Armenian Missionary Association of America

Easter is the celebration of Christ’s resurrection. It is an affirmation about life after death—an assurance of eternal life with God. It is also a statement about a quality life here...

The Armenian Missionary Association of Australia (AMA-Australia) set a goal in 2019 to raise funds to support AMAA’s “Shogh” Educational Day Centers in Armenia and Artsakh, which provide provisional services for...

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէն Զաւէն Խանճեանի պատգամը Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի Հովուական եւ Հանրային Ծառայութեան 60-րդ Տարեդարձին Նուիրուած Յոբելինական Ճաշկերոյթին Վերապատուելի Վահան Թութիկեան, Սիրելի Բարեկամներ, Ցնծալի պահ մը կ'ապրինք արդարեւ: Ուրախ եւ...

Յոբելինական Ճաշկերոյթ Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի Հովուական եւ Հանրային Ծառայութեան 60-րդ Տարեդարձին Առիթով Կիրակի, 17 Մարտ, 2019-ի երեկոյեան, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան (Միութիւն), ինչպէս նաեւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան (Աւետարանչական) հովանաւորութեամբ...

By Joyce Abdulian Even though we are about to enter the solemn period of Lent, the Johannes Brahms German Requiem, performed by the Lark Musical Society on Saturday, March 2, 2019, ushered...

NO MORE WALLS By Zaven Khanjian What word have Americans heard most in the past several months? Wall would be a good contender for first place. Walls are an integral part of our lives....