Armenian Missionary Association of America

On behalf of the AMAA President and Executive Director, we welcome you to join the AMAA 102nd Annual Meeting Worship and Installation Service of the new board members on Sunday, October...

The AMAA Boston Orphan & Child Care Committee is back with an awesome Evening of Food and Fun at the stunning Wellesley Country Club, Wednesday November 10, 2021. Former Miss Boston,...

Featuring Emcee Former Miss Boston, Kristina Ayanian 11/10/21, 6:30pm – 9:00pm Wellesley Country Club300 Wellesley Ave., Wellesley Hills, MA 02481

By Elise Kalfayan The Armenian Missionary Association of America (AMAA) will hold its 102nd Annual Meeting Banquet Saturday, October 23, 2021, at First Armenian Presbyterian Church in Fresno, CA, featuring a...

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 102րդ Տարեժողովի Ճաշկերոթը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 23 Հոկտեմբեր 2021-ին, Ֆրէզնոյի Առաջին Հայ Երիցական Եկեղեցիի դահլիճին մէջ, որու ընթացքին ելոյթ պիտի ունենայ Արցախի Հանրապետութեան Պետական Նախարար՝ Արտակ...