Book Reviews

Houshamadyan’s English Edition • Book Review by Rev. Serop Megerditchian


Houshamadyan (Յուշամատեան Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ 175-ամեակի առիթով) • Book Review by Zaven Khanjian


Heartfelt Reflections/Srdazegh Khogoomner by Rev. Dr. Vahan H. Tootikian • Book Review by By Mihran Jizmejian


Bible Engagement: The Discovery of Faith, Hope and Self
A Publication of the Bible Society in the Gulf, 2019 • Book Review by Rev. Vartkes M. Kassouni, D.Min.


«ԱՒԵՏԱԽՕՍ ՔԱՐՈԶԱԳԻՐՔ»
Հեղինակ՝ Վերապատուելի Յարութիւն Սելիﬔան
Մինասեան-Կը ներկայացնէ Տիկին Լալա Միսկարեան


Heaven’s Passport For a Fuller Life on Earth by Rev. Dr. Carnegie Samuel Calian
Book Review by Rev. Vartkes M. Kassouni, D.Min.


Soul Searching Thoughts, by Rev. Dr. Vahan H. Tootikian • Book Review
by Zaven Khanjian


The Genesis and Early Development of the Armenian Missionary Association of America by Rev. Dr. Vahan Tootikian • Book Review by Rev. Peter Doghramji, Ph.D.


ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԿԵԱՆՔԵՐ՝ ԻՆՉՊԷՍ ՈՐ ՏԵՍԱՅ
Հեղինակ՝ Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
Book Review by Dr. Ari Topouzkhanian


ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹԵՐՈՒ ԵՒ ԴՐԱՄՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԵԱՄԲ
Հեղինակ՝ Արման Շերէֆ

ENCYCLOPEDIA OF ARMENIA AND ARENIANS OF THE WORLD
by Arman Seref • Book Review by Dr. Ari Topouzkhanian


Pointed Reflections by by Vartkes M. Kassouni, D. Min. • Book Review by Arthur Salibian, M.D.

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up