Armenian Missionary Association of America

«…….Ուրիշ Ճամբով գացին»                         Մատթէոս  2. 12 Աւետարանի համարին ակնարկը մոգերուն է իսկ մէջբերումին աղբիւրը 50 տարեկան: Գրելու դժուարութիւն չունիմ: Իսկ հակառակ ժամանակի սղութեան, օրուայ 24 ժամերը բաւարար են գտնելու...

Paramus, NJ – In the fall of 2015, the Armenian Missionary Association of America (AMAA), as part of its Syria Relief efforts, established the Syria LifeLine program to help willing individuals...

This Christmas celebrate your connections to the AMAA. Make a gift to remember a loved one, commemorate a special occasion or honor a special person in your life. As you plan...

We thank God for all His blessings and for the miracles experienced every day.  We have the pleasure to inform you that the situation in Aleppo has been getting better. The...

Saturday, December 17th at Bloomingdale’s Glendale & South Coast Plaza, CA

In remembrance, we pay tribute to the thousands who perished on that fateful day, 28 years ago, when the northern regions of Armenia shook at 11:41 am from a devastating earthquake....