Armenian Missionary Association of America

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 103-րդ Տարեժողովի Ճաշկերոյթը՝ Մեծ Տօնախմբութիւն Ֆլորենս Աւագեան Աճի եւ հսկայ նուաճումներու դար մը ապրիլը բացառիկ իրադարձութիւն է՝ բայց հարիւր աստիճանի նշագիծը գերազանցելը արդէն ուշագրաւ յաղթանակ է։ Շաբաթ...

Միայն թե Քրիստոսի Ավետարանին վայել կերպո՛վ ապրեք, որպեսզի ձեզ տեսնելու գամ, թե հեռու լինեմ, ձեր մասին լսեմ, որ հաստատուն եք մեկ հոգով ու մեկ շնչով, պատերազմում եք Ավետարանի հավատի համար: Փիլիպպեցիներին...

On July 1, 1846, the Armenian Evangelical Church was established in Constantinople, which constituted in its practices a return to the simplicity of original Christianity. The Reform Movement, from which the...

Celebrating a milestone is a reminder of an important accomplishment in the life of an individual or an entity. But memory in which that marker is anchored, if not recorded and...

It is a well-known fact that the Christian Church, of which the Armenian Evangelical Church is but a small component, is facing big challenges such as ethical, sociological, political, cultural, and...

On the occasion of the 175th Anniversary of the founding of the Armenian Evangelical Church, I would like to reflect upon my Armenian Evangelical roots and experiences that shaped my identity...

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up