Fiction

Canada and international orders will have higher shipping costs based on location.  Please email nrivera@amaa.org to calculate the shipping and handling charges.


Featured Books  Bibles  Church  History  Genocide  Fiction  Non-Fiction  Multimedia  Gifts


Փոքրիկ Իշխանը
The Little Prince

Հեղինակ՝ Անթուան Տը Սէնթ Էքզիւպէրի
By Antoine de Saint-Exupéry

Սիրուած դասական պատմութիւն երիտասարդ արքայազնի ճանապարհորդութիւններու մասին տիեզերքի մէջ։ Հեքիաթ՝ միայնութեան եւ կորուստի, սիրոյ եւ ընկերութեան մասին։
Beloved classic story of a young prince’s travels throughout space. A profound tale about loneliness and loss, and love and friendship.

Product ID: 400/Book – Price $5.00


Մանկական Աշխարհ ու Բեմ Children’s World and Stage (In Armenian)

By Ժանէթ Քասունի – Janet Kassouni

Պատմուածքներ եւ թատրերգութիւններ պատանիներու համար։ Children’s stories and dramas in Armenian.

Product ID: 323/Book – Price $10.00

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up