Meeting of Pastors of the Union of the Armenian Evangelical Churches in Eurasia in Sochi, Russia

eurasiaThe Pastors of the Union of the Armenian Evangelical Churches in Eurasia (Moscow & Sochi in Russia, Akhalkalak, Akhaltzke, Goumbourdou and Tbilisi in Georgia) held a five day long retreat-conference from June 13-17 in the city of Sochi of the Krasnodar region of Russia, under the leadership of Rev. Dr. René Leonian, President of UAECE.

Հայ Ավետարանական Եկեղեցիների Եվրասիական միություն

Հունիսի 13-ից 17-ը ՌԴ Կրասնոդարի երկրամասի Սոչի քաղաքում տեղի ունեցավ Եվրասիական միության բոլոր Հայ Ավետարանական եկեղեցիներ հովիվների համագումար:

This slideshow requires JavaScript.