Armenian Missionary Association of America

Dear Friends of the AMAA, Today, we turned another page in the tragic history of our nation.We lost Artsakh, the last bastion of historic Armenia.What’s wrong with our nation?What’s wrong with...

MONDAY, SEPTEMBER 25, 2023 @ 11:00 AM (EST): On September 27, 2020, Artsakh faced a terrible 6-week war. Now, 3 years later, they are facing another humanitarian crisis through the ongoing...

A STATEMENT ON ARTSAKH BY AMAA EXECUTIVE DIRECTOR/CEO, ZAVEN KHANJIAN We feel like the Apostle, hard pressed, perplexed, persecuted, struck down… No human language can capture our anguish and pain. We...

Տօնելու շատ բան կայ: ԱՀԱԸ-ի առաքելութեան շատ գնահատելի ձեռքբերումներու ժամանակաշրջան մըն է: Կեանքը նշելու ժամանակաշրջան մըն է: ԱՀԱԸ-ի 2023-ի փորձնակները (Interns) մեծ խանդավառութիւն ապրեցան հայրենիքի մէջ եւ իրենց առաքելութեան ընթացքին: 2023...

Thank you for joining us during AMAA’s Pray + Act For Artsakh, held on Artsakh Independence Day, Saturday, September 2, 2023. If you were unable to attend our virtual prayer event,...

AMAA Artsakh Holds Camp for Youth By Viktor Karapetyan, AMAA Representative in Artsakh They are trying to eliminate us, but we live and keep others alive… Life in Artsakh is different....