Armenian Missionary Association of America

Հայ Ավետարանական Եկեղեցիի 175ամյակի առթիւ Լուսինե Օհանյան* 2022 թվականի Հուլիս 2-ին Բաղրամյան 18 հասցեում տեղի ունեցավ  համամիութենական համաժողով ։ Համաժողովին ներկա էին Հայ Ավետարանական եկեղեցիների  Ավագները, համայնքի տարբեր անդամներ և երիտասարդներ։...

On the occasion of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church By Rev. L. Nishan Bakalian* Conferring together for the future of the Armenian Evangelical Church, clergy and lay from...

Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. -Matthew 25:40 Like many families experiencing similar situations...

Instability has been the course of the Middle East’s modern history and by all accounts will remain so for the foreseeable future. Daily news reports illustrate harrowing days of unease throughout...

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up