Armenian Missionary Association of America

Հետեւեալ յօդուածը առնուած է Հայրենիք Շաբաթաթերթի կայքէն՝ Նոյեմբեր 3, 2017 – hairenikweekly.com Հեղինակ Ն. 2 ­Նո­յեմ­բե­ր 1847ին, 170 տա­րի ա­ռաջ, Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան տա­րած­քին, ­Սուլ­թա­նի «­Կայ­սե­րա­կան Ի­րա­տէով» (հրա­մա­նագ­րով), «բո­ղո­քա­կա­նու­թիւն»ը պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցո­ւե­ցաւ իբ­րեւ «միլ­լէթ»...

On Thursday, October 20, 2017, the Armenian Missionary Association of America (AMAA) presented two lectures on the occasion of the 500th anniversary of the Protestant Reformation. The event, which took place...

AMAA Holds 98th Annual Meeting in New Jersey and Elects New Board Members for the Class of 2020 The 98th Annual Meeting and related activities of the Armenian Missionary Association of...

By Florence Avakian The Armenian Missionary Association of America (AMAA) was created a hundred years ago to help and protect survivors of the Armenian Genocide who were desperately clinging to life....

By FLORENCE AVAKIAN Four distinguished individuals will be at the Armenian Missionary Association of America (AMAA) Centennial Banquet on Saturday evening, October 21, to be held at the elegant Glenpointe Marriott...

On April 1, 2016, Azerbaijan unleashed a heinous assault on the Artsakh-Azerbaijan border using a vast array of military destructive machinery. As always, our brave soldiers and volunteers, fiercely defended the...

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up