Armenian Missionary Association of America

44 Days of Artsakh War Our Commitment It was not planned this way. But we know, “For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways.” Isaiah 55:8 The year 2020...

Արցախեան 44օրեայ Պատերազմը Մեր Յանձնառութիւնը Այդպէս նախատեսուած չէր: Բայց մենք ծանօթ ենք «Քանզի իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն, ու ձեր ճամբաները իմ ճամբաներս չեն»: Եսայի 55. 8 Երկու Հազար Քսանը Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան...

The Armenian Missionary Association of America (AMAA) is now accepting scholarship applications for the 2020-2021 academic year for full-time undergraduate students of Armenian descent studying in North America. Students interested in...

The Armenian people were thus forced to take their fate into their hands. Highlights of Armenian Christendom by Rev. Dr. Vahan Tootikian These familiar words resonate with Armenians all around the world....

Support AMAA’s Post-War Humanitarian Efforts in Artsakh Following the worst fighting in decades, the Armenian Missionary Association of America (AMAA) is committed to meeting the humanitarian needs of our Artsakh brothers...

“Christ is born” is not just the Good News with which Christians greet each other once a year, but it’s a fact that Christ was born to save us from sin...

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը Ծնունդի Ուրախութիւնը կը Սփռէ Աւելի Քան 15,600 երեխաներու Հայաստանի եւ Արցախի Մէջ «Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ» պարզապէս աւետիս մը չէ որով քրիստոնեաներ տարին մէկ անգամ զիրար կ՚ողջունեն,...