Urgent Appeal: AMAA Prays and Responds to the Earthquake Struck Community in Aleppo

Rev. Dr. Haroutune Selimian gazes at a collapsed building.

Barely recovered from the acts of war and completely overwhelmed by the unprecedented economic crisis, Syria is facing a new disaster – a deadly earthquake. On February 6, 2023, at 4:17 am local time, residents within the greater Aleppo provinces were rocked by a 7.8 magnitude earthquake. Later, it was followed by two more earthquakes, one with a 7.5 tremor, and continuing aftershocks.

Rev. Dr. Haroutune Selimian, the President of the Armenian Evangelical Community of Syria reports: “According to the latest data, the current number of reported victims of the earthquake in Syria has reached 538, the number of injured is 1353, and 120 buildings have been destroyed. In addition to human losses, churches, buildings, and institutions suffered extensive structural damage, some even flattened. Soon after becoming aware of the extent of damage in the city of Aleppo, the Armenian Evangelical Bethel Church in Aleppo immediately acted to help the community. People gripped by fear and left homeless, rushed to the streets, and more than 350 families found shelter in the halls and courtyard of Bethel Church. The Armenian Evangelical Community of Syria, with the financial support of AMAA, and the encouragement of the Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East, was one of the first respondents to the disaster with direct material support and taking care of the immediate and basic needs, along with moral support and prayers.”

We pray that the resilient spirit of the community in Syria will once again prevail rising up from the depth of this latest calamity.

AMAA has been assessing the damages to our communities. We have been in touch with the leadership in Lebanon and Syria. AMAA has offered initial assistance necessary to cope with the situation and will continue to stay alert and vigilant as we receive more information.


NBC News’ (Bay Area) feature on Bethel Church’s outreach and relief efforts in Aleppo, and interview with Rev. Dr. Haroutune Selimian.

UPDATE

February 8, 2023

AMAA Continues to Pray and Respond to the Earthquake Struck Community in Aleppo

As the number of the injured and victims of the deadly earthquake rises, the Armenian Evangelical Community in Aleppo, headed by Rev. Dr. Haroutune Selimian, the President of the Armenian Evangelical Community in Syria, continues to reach out and help the people with major support from the AMAA. The doors of the Armenian Evangelical Bethel Church of Aleppo remain open to shelter and feed the homeless in its halls and courtyard and respond to the needs by providing them necessities, such as food supplies, coats, warm blankets, hygienic items, medications and other stuff. Currently, there are over 250 families sheltered in Bethel Church.

Rev. Dr. Selimian reported that the current number of injured people in Aleppo is around 2600 and the death toll is about 900. He emphasized that they will overcome these difficult days with the providence of God, and with the support of AMAA and other organizations.

He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Psalm 91:1


Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը աղօթքներու հետ միատեղ կ’արձագանգէ Հալէպի երկրաշարժէն տուժած բնակչութեան կարիքներուն

Հազիւ պատերազմի արհաւիրքէն ուշքի եկած եւ աննախադէպ տնտեսական տագնապով ճնշուած Սուրիահայ մեր գաղութը կանգնած է նոր աղէտի մը առաջ՝ անողորմ երկրաշարժը։ 2023 թուականի Փետրուար 6-ին, տեղական ժամով առաւօտեան ժամը 4։17-ին, Հալէպի նահանգի բնակիչները ցնցուեցան 7.8 ուժգնութիւն ունեցող ահաւոր երկրաշարժով։ Աւելի ուշ անոր յաջորդեց եւս երկու ցնցումներ, որոնցմէ մէկը 7.5 ուժգնութեամբ, որուն յաջորդեց յաւելեալ յետցնցումներ։ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնքապետ՝ Վեր. Դոկտ. Յարութիւն Սելիմեան կը հաղորդէ.- «Ըստ վերջին տուեալներու, Սուրիոյ երկրաշարժի զոհերու թիւը հասած է 568-ի, վիրաւորներու թիւը՝ 1353-ի, եւ փուլ եկած են 120 շէնքեր։ Բացի մարդկային կորուստներէ, եկեղեցիներու եւ հաստատութիւններու շէնքներ ալ նոյնպէս մեծ կառուցուածքային վնասներ կրած են, եւ ոմանք նոյնիսկ հիմնայատակ եղած են։ Հալէպի քաղաքի վնասուած կառոյցներու մասին տեղեկութիւններ ստանալէ անմիջապէս ետք, Հալէպի Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցին անմիջապէս գործի լցուեցաւ օգնելու երկրաշարժէն տուժած մեր հայրենակիցներուն։ Վախով պատուած եւ անօթեւան մնացած մարդիկ իրենց տուներէն փողոց ելան եւ աւելի քան 350 ընտանիքներ ապաստան գտան Բեթէլ Եկեղեցիի սրահներուն եւ բակին մէջ։ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքը՝ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան նիւթական աջակցութեամբ եւ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան քաջալերութեամբ, աղէտին առաջին արձագանգողները եղան անմիջական նիւթական աջակցութեամբ՝ հոգալով անմիջական եւ հիմնական կարիքներ, բարոյական աջակցութեան եւ աղօթքներու հետ մէկտեղ։

Ցաւով կը յայտնենք, որ Հալէպի երկրաշարժէն զոհուած երկու անձերը՝ Միրնա Թէնեքեճեանը եւ իր որդին՝ Ալպերն են։

Կ’աղօթենք որ Սուիրոյ մեր համայնքի տոկուն ոգին կրկին կը տիրէ այս վերջին աղետի խորքէն բարձրանալով։


UPDATE 2

February 9, 2023

Syria Earthquake Update!

The Armenian Evangelical Church of Bethel, in Aleppo, Syria, under the leadership of Rev. Dr. Haroutune Selimian President of the Armenian Evangelical Community in Syria, continues to render a range of services to all those who are affected by the earthquake and have found shelter within the Church premises. Along with Pastor Asadour Mncherian, Pastor of the Armenian Evangelical Emmanuel Church, as much support, both physical and spiritual, possible is being provided. The Pastors meet, talk and pray with individuals and families, and listen to their questions, difficulties and concerns for the coming days. The Church has also been organizing special programs for the children in the playground to keep them preoccupied and encouraged.

Rev. Selimian reports that some of these families will be able to return to their homes, but others will not. They are worried about the structural condition to their house or apartment buildings. Rev. Selimian with his team held a meeting with local construction experts, engineers and architects and created a special Task Force which will assess the damage to homes and buildings in question. Ultimately, a special report will be created to determine the extent of the damages – whether the buildings can be repaired or not, and whether they should be completely evacuated and demolished. They have also started to evaluate the extent of repairs of the damaged church buildings and schools, hoping that in a few weeks they can begin working on repairs.

Earthquake-affected individuals are in dire need right now. Please donate today and help us reach families in Syria who have lost everything. This is an urgent appeal for assistance.

Հալէպի Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցին՝ գլխաւորութեամբ Համայնքապետ Վեր. Դոկտ. Յարութիւն Սելիմեանի կը շարունակէ իր շարք մը ծառայութիւնները մատուցանել բոլոր անոնց, որոնք տուժած են երկրաշարժէն եւ ապաստան գտած Եկեղեցիի սրահներուն եւ բակին մէջ։ Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ Եկեղեցիի հովիւ՝ Պատուելի Ասատուր Մնչերեանի հետ միատեղ, Վեր. Սէլիմեան եւ խումբ մը կամաւորներ հնարաւորութեան սահմաններուն մէջ հոգեւոր եւ բարոյական աջակցութիւն կը ցուցաբերեն պատսպարեալներուն՝ անոնց հետ զրուցելով, աղօթելով եւ լսելով անոնց հարցերը, դժուարութիւնները ու մտահոգութիւնները գալիք օրերուն համար։ Եկեղեցին նաեւ յատուկ ծրագիրներ կը մշակէ եւ կը կազմակերպէ երեխաներուն համար Եկեղեցիի եւ դպրոցի շրջափակին մէջ՝ անոնց զբաղ պահելու եւ քաջալերելու համար։ Վեր. Սելիմեան կը հաղորդէ, որ այս ընտանիքներէն ոմանք պիտի կարողանան վերադառնալ իրենց տուները, իսկ ուրիշներ՝ ոչ։ Վեր. Սելիմեան նաեւ կը հաղորդէ թէ իր օգնականներուն հետ հանդիպում մը ունեցած են շինարարական փորձագէտներու եւ երկրաչափերու հետ եւ կազմած յատուկ աշխատանքային յանձնախումբ մը, գնահատելու խնդրոյ առարկայ տուներու եւ շէնքերու հասցուած վնասը եւ տեղեկատուութիւն մը պատրաստելու եւ պարզելու վնասներու չափը։ Ապա այս յատուկ աշխատանքային յանձնախումբը պիտի եզրակացնէ եթէ հնարաւոր է վերանորոգել շինութիւնները կամ ամբողջութեամբ քանդել։ Անոնք նաեւ պիտի գնահատեն վնասուած եկեղեցաշէնքերու ու դպրոցներու կրած վնասները, այն յոյսով որ քանի մը շաբաթէն կրնան սկսիլ անոնց վերանորոգման աշխատանքներուն։


UPDATE 3

February 11, 2023

AMAA Continues to Pray and Respond to the Needs of our Communities in Aleppo Affected by the Deadly Earthquake

The number of families seeking shelter in Bethel Church and other churches and centers is increasing. Upon inspection, many buildings are being categorized unsafe and uninhabitable, leaving people being forced to leave their home.

Rev. Dr. Haroutune Selimian, the President of the Armenian Evangelical Community of Syria reported that a building behind Bethel Church collapsed yesterday. Rev. Selimian with his team continue to do their utmost to shelter, feed and meet the basic necessities of these families currently living in the Church. On Thursday, February 10, the Consul General of Republic of Armenia, Mr. Papken Badalyan, visited and spent time among the people and expressed their solidarity during this hard time. “Armenia and Artsakh with their own challenges and hardship is always with us and shares our pain and sorrow” said Rev. Selimian. “And instead of us extending our hands to Armenia, Armenia is now extending its helping hands to us by sending special aid to Syria and officially handing it over to the Syrian government.”

Fortunately, the Kessab region of Syria (which was not directly on the earthquake line) was not affected as much. Tremors caused some damage to the area, including the dome of our Church.

Please continue to pray for our brothers and sisters who are affected by this deadly earthquake, and for Rev. Selimian and his team who faithfully continue to do their utmost to meet the challenges they are facing these days.

Your support means life-saving aid for those displaced by these devastating earthquakes. You can help families affected by this crisis by making a donation today.

Հալէպի Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիին, ինչպէս նաեւ այլ եկեղեցիներու եւ կեդրոններու մէջ ապաստան գտնող ընտանիքներու թիւը կը բարձրանայ։ Ստուգումներէ ետք շատ մը շէնքեր դասակարգուած են ոչ անվտանգ եւ ոչ բնակելի, որու հետեւանքով ընտանիքներ ստիպուած են լքելու իրենց տուները եւ ապաստանարան գտնելու։ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի Նախագահ՝ Վեր. Դոկտ. Յարութիւն Սելիմեան կը յայտնէ որ երեկ եկեղեցւոյ ետեւ գտնուող շէնքերէն մէկը փլուզուած է։ Վեր. Սելիմեան եւ իր կամաւորներու խումբը կը շարունակեն ընել իրենց կարելին Եկեղեցիին մէջ ապաստան գտած ընտանիքները կերակրելու եւ անոնց անհամար կարիքները հոգալու։ Հինգշաբթի օր՝ Փետրուար 10-ին, Հայաստանի Հանրապետութեան Գլխաւոր Հիւպատոս Բաբգեն Բադալյանը այցելած է Բեթէլ Եկեղեցի եւ որպէս զօրակցութիւն ժամանակ անցուցած պատսպարեալներուն հետ։ «Հայաստան եւ Արցախ իրենց մարտահրաւէրներով ու դժուարութիւններով միշտ մեզի հետ են եւ մեզ հետ կը կիսեն մեր ցաւն ու դժուարութիւնները» ըսաւ Վեր. Սելիմեան։ «Մեր ձեռքերը Հայաստանի եւ Արցախի մեկնելու փոխարէն, այժմ Հայաստանն է որ իր օգնութեան ձեռքը կ’երկարէ մեզի՝ յատուկ օգնութիւն ուղարկելով Սուրիա եւ պաշտօնապէս յանձնելով Սուրիոյ կառավարութեան»։

Բարեբախտաբար Սուրիոյ Քեսապ շրջանը (որ անմիջականօրէն երկրաշարժի գծի վրայ չէր) վնասներ չէ ունեցած բացի կարգ մը ցնցումներէ որոնք շատ քիչ վնաս հասցուցած են շրջանին, որոնց շարքին մեր եկեղեցիի գմբեթին։

Կը խնդրենք շարունակել աղօթել այս մահաբեր երկրաշարժէն տուժած մեր եղբայրներուն եւ քոյրերուն համար, ինչպէս նաեւ Վեր. Սելիմեանի եւ իր կամաւորներուն համար, որոնք հաւատարմօրէն կը շարունակեն ծառայել բոլորին։


UPDATE 4

February 12, 2023

God is our refuge and strength …we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging

Psalm 46:1-3

This is the message that the Armenian Evangelical Community and the Armenian Evangelical Bethel Church of Aleppo under the leadership of Rev. Dr. Haroutune Selimian, is conveying to all affected by the deadly earthquake, some of whom have found shelter in the premises of the Church.

In his message during Sunday morning service, Rev. Selimian emphasized that “in our lives, storms and earthquakes will happen, but we should place our trust and faith in the Almighty God.” All who were present at the worship service experienced a stronger faith and commitment to cling to and trust God. Rev. Selimian also met with the Sunday School children, spoke with them, and encouraged them.

The AMAA continues to pray and actively respond to the needs of our communities in Syria who are affected from this devastating Earthquake.

Our communities in Syria are in urgent need of help after major earthquakes struck February 6. Your donation will help families displaced by this terrible tragedy.

«Աստուած մեր ապաւէնն ու զօրութիւնն է… Հետեւաբար պիտի չվախնանք՝ թէեւ երկիրը փոխուի, ու լեռները երերան եւ ծովուն մէջտեղը ձգուին, թէեւ անոր ջուրերը գոռան ու խռովին, լեռները ցնցուին անոր ուռնալով»։

Սաղմոս 46. 1-3

Այս է այն պատգամը, որով Հալէպի Հայ Աւետարանական Համայնքը եւ Հայ Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցին՝ Վեր. Դոկտ. Յարութիւն Սելիմեանի գլխաւորութեամբ կը փոխանցէ այս մահաբեր Երկրաշարժէն տուժած մեր եղբայրներուն եւ քոյրերուն, որոնցմէ շատեր ապաստան գտած են Բեթէլ Եկեղեցիին մէջ։ Վեր. Սելիմեան, Կիրակի օրուան առաւօտեան պաշտամունքի իր պատգամին մէջ շեշտեց, որ «մեր կեանքին մէջ փոթորիկներ եւ երկրաշարժներ պիտի պատահին, բայց մենք պէտք է մեր վստահութիւնը եւ հաւատքը դնենք Ամենակարող Աստուծոյ վրայ»։ Պաշտամունքի ներկաները Աստուծոյ կառչելու եւ անոր վստահելու աւելի ամուր հաւատք եւ նուիրուածութեան զգացումը ունեցան։ Վեր. Սելիմեան հանդիպեցաւ նաեւ Կիրակնօրեայ դպրոցի երեխաներուն հետ, զրուցեց անոնց հետ եւ քաջալերեց զանոնք։

Աւետարանչականը կը շարունակէ աղօթել եւ գործնականօրէն արձագանգել այս աւերիչ երկրաշարժէն տուժած Սուրիոյ մեր համայնքի զաւակներու կարիքներուն։


Families with children sheltered at Bethel Church.

UPDATE 5

February 15, 2023

Rev. Dr. Haroutune Selimian continues to serve, encourage, and inject hope to all those who are affected by the February 6 devastating earthquake

As the death toll and the number injured are rising every hour, the Armenian Evangelical Bethel Church of Aleppo Syria, under the leadership Rev. Dr. Haroutune Selimian, the President of the Armenian Evangelical Community in Syria, continues to serve, encourage, and inject hope to all those who are affected by the February 6 devastating earthquake. Rev. Selimian reports that currently the death toll is about 1580 and the number of injured around 2500-2550. The number of those who are sheltered in Bethel Church is beginning to decrease little by little. Currently the number remaining in the Church is 150-200 as some of them are slowly returning home or to alternate residences. “We continue to serve them in the same way,” said Rev. Selimian. “Feeding, them, counseling and encouraging. At the same time, we are recording all the collapsed and damaged buildings. We are sending special surveyors to evaluate and give us direction on how and when the repairs can start. We are also in the process of repairing the damage to the schools and plan to resume classes on Monday. On one hand, we try to reduce the pressure on them, and on the other hand, we give them signs of normal life as a psychological transition for them to return from the state of shock to normal life.”

Rev. Selimian also reports that the condition of many affected buildings remains dangerous. The authorities have marked approximately 40,000 buildings in Syria as dangerous and uninhabitable and must be evacuated immediately, of which approximately 13,000 are in Aleppo and its regions. “Now we are facing another alarm,” said Rev. Selimian, “because people who thought that they would be able to return to their homes, it appears that they are not allowed to. And this puts another pressure and obligation on us – to find and rent houses to accommodate them. This is certainly not a natural process, because in three-room houses, 5-6 people are accommodated in each room, and this creates an unpleasant living situation.”

AMAA continues to pray and is committed to actively respond to the needs of our communities in Syria who are affected from this deadly earthquake. Your support means life-saving aid for those displaced by these devastating earthquakes. You can help families affected by this crisis by donating today.

Մինչ զոհերու եւ վիրաւորներու թիւը ամէն ժամ կը բարձրանայ, Հալէպի Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցին՝ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնքապետ՝ Վեր. Դոկտ. Յարութիւն Սելիմեանի գլխաւորութեամբ կը շարունակէ ծառայել, քաջալերել եւ յոյս ներշնչել բոլոր անոնց, որոնք տուժած են Փետրուար 6-ի աւերիչ երկրաշարժէն։ Վեր. Սելիմեան կը յայտնէ թէ ներկայիս զոհերու թիւը շուրջ 1580 է, իսկ վիրաւորներու թիւը շուրջ 2500-2550։ Բեթէլ Եկեղեցիին մէջ ապաստան գտածներու թիւը սկսած է քիչ քիչ նուազիլ։ Ներկայիս անոնց թիւը 150-200 է, քանի անոնցմէ ոմանք կամաց-կամաց կը վերադառնան իրենց տուները եւ կամ այլ բնակավայրեր։ «Մենք նոյն կերպով կը շարունակենք ծառայել անոնց», ըսաւ Վեր. Սելիմեան։ «Կը կերակրենք, կը քաջալերենք եւ յոյս կը ներշնչենք մեր աղօթքներով մէկտեղ։ Միաժամանակ սկսած ենք արձանագրել բոլոր փլուզուած եւ վթարային շէնքերը։ Յատուկ շինարարական փորձագէտներ եւ երկրաչափեր սկսած են այս աշխատանքին՝ գնահատելու զանոնք եւ մեզի ուղղութիւն տալու թէ ինչպէս եւ երբ կրնանք սկսիլ վերանորոգման աշխատանքներուն։ Դպրոցներուն հասած վնասները շուտով կը վերանորոգուին եւ յոյսով ենք որ Երկուշաբթի օր դասերը կը վերսկսին։ Մէկ կողմէն կը փորձենք նուազեցնել անոնց կրած ցնցումը, իսկ միւս կողմէն կը ջանանք բնական կեանքի նշաններ ցոյց տալ, որպէսզի այս ցնցուած վիճակէն վերադառնան իրենց բնական կեանքին»։

Վեր. Սելիմեան նաեւ կը յայտնէ մեզի, որ Սուրիոյ իշխանութիւնները մօտ 40,000 շէնքեր գնահատած է վթարային եւ անյապաղ անոնց մէջ բնակողները պէտք է դուրս գան իրենց բնակարաններէն։ Այս շէնքերէն շուրջ 18,000-ը կը գտնուի Հալէպի եւ իր շրջաններուն մէջ։ «Այժմ մենք կանգնած են մէկ այլ ահազանգի առաջ», ըսաւ Վեր. Սելիմեան։ «Մարդիկ, որոնք կը խորհէին թէ պիտի կարողանան վերադառնալ իրենց տուները, արտօնուած չեն վերադառնալու։ Եւ այս մէկը մեր վրայ կը դնէ մէկ այլ պարտաւորութիւն՝ տուներ գտնել եւ վարձել այս ընտանիքները տեղաւորելու համար։ Այս անշուշտ բնական ընթացք մը չէ, քանի որ երեք սենեականոց տուներու մէջ իւրաքանչիւր սենեակի մէջ 5-6 հոգիներ տեղաւորուած են, եւ այս մէկը անախորժ կենցաղային վիճակ մը կը ստեղծէ»։

Ամերիկային Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը կը շարունակէ աղօթել եւ գործնականօրէն արձագանգել այս աւերիչ երկրաշարժէն տուժած Սուրիոյ մեր համայնքի զաւակներու կարիքներուն։


UPDATE 6

February 20, 2023

6.4 Magnitude Earthquake Rocks Again Greater Aleppo Earlier Today

Today, at 8:04 pm local time, the residents within the greater Aleppo provinces, were rocked once again by a 6.4 magnitude earthquake and people gripped by fear rushed to the streets and tried to find shelter in churches, schools and other centers. A large group of them filled the halls and the courtyard of the Armenian Evangelical Bethel Church, Aleppo-Syria. The Church, under the leadership of Rev. Dr. Haroutune Selimian, the President of the Armenian Evangelical Community in Syria are doing their utmost to shelter and provide as much support, both physical and spiritual, as possible. Rev. Selimian reports that the rest of the damaged buildings are collapsing one by one.

Your support means life-saving aid for those displaced by these devastating earthquakes. You can make a difference in the lives of families affected by this tragedy by donating today.

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up