրընկալ յանձնախումբի ատենապետերուն՝ Էտ եւ Ռոզէն Սալիպաներուն, իրենց ջերմ հիւրընկալութեան համար։ Կ’աղօթենք որ Աստուած շարունակէ առատօրէն օրհնել այս Եկեղեցին եւ անոր ծառայութիւնը Ֆրէզնոյի շրջանին մէջ» ըսաւ Պր. Խանճեան։

Աւետարանչականի Տարեժողովէն առաջ, Չորեքշաբթի Հոկտեմբեր 20ին, Լոս Անճելոսի մէջ, Աւետարանչական Ընկերակցութեան ներկայացուցիչ Դոկտ, Յասմիկ Պարանի ընկերակցութեամբ, Արցախի Պետ Նախարարը եւ պատուոյ հիւրերը այցելեցին Սուրբ Ղեւոնդեանց Մայր Եկեղեցին եւ տեսակցեցան Հայաստանեայց Եկեղեցիի Առաջնորդ Յովնան Արք. Տէրտէրեանի հետ, ինչպէս նաեւ Քրեսենթա Հովիտի Հայոց Առաջնորդարանը եւ տեսակցեցան Հայ Առաքելական Եկեղեցիի Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ՝ Թորգոմ Եպս. Տօնոյեանի հետ։ Իսկ յաջորդ շաբթուան ընթացքին, Պր. Խանճեան ընկերակցեցաւ անոնց պաշտօնական այցելութիւններու՝ Լոս Անճելոսի Հայաստանի Հիւպատոսարանը, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայ Կաթողիկէ Մայր Եկեղեցին եւ Հայ Աւետարանական Միութեան Կեդրոնատեղին՝ Կլէնտէյլի մէջ։