Armenian Missionary Association of America

JULY 8 – 22, 2023 The AMAA Summer Internship is an annual program which gathers young men and women to embark on a journey that will impact them for years to...

scene of birth of christ

Armenian Christmas Message by Rev. Serop Megerditchian, Senior Pastor of Armenian Cilicia Evangelical Church of Pasadena and Vice Moderator of the Armenian Evangelical Union of North America The virgin will conceive...

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 103-րդ Տարեժողովի Ճաշկերոյթը՝ Մեծ Տօնախմբութիւն Ֆլորենս Աւագեան Աճի եւ հսկայ նուաճումներու դար մը ապրիլը բացառիկ իրադարձութիւն է՝ բայց հարիւր աստիճանի նշագիծը գերազանցելը արդէն ուշագրաւ յաղթանակ է։ Շաբաթ...

Միայն թե Քրիստոսի Ավետարանին վայել կերպո՛վ ապրեք, որպեսզի ձեզ տեսնելու գամ, թե հեռու լինեմ, ձեր մասին լսեմ, որ հաստատուն եք մեկ հոգով ու մեկ շնչով, պատերազմում եք Ավետարանի հավատի համար: Փիլիպպեցիներին...

On July 1, 1846, the Armenian Evangelical Church was established in Constantinople, which constituted in its practices a return to the simplicity of original Christianity. The Reform Movement, from which the...

Celebrating a milestone is a reminder of an important accomplishment in the life of an individual or an entity. But memory in which that marker is anchored, if not recorded and...