Armenian Missionary Association of America

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէն Զաւէն Խանճեանի պատգամը Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի Հովուական եւ Հանրային Ծառայութեան 60-րդ Տարեդարձին Նուիրուած Յոբելինական Ճաշկերոյթին Վերապատուելի Վահան Թութիկեան, Սիրելի Բարեկամներ, Ցնծալի պահ մը կ'ապրինք արդարեւ: Ուրախ եւ...

Յոբելինական Ճաշկերոյթ Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի Հովուական եւ Հանրային Ծառայութեան 60-րդ Տարեդարձին Առիթով Կիրակի, 17 Մարտ, 2019-ի երեկոյեան, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան (Միութիւն), ինչպէս նաեւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան (Աւետարանչական) հովանաւորութեամբ...

By Joyce Abdulian Even though we are about to enter the solemn period of Lent, the Johannes Brahms German Requiem, performed by the Lark Musical Society on Saturday, March 2, 2019, ushered...

NO MORE WALLS By Zaven Khanjian What word have Americans heard most in the past several months? Wall would be a good contender for first place. Walls are an integral part of our lives....

by Rev. Nerses Balabanian Pastor of Pilgrim Armenian Congregational Church, Fresno, CA Whose Mark Do We Bear? They had not worshiped the beast or its image and had not received its mark on their...

AMAA and its Board of Directors mourn the passing of Louise Manoogian Simone, a towering pillar in contemporary Armenian history. Louise Simone’s bold, ahead of her time, visionary contribution in the...