Armenian Missionary Association of America

Հայ Ավետարանական Եկեղեցիի 175ամյակի առթիւ Լուսինե Օհանյան* 2022 թվականի Հուլիս 2-ին Բաղրամյան 18 հասցեում տեղի ունեցավ  համամիութենական համաժողով ։ Համաժողովին ներկա էին Հայ Ավետարանական եկեղեցիների  Ավագները, համայնքի տարբեր անդամներ և երիտասարդներ։...

On the occasion of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church By Rev. L. Nishan Bakalian* Conferring together for the future of the Armenian Evangelical Church, clergy and lay from...

The Armenian Evangelical Church 175th Anniversary Steering Committee welcomes our worldwide partners and friends residing in Europe, the Middle East, the Americas, or Australia (who are not part of the AMAA...

The Armenian Missionary Association of America and the2022 Banquet Co-Chairs, Mr. & Mrs. Vahram & Lucienne Aynilian,invite you to save-the-date and join us in October for the103rd AMAA Annual Meeting Banquet.Additional details...

Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Hebrews 10:23 ALL ARMENIAN YOUTH CONFERENCE, dedicated to the 175th Anniversary of the Armenian...

Artsakh is at Heart of AMAA Annual Meeting and Banquet By Phil Tavlian The Armenian Missionary Association of America (AMAA) emerged from the COVID-19 Pandemic of 2020 to hold an outstanding...