Armenian Missionary Association of America

The Armenian Missionary Association of America and the2022 Banquet Co-Chairs, Mr. & Mrs. Vahram & Lucienne Aynilian,invite you to save-the-date and join us in October for the103rd AMAA Annual Meeting Banquet.Additional details...

Artsakh is at Heart of AMAA Annual Meeting and Banquet By Phil Tavlian The Armenian Missionary Association of America (AMAA) emerged from the COVID-19 Pandemic of 2020 to hold an outstanding...

AMAA Holds 102nd Annual Meeting in Fresno with Honorary Guest Artsakh State Minister Artak Beglaryan, Elects New Board Members for Class of 2024 By Louisa Janbazian The 102nd Annual Meeting of...

On behalf of the AMAA President and Executive Director, we welcome you to join the AMAA 102nd Annual Meeting Worship and Installation Service of the new board members on Sunday, October...

By Elise Kalfayan The Armenian Missionary Association of America (AMAA) will hold its 102nd Annual Meeting Banquet Saturday, October 23, 2021, at First Armenian Presbyterian Church in Fresno, CA, featuring a...

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 102րդ Տարեժողովի Ճաշկերոթը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 23 Հոկտեմբեր 2021-ին, Ֆրէզնոյի Առաջին Հայ Երիցական Եկեղեցիի դահլիճին մէջ, որու ընթացքին ելոյթ պիտի ունենայ Արցախի Հանրապետութեան Պետական Նախարար՝ Արտակ...