Armenian Missionary Association of America

A STATEMENT ON ARTSAKH BY AMAA EXECUTIVE DIRECTOR/CEO, ZAVEN KHANJIAN We feel like the Apostle, hard pressed, perplexed, persecuted, struck down… No human language can capture our anguish and pain. We...

Տօնելու շատ բան կայ: ԱՀԱԸ-ի առաքելութեան շատ գնահատելի ձեռքբերումներու ժամանակաշրջան մըն է: Կեանքը նշելու ժամանակաշրջան մըն է: ԱՀԱԸ-ի 2023-ի փորձնակները (Interns) մեծ խանդավառութիւն ապրեցան հայրենիքի մէջ եւ իրենց առաքելութեան ընթացքին: 2023...

Thank you for joining us during AMAA’s Pray + Act For Artsakh, held on Artsakh Independence Day, Saturday, September 2, 2023. If you were unable to attend our virtual prayer event,...

AMAA 104th Annual Meeting Banquet to Celebrate Armenian Evangelical Education and Honor the Legacy of AMAA Benefactor Edward Avedisian By Phyllis Dohanian* As children we were often asked what we wanted...

AMAA Artsakh Celebrates KG Graduations   AMAA’s kindergartens in Artsakh are where thousands of children begin their education and receive a solid foundation for their lives. The kindergartens equip Artsakh children...

Communiqué From AMAA In the light of the latest developments surrounding Artsakh, the Armenian Missionary Association of America (AMAA) reiterates its total and unwavering conviction and support of the inalienable right...

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up