Armenian Missionary Association of America

By Florence Avakian Reaching a century of growth and great achievement is considered a climactic milestone, but exceeding the 100 degree mark is a remarkable triumph. On Saturday evening, October 22,...

AMAA Holds 103rd Annual Meeting in Paramus, NJElects New Board Members for Class of 2025 By Louisa Janbazian After an absence of five years, the Armenian Missionary Association of America’s (AMAA)...

The long awaited commemoration of the Armenian Evangelical Church (AEC) is over. The Opera spectacle, the collective brainstorming, the worship and dedication services are all over. The gala, feasts and fellowships...

Միայն թե Քրիստոսի Ավետարանին վայել կերպո՛վ ապրեք, որպեսզի ձեզ տեսնելու գամ, թե հեռու լինեմ, ձեր մասին լսեմ, որ հաստատուն եք մեկ հոգով ու մեկ շնչով, պատերազմում եք Ավետարանի հավատի համար: Փիլիպպեցիներին...

On July 1, 1846, the Armenian Evangelical Church was established in Constantinople, which constituted in its practices a return to the simplicity of original Christianity. The Reform Movement, from which the...

Celebrating a milestone is a reminder of an important accomplishment in the life of an individual or an entity. But memory in which that marker is anchored, if not recorded and...