Armenian Missionary Association of America

WEDNESDAY, APRIL 21, 2021: FAPC 🇦🇲 SUPPORTING POST-WAR ARMENIA JOIN IN PERSON: If you are in the Fresno, CA area on Wednesday, April 21, 2021, please join this panel discussion in person...

CALLING ALL YOUNG PROFESSIONALS & FAMILIES WHO WANT TO HELP DISPLACED ARMENIANS FROM ARTSAKH WITH HUMANITARIAN NEEDS Join the Christian Life Committee this Saturday, April 10, 2021 from 1-2 PM (ET)...

SUNDAY, JUNE 13, 2021 – CARING HEARTS, CHANGING LIVES ZOOM FUNDRAISING EVENT Proceeds from this event will benefit Orphan & Child Care programs in Armenia and Artsakh. “Whoever welcomes a little...

First Session: 10:00 AM – 11:00 AM (ET)Second Session: 3:00 PM – 4:30 PM (ET) This virtual double session will be hosted by the AMAA and led by Lara Ghougasian-Bairamian, owner...

With extreme anxiety and deep concern we follow the current existential crisis in the Homeland and the alienation of cohesive dialogue , mutual respect and concession over a common cause. We...

Խոր անձկութեամբ եւ յուզումով կը հետեւինք Հայաստան Աշխարհի ներկայ ճգնաժամային անցուդարձերուն եւ իրարամերժ ոգիով արտայայտուած քաղաքական միտքերուն եւ ուղղութիւններուն: Իրազեկ ենք այն իրողութեան, որ արդարօրէն պատասխաններ կը փնտռուին ոչ միայն Արցախեան...

44 Days of Artsakh War Our Commitment It was not planned this way. But we know, “For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways.” Isaiah 55:8 The year 2020...