Armenian Missionary Association of America

AMAA welcomed a delegation from Artsakh, headed by Artsakh Foreign Minister David Babayan at a dinner reception held on September 27, 6pm at Merdinian Armenian Evangelical School in Sherman Oaks, CA....

A Message by Viktor Karapetyan, AMAA Representative in Artsakh Was it just yesterday or a long time ago? It was only two years… already two years.  Two long and fast-paced years...

The long awaited commemoration of the Armenian Evangelical Church (AEC) is over. The Opera spectacle, the collective brainstorming, the worship and dedication services are all over. The gala, feasts and fellowships...

Միայն թե Քրիստոսի Ավետարանին վայել կերպո՛վ ապրեք, որպեսզի ձեզ տեսնելու գամ, թե հեռու լինեմ, ձեր մասին լսեմ, որ հաստատուն եք մեկ հոգով ու մեկ շնչով, պատերազմում եք Ավետարանի հավատի համար: Փիլիպպեցիներին...

TO OUR CHILDREN IN ARMENIA & ARTSAKH Even though the Christmas season is still months away, the AMAA has already begun preparations to bring ‘Christmas Joy’ to children in Armenia and...

175th Anniversary of the Evangelical Church of Armenia Celebrations in the Homeland