Armenian Missionary Association of America

AMAA Holds 104th Annual Meeting in San Francisco, CA Elects New Board Members for Class of 2026 By Louisa Janbazian This year, the Armenian Missionary Association of America’s (AMAA) 104th Annual...

Armenian Evangelical Education celebrated at AMAA 104th Annual Meeting and Banquet Legacy of Edward Avedisian honored as benefactor of Khoren & Shooshanig Avedisian School of Yerevan, Armenia by Joy Shiragian The...

MONDAY, SEPTEMBER 25, 2023 @ 11:00 AM (EST): On September 27, 2020, Artsakh faced a terrible 6-week war. Now, 3 years later, they are facing another humanitarian crisis through the ongoing...

Տօնելու շատ բան կայ: ԱՀԱԸ-ի առաքելութեան շատ գնահատելի ձեռքբերումներու ժամանակաշրջան մըն է: Կեանքը նշելու ժամանակաշրջան մըն է: ԱՀԱԸ-ի 2023-ի փորձնակները (Interns) մեծ խանդավառութիւն ապրեցան հայրենիքի մէջ եւ իրենց առաքելութեան ընթացքին: 2023...

Thank you for joining us during AMAA’s Pray + Act For Artsakh, held on Artsakh Independence Day, Saturday, September 2, 2023. If you were unable to attend our virtual prayer event,...

AMAA 104th Annual Meeting Banquet to Celebrate Armenian Evangelical Education and Honor the Legacy of AMAA Benefactor Edward Avedisian By Phyllis Dohanian* As children we were often asked what we wanted...