Armenian Missionary Association of America

By Elise Kalfayan The Armenian Missionary Association of America (AMAA) will hold its 102nd Annual Meeting Banquet Saturday, October 23, 2021, at First Armenian Presbyterian Church in Fresno, CA, featuring a...

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 102րդ Տարեժողովի Ճաշկերոթը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 23 Հոկտեմբեր 2021-ին, Ֆրէզնոյի Առաջին Հայ Երիցական Եկեղեցիի դահլիճին մէջ, որու ընթացքին ելոյթ պիտի ունենայ Արցախի Հանրապետութեան Պետական Նախարար՝ Արտակ...

All of us who are surrounded by so great a cloud of witnesses… let us run with perseverance in the career that is open to us. Hebrews 12:1  At the time...

This year marks the 175th Anniversary of the founding of the Armenian Evangelical Church (AEC) We praise God for the 175 years’ service and ministry of the AEC within the Armenian...

July 1, 2021 marks the 175th anniversary of the founding of the Armenian Evangelical Church. On January 18, 2021, it was communicated to you that in celebration of this ostensible milestone,...