Armenian Missionary Association of America

Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի հիմնադրութեան յիշատակումը պատեհ առիթ մըն է վերյիշելու անցեալի իրագործումները եւ արժեւորելու ներկան : Արժէքները գնահատելն ու քննադատելը կը կազմէ ընկերութեան մը յառաջընթաց կորիզը, որ կը պահանջէ նորարար ըմբռնում...

On the occasion of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church By Rev. L. Nishan Bakalian* Conferring together for the future of the Armenian Evangelical Church, clergy and lay from...

Dear Friends, It does not have to be August 4 for Lebanon to suffer. Approaching a year and a half, Lebanon continues to face a sorrowful situation and deepening economic and...

Did you wonder what AMAA Executive Director/CEO, Mr. Zaven Khanjian did during his recent trip to Armenia, Artsakh, Lebanon, and Syria, despite worrying about COVID-19 safety measures or if the recent...

AMAA’s Christian Life Committee welcomes you to join us virtually on Saturday, May 15, 2021, as we “PRAY + ACT FOR SYRIA,” which will be led by AMAA Executive Director/CEO, Zaven...

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up