Armenian Missionary Association of America

On behalf of the AMAA President and Executive Director, we welcome you to join the AMAA 102nd Annual Meeting Worship and Installation Service of the new board members on Sunday, October...

Division and Defiance Leave Armenia Facing Threatening Questions, But Positive Signs Slowly Emerge By Aren Deyirmenjian, AMAA Armenia Deputy Representative A year after the war in Artsakh, discontent within Armenians has intensified rather...

Looking Back on a Year of Assault & Recovery September 27, 2021 Armenian history is full of tragic dates in which significant human and material losses have been inflicted on the...

By Elise Kalfayan The Armenian Missionary Association of America (AMAA) will hold its 102nd Annual Meeting Banquet Saturday, October 23, 2021, at First Armenian Presbyterian Church in Fresno, CA, featuring a...

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 102րդ Տարեժողովի Ճաշկերոթը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 23 Հոկտեմբեր 2021-ին, Ֆրէզնոյի Առաջին Հայ Երիցական Եկեղեցիի դահլիճին մէջ, որու ընթացքին ելոյթ պիտի ունենայ Արցախի Հանրապետութեան Պետական Նախարար՝ Արտակ...