It is with great sorrow that we share the unfortunate news of the passing of Peter Kougasian, Esq. on Monday, September 6, 2021. Peter was an elected member of the AMAA Board since 1996, serving as both Vice President and as Chairman of the Armenia Committee. He also served as Moderator of the Armenian Evangelical Church of New York for many years.

Peter was Assistant District Attorney in New York. Joining the office on August 13, 1979, he continued working with the District Attorney’s office and the Office of the Special Narcotics Prosecutor as Bureau Chief in the Trial Division for his entire career. On September 27, 2019, the office paid tribute to Peter, by naming the Office of Legal Training, in his honor, recognizing his four decades of service as a Prosecutor and his commitment to Criminal Justice.

Read More

Impactful

Imitating the game show ‘Jeopardy,’ I am in search of a question that would best conform to the above answer. They might not be scarce.

The above ‘answer’ constantly roamed in my mind as I swept through the countries I visited in May and June. Syria and Lebanon; which have constituted the historic lion’s share of AMAA’s global mission and ministry field and Armenia and Artsakh; which prize the current lion’s share.

The ‘answer’ always employed my mental vision even long before I have come to think about the question.

Read More

By Elise Kalfayan

The Armenian Missionary Association of America (AMAA) will hold its 102nd Annual Meeting Banquet Saturday, October 23, 2021, at First Armenian Presbyterian Church in Fresno, CA, featuring a keynote by State Minister of the Republic of Artsakh Artak Beglaryan.

AMAA Board Member LindaKay Abdulian, President of National Raisin Company, is organizing this year’s Banquet and will serve as Mistress of Ceremonies. She and her husband Dr. John Abdulian are sponsoring the Banquet with the aim of introducing the work of the AMAA to the Fresno Armenian community, especially its young people.

Read More

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 102րդ Տարեժողովի Ճաշկերոթը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 23 Հոկտեմբեր 2021-ին, Ֆրէզնոյի Առաջին Հայ Երիցական Եկեղեցիի դահլիճին մէջ, որու ընթացքին ելոյթ պիտի ունենայ Արցախի Հանրապետութեան Պետական Նախարար՝ Արտակ Բեգլարյանը։

Read More

Read More

The Armenian Missionary Association of America awarded $212,450.00 in direct scholarship grants to 84 worthy students for the academic year 2021- 2022 attending colleges and universities in the United States and Canada, announced John Cherkezian, Chair of the AMAA’s Scholarship Committee. In addition, $32,000 more was assigned for qualified university students in Armenia.

Read More

The 102nd Annual Meeting of the Armenian Missionary Association of America (AMAA) will be held on Saturday, October 23, 2021 at 9:00 a.m. (PT) at the Pilgrim Armenian Congregational Church, 3673 N First St, Fresno, CA

Read More

Near East Crisis Deepens

Dear Friends,

It does not have to be August 4 for Lebanon to suffer.

Approaching a year and a half, Lebanon continues to face a sorrowful situation and deepening economic and financial crisis. According to the World Bank, this situation is dire and could rank among the world’s three worst crises since the mid-1800s: “the economic crisis has had by far the largest (and most persistent) negative impact. Lebanon is enduring a severe, prolonged economic depression: real GDP growth contracted by 20.3% in 2020 and inflation reaching triple digits, while the exchange rate keeps losing value. Poverty is rising sharply.” (source: worldbank.org)

Read More

Did you wonder what AMAA Executive Director/CEO, Mr. Zaven Khanjian did during his recent trip to Armenia, Artsakh, Lebanon, and Syria, despite worrying about COVID-19 safety measures or if the recent war was truly over?

Below are excerpts from Mr. Khanjian’s report on his visitations between May 19, 2021-June 9, 2021and a video of “BEIRUT EXPLOSION THEN & NOW.” Please click the buttons to read more and watch the video.

Read More

All of us who are surrounded by so great a cloud of witnesses… let us run with perseverance in the career that is open to us. Hebrews 12:1 

Rev. Joël Mikaélian

At the time of writing, new parliamentary elections have just taken place in Armenia. Nikol Pashinyan’s party has won the majority of seats in the National Assembly. We congratulate him and pray that God will grant him the wisdom to govern the country. In recent months, our people have gone through a lot of difficulties. They were forced to an unjust peace, to the abandonment of part of their lands in Artsakh, despite the heroic resistance of our army. Many lost their lives, others were injured for life. We must honor these heroes and pray for them and their families. We must pray also for a just solution so that our people can live in peace on their land. The history of mankind is made up of a succession of glorious pages, and others more painful. But we believe that our people will know other glorious pages.

Read More

“The Armenian Evangelical Community has deep historical roots in the Middle East. One of those is called Haigazian University and I had the privilege of serving as its Founding President.”

Rev. Dr. John Markarian (October 2020)

It is with deep sorrow that we share the sad news of the passing of Rev. Dr. John J. Markarian, the Founding President of Haigazian University.

“Although Dr. Markarian has physically imparted from this earth, he remains a shining star in the field of higher education and the history of the Armenian Missionary Association of America. As thousands of Haigazian University students mourn his loss, we praise God for generations of Haigazian graduates who have illuminated the skies of humanity and brilliantly served their respective communities around the globe. ” Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO

The Rev. Dr. John J. Markarian, of West Pittston, died June 29, 2021. He celebrated his 104th birthday on June 7.

Read More

This year marks the 175th Anniversary of the founding of the Armenian Evangelical Church (AEC)

We praise God for the 175 years’ service and ministry of the AEC within the Armenian people

Executive Director of the Armenian Evangelical World Council, Rev. Dr. Vahan H. Tootikian edited and launched the commemorative publication of a memoir entitled, “Houshamadyan (Յուշամատեան) on the Occasion of the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church.”

Read book review by AMAA Executive Director/CEO Zaven Khanjian


Այս տարի կը լրանայ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիի (ՀԱԵ) հիմնադրութեան 175-ամեակը։

Փառք կու տանք Աստուծոյ մեր ազգին մէջ ՀԱԵ 175 տարուայ ծառայութեան համար։

Յիշարժան Յոբելեանի առիթով՝ Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի Գործադիր Տնօրէն Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեանը խմբագրեց եւ կեանքի կոչեց ՀԱԵ 175-ամեակի Յոբելինական Յանձնախումբի ծրագիրներէն մէկը՝ «Յուշամատեան Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ՝ 175-ամեայ Տարեդարձին Առիթով» խորագրով Յուշամատեանը։

Այս ե-նամակով ձեզի կը ներկայացնենք Յուշամտեանի էլէկտորնային տարբերակը, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէն՝ Զաւէն Խանճեանի գրախօսականին հետ մէկտեղ։

by Hratch Tchilingirian*

One of the most impressive characteristics of the Armenian Evangelical Church is the fact that, despite being small in numbers among Armenians worldwide, this 175-year-old church is one of the most active, visible and organized institutions in the Armenian world. Today, the mission, value and legitimacy of the Armenian Evangelical Church is indisputable, even as there had been periodic conflicts with the Armenian Apostolic Church in the past and after Armenia’s independence.

Throughout their history and ministry, the Armenian Evangelicals have shown fidelity to the original mission of the church: the spiritual renewal of Armenians, the “Christian renaissance”of the Armenian nation. It is not a coincidence that the Armenian Protestant Church was established in the 19th century during the Armenian “intellectual renaissance”in the Ottoman Empire. Historians agree that a separate Armenian Protestant denomination was “imported”and “implanted”by European and United States missionaries but are divided over the causes and effects of events which led to the establishment of a separate church movement.

Read More
Archbishop Hovnan Derderian’s Congratulatory Remarks
On the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church

The Holy Gospel is Our Father and the Holy Church is Our Mother. (Vartanank)

These words, which echoed from the New City of Vagharshapat (Holy Etchmiadzin), are the two Pillars that define the spiritual and moral character of each Armenian Christian.

Indeed, throughout centuries, these sacred truths have been the basis of our ability to overcome the trials and tribulations of each historical time period and have been the source of our existence today.

Furthermore, the reliance on these everlasting truths comfort us and instill in us hope in these present times of great uncertainty.

Read More

There have always been staff devotionals at the AMAA headquarters. The pandemic structured and regularized the devotionals for us and Zoom added an opportunity to host gifted ministers and other guests from around the globe. Each of them shared a message anchored on the Word of God with the staff.

Recently, Rev. Jeremy Tovmassian of Chicago, Illinois shared a message with the AMAA global staff, introducing the above scripture, which in my mind connected all three subjects I pondered to cover today.

The repercussions of the calamitous 2020 Artsakh War devastated the Homeland and the Diaspora. The physical and psychic pain was so deep and entrenched that the social fabric of the nation was unprecedentedly fragmented. The ugly sceneries depicting hatred and anger toward perceived domestic enemies coupled with unbecoming language used in social media came to mirror a nation foreign to its culture, faith and morality.

Read More

Summer Camp is a wonderful opportunity for children and teens to make friends, spend time outdoors and learn new skills. Many kids have missed out on a lot of these opportunities during the Pandemic. After much consideration and planning, AMAA is excited to announce that camps will be open in Armenia and Artsakh this summer.

After a long, stressful year, AMAA’s summer camps will allow campers to escape their impoverished daily routines and be exposed to programs which foster positivity, self-esteem, confidence and most importantly spiritual nourishment.

Through the kindness of our donors, the AMAA operates the overnight Camp Sheen-Shoghig in Hankavan and 25 regional day camps in Armenia. While a location is still being determined for the day camp in Summer Camps Artsakh, over 300 children and youth are expected to participate.

Please help AMAA continue giving children some much-needed summer fun! Support the AMAA Camp Program

A GIFT OF $70 WILL HELP ONE CHILD BE ABLE TO ATTEND AN OVERNIGHT CAMP FOR ONE WEEK. A GIFT OF $40 WILL HELP A CHILD ATTEND A DAY CAMP FOR ONE WEEK.

THEY WILL NEVER FORGET YOUR GENEROSITY OR THE POSITIVE IMPACT THAT YOU WILL HAVE ON THEIR YOUNG LIVES.

On behalf of all of our young AMAA campers, thank you and have a wonderful summer!

On Friday, April 30, 2021, the High Commissioner for Diaspora Affairs in Armenia, Zareh Sinanyan, visited the AMAA’s headquarters in Paramus, NJ. AMAA Executive Director/CEO, Zaven Khanjian, gave Mr. Sinanyan a tour of the building and introduced AMAA’s Vice President and Treasurer, Dr. Nurhan Helvacian and Board Members, John Cherkezian, Berjouhy Gulesserian and Dr. Michael Voskian. The meeting started with a prayer, followed by discussions about post-war status in Armenia and Artsakh, new and ongoing projects at the office of High Commissioner for Diaspora Affairs, and about collaborative opportunities.

Read More
The Armenian Missionary Association of America welcomes President Biden’s statement recognizing the Armenian Genocide.

God will bring into judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time to judge every deed. Ecclesiastes 3:17

Marking the 106th Anniversary of the Armenian Genocide perpetrated by the Ottoman Turks, US President Joe Biden, following his campaign promise, officially issued a statement on April 24, 2021, recognizing the atrocities and calling the massacres of one and a half million Armenians as Genocide. Indeed, President Biden’s statement complements the recognition by the US House of Representatives and Senate of the Armenian Genocide in the fall of 2019.

The crime of genocide does not adhere to any statute of limitations. With this acknowledgment, we have now entered a new phase of struggle towards our quest for justice, be it for the crime committed a century or a year ago. We thank President Biden for his courageous moral stance on the Armenian Genocide and trust that God will deliver justice for the crime of the ‘murder of a nation’.

We invite all other nations who have not yet recognized the Armenian Genocide to step up on the moral ladder, follow the example of President Biden and courageously call the annihilation of one and half million Armenians during World war I; the first Genocide of the twentieth century.

Thank you President Biden for your courage and superb moral standard.

Read More

The Wake Up Call

It was not to happen this way.

The national mood of the 106th commemoration of the Armenian Genocide was to be a continued spirit of jubilation of expanded global recognition and a slow but solid path towards our aspirations for recognition, restoration and reparation.

Instead, a year of unprecedented affliction struck us, the memory of which brings chills to the soul of every Armenian around the globe. COVID-19, crisis in Syria and Lebanon, and a horrendous explosion in Beirut are painful memories, which will haunt us for a long time. 

The calamitous end of the 44-day war in Artsakh, however, was a game changer. A nation is mourning the martyrdom of thousands of its youngest and brightest defending a Homeland. A nation is mourning thousands of heartbroken mothers, widows and children, whose family trees bear branches axed a century ago, ironically by the same perpetrator. A nation is mourning the loss of vast territories of historic land, punctuated by innumerable monuments of its opulent Christian heritage. 

The national mood is more acquiescent of that of 1921 rather than 2021. 

Somber, moot, mournful!

We are all guilty!

We are guilty of having enjoyed the elation of victories and failed to nurture and preserve the blessings on hand.

The challenges ahead are monstrous as the Armenian political and institutional leadership struggles to carve a course forward, amidst a mountainous pile of uncertainties. 

Answers are sought for the failure of 30 years of defense and diplomatic institutional build up.  Amidst an atmosphere of dread and worry, popular sentiment in Armenia and the Diaspora struggles to reckon with the new reality on the ground, gauge future expectations and devise a new path forward. 

God has the answer for all trouble. When the disciples panicked in the sinking ship and woke Jesus up to save them, He said “You of little faith, why are you so afraid?” and there was a great calm. 

Historic Armenian land is home to an unalienable presence of Christian and national heritage. Most of the land is forcibly devoid of its indigenous population. The land might identify its history but only people identify the land. If Christian Armenia and Artsakh are to be saved and preserved they should by extensively and lovingly populated. 

In the coming years, while the concerned and engaged political leadership strive to rebuild the nation state, we should all, with unmatched faith, determination and goodwill, fervently support and sustain the population, embrace the land, develop and flourish it, pursuing the happiness of its people.

While we continue to pursue justice, we should, without any impediment or unaffordable procrastination 

Develop a strong, democratic and innovative Homeland.

Secure self-determination for Artsakh

Secure the safety and welfare of our endangered communities in the Near East.

Existential threats are hovering over our head and unless we heed the call of unity, alertness and added sacrifice, we run the serious risk of welcoming 1922 next year instead of 2022.

The wake up call is ringing.

Let us collectively heed the call. 

Zaven Khanjian
April 24, 2021


Եղեռնի 106-ամեակ

Արթնութեան Ահազանգը

Այդպէս նախատեսուած չէր:

Հայոց Ցեղասպանութեան 106րդ ոգեկոչման համազգային տրամադրութիւնը պէտք էը շարունակուէր ընդլայնուած համաշխարհային ճանաչումի բերկրանքով եւ դանդաղ՝ բայց ամրակուռ ուղիով մը՝ դէպի ճանաչում, վերականգնում եւ հատուցում։

Փոխարէնը, աննախադէպ տառապանքի տարի մը դիմագրաւեցինք, որու մտաբերումը կը փշաքաղէ ամէն հայու հոգին երկրագունդի վրայ: Թագաժահրը, տագնապներու անդադրում օղակը Սուրիոյ եւ Լիբանանի մէջ, Օգոստոսեան ահաւոր պայթումը Պէյրութի մէջ, խայթող յուշեր են որոնց մղձաւանջը երկար պիտի հետապնդէ մեզ:

Արցախեան պատերազմի աղէտալի արդիւնքը սակայն յեղաշրջեց բոլորը: Ազգ մը ամբողջ կ’ողբայ հայրենիքի համար զոհուած իր հազարաւոր զաւակները, որու անկախութեան համար սերունդներ իրենց կեանքը զոհած էին անցեալին: Ազգ մը ամբողջ կ’ողբայ հազարաւոր սրտաբեկ մայրեր, հազիւ գարուն տեսնող որբեւայրի հարսեր որոնց տոհմածառերու սահմանաբակ աճը ապացոյցն են կացինահար ճիւղերու պատմութեան՝ զոհը նոյն ոճրագործին:  Ազգ մը ամբողջ կ’ողբայ կորուստը հազարամեայ պապենական հողերու, որու վրայ ցանուած յուշարձաններու հոյլը՝ վկայութիւնն է անոր հարուստ քրիստոնէական ժառանգութեան:

Ազգային տրամադրութիւնը կարծես աւելի ներդաշնակ է 1921-ի, քան 2021-ի հետ:

Մռայլ, յուզիչ, ողբալի:

Բոլորս մեղաւոր ենք:

Մեղաւոր ենք, որովհետեւ մենք յղփացած  յաղթանակներու տարփանքով ու չկրցանք խնամել եւ պահպանել մեր շահած օրհնութիւնները։

Մեզ դիմագրաւող մարտահրաւերները լերնակուտակ են, մինչ քաղաքական եւ պետական ղեկավարութիւն մը կը պայքարի ապագայի հուն մը ճեղքել անհամար անորոշութիւններու ընդմէջ:

Արդարօրէն պատասխաններ կը փնտռուին երեսուն տարուայ անվտանգութեան, պաշտպանութեան եւ դիւանագիտական անփառունակ ձախողութիւններու համար: Խոր ցաւի, վիշտի եւ լուրջ մտահոգութեան մթնոլորտի մը մէջ, ժողովրդային եւ հասարակական միտքը Սփիւռքի եւ Հայաստանի մէջ կը ջանայ գիտակցիլ նոր իրավիճակի մը գոյութեան հետ, վերաչափել ապագայի ակնկալութիւնները եւ հունաւորել նոր ճանապարհ մը:

Աստուած ունի բոլոր դժուարութիւններու պատասխանը: Երբ աշակերտները տատանուող նաւուն վրայ սարսափած արթնցուցին Յիսուս զիրենք փրկելու համար, Ան ըսաւ «Թերահաւատներ, ինչո՞ւ այդպէս երկչոտ էք» Մատթէոս 8:26 «…ու մեծ հանդարտութիւն մը տիրեց:»

Պատմական Հայաստանի տարածքը հարազատ տուն է Քրիստոնէական եւ ազգային կոթողային հսկայ ժառանգութեան: Բայց հողը զուրկ է բռնութեամբ տեղահանուած եւ ոչնչացուած իր բնիկ ժողովուրդէն: Հողը անտարակոյս կը յուշէ տարածքին պատմութիւնը բայց ժողովուրդն է որ կը բնորոշէ անոր ինքնութիւնը: Եթէ Քրիստոնեայ Հայաստանն ու Արցախը պիտի փրկուին հարկ է խտացնել անոր վրայ բնակող ժողովուրդի շարքերը:

Յառաջիկայ տարիներուն մինչ պետութիւն եւ իշխանութիւն կը տքնին վերականգնել հայոց աշխարհն ու պետութիւնը, մենք հաւաքաբար պէտք է հաւատքով, վճռակամութեամբ եւ բարի կամեցողութեամբ սատարենք եւ օժանդակենք ժողովուրդի բարօրութեան, փարելով հողին, զարգացնելու եւ ծաղկեցնելու զայն՝ հետապնդելով ժողովուրդի երջանիկ ապրելու արդար իրաւունքը:  

Մինչ կը շարունակենք հետապնդել ցեղասպանութեան արդարութիւնը, հարկ է առանց խոչընդոտի կամ հետաձգման

 • զարգացնել ուժեղ, ժողովրդավարական և նորարարական Հայրենիք մը:
 • ապահովել Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքը: 
 • ապահովել Մերձաւոր Արեւելքի  հայ համայնքներու անվտանգութիւնն ու բարեկեցութիւնը

Լինել թէ չլինելու սպառնալիքները կը դիմագրաւեն մեզ, եւ եթէ չանսանք միասնութեան, զգոնութեան եւ անանձնական զոհաբերութեան կոչին, լուրջ կերպով վտանգուած պիտի ըլլանք գալ տարի 1922-ը դիմաւորելու փոխանակ 2022-ի:  

Արթնութեան ահազանգը կը հնչէ։

Եկէք միասնաբար անսանք այդ կոչին։

Զաւէն Խանճեան
Ապրիլ 24, 2021

Why Do We Commemorate April 24?

Rev. Dr. Vahan H. Tootikian

Armenians all over the world commemorate April 24, the Armenian Martyr’s Day in order to express their deepest afflictions and affections, their profound disappointments and frustrations, their loftiest ideals and dreams and their uttermost dedications and consecrations.

First, we commemorate April 24 in order to remember our martyrs and pay tribute totheir sacrificial lives. We remember the tragedy that befell our people beginning April 24, 1915, the events that drove them out of our homeland and resulted in the senseless slaughter of one and a half million. They were uprooted from their ancestral homeland and driven to the deserts of Syria on journeys of no return. In addition, all their belongings and properties were confiscated. The material and cultural losses sustained by the Armenians during the Armenian Genocide are incalculable and immeasurable. On April 24, the Armenian nation pauses to reflect upon this painful past.

Second, we commemorate April 24 in order to express our gratitude to God for the survival of our nation. Although we are baffled as to why such a colossal catastrophe happened to the Armenian people, and although there is no theoretical explanation to answer why evil seeks the suffering of the innocent, we have learned to face these questions with God and transform the thorns of tragedy into crowns of victory.

As a nation we have learned that although our Christian faith does not offer us immunity and exemption from evil and suffering, it offers us purpose, power and perspective to utilize our creative forces in all circumstances of life. We thank God for enabling us to have the fortitude to survive one of the worst genocides in the world and enabled us to exist as a vibrant nation both in the Republic of Armenia and in the Diaspora.

Third, we commemorate April 24 in order to thank those nations, and missionary, humanitarian and philanthropic organizations that extended a helping hand to the survivors of the Armenian Genocide. How could we forget the friendly Arab nations that allowed Armenian refugees to settle in their countries? How can we forget the generous and magnanimous Americans, who, through their Near East Relief, raised millions of dollars to help the “starving Armenians?” How can we forget those European missionary and humanitarian organizations, from Denmark, France, Holland, Germany and Switzerland that organized fund raising drives to help the Armenians? We thank all of these benefactors.

Fourth, we commemorate April 24 in order to remind the world that the Armenian Genocide, as well as any other genocide, perpetrated by any nation, is a crime against allhumanity. The genocide committed by the Ottoman Turks was not only a crime against Armenians, but also against all humanity and should be condemned. We condemn perpetrators of all genocides, past and present, and resolve to support all victims of man’s inhumanity to man.

Fifth, we commemorate April 24 in order to support the Armenian Cause. One hundred six years have elapsed since the beginning of the 1915 Armenian Genocide, and the cry of the Armenian people for justice has not been heard. We believe that the unalienable rights of the Armenian people still remain on the agenda of unfinished business. Our rights must be kept alive and we are committed to pursue them patiently and persistently with the rest of the Armenian people.

Sixth, we commemorate April 24 in order to resolve to be true to our Armenian Christian identity. Armenian history tells us that throughout centuries, our Christian and national values have given us inner strength, fortitude and stamina. Because of the inner spiritual strength of our forefathers, we have endured and survived many national catastrophes, including the Armenian Genocide of 1915. In line with this truth, we are committed to the task of educating our new generations with Christian and Armenian principles and values. We are determined to inculcate in them the love of Christ and His Church, the love of our culture and the love of our homeland Armenia. We believe that these values are conducive to building strong Armenian communities and a strong Armenian nation.

Thus, we commemorate April 24 praying that it will be an occasion of rededication. We must consecrate ourselves to the sublime principles for which our martyred forefathers made their supreme sacrifice.


Ինչո՞ւ Կ’ոգեկոչենք Ապրիլ 24-ը

Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան

Ապրիլ 24-ը Հայոց Ցեղասպանութեան սկիզբը խորհրդանշող թուականն է: Հայ ժողովուրդը ամէն տարի այս թուականը կ’ոգեկոչէ հետեւեալ պատճառներով.-

Առաջին, կ’ոգեկոչենք Ապրիլ 24-ը, որպէս զի երկիւղածութեամբ եւ երախտագիտութեամբ խոնարհինք մեր նահատակներուն յիշատակին առջեւ: Այս առիթով, խոր յուզումով կը յիշենք մեր պատմութեան ամենէն եղեռական այս ողբերգութիւնը, Հայոց Ցեղասպանութիւնը՝ մտայղացուած եւ գործադրուած Օսմանեան Թուրքիոյ կողմէ: Յուզումով ու վրդովումով կը յիշենք մեր ժողովուրդի բռնագաղթը իր երեքհազարամեայ հայրենիքէն, մեր մէկ ու կէս միլիոն զոհերն ու նահատակները, այն նիւթական եւ մշակութային ահաւոր կորուստը, որուն տարողութիւնը ազգովին կը զգանք 106 տարի ետքն իսկ, կորուստ մը որ անհաշուելի եւ անչափելի է:

Երկրորդ, կ’ոգեկոչենք Ապրիլ 24-ը, որպէս զի մեր սրտագին երախտագիտութիւնը կը յայտնենք առ Աստուած՝ Ցեղասպանութենէն վերապրողներուն համար:Թէեւ մարդկօրէն հնարաւոր չէ բացատրել թէ ինչու՞ համար պատահեցաւ այս աղէտը, թէ ինչու՞ համար մեր անմեղ ժողովուրդին բաժին եղաւ այդչափ աներեւակայելի չարիք: Սակայն իրազեկ ենք այն իրողութեան որ ասիկա աստուածային պատիժ մը չէր, այլ անմարդկային ոճիր մը ի գործ դրուած անգութ եւ վայրագ մարդոց կողմէ: Ի հեճուկս այս ամէնուն, հայ ժողովուրդը, ինչպէս անցեալ դարերուն, Մեծ Եղեռնի տարիներուն ալ, կառչած մնաց իր հաւատքին, եւ աստուածատուր զօրութեամբ ոտքի կանգնեցաւ ու շարունակեց ապրիլ եւ ստեղծագործել: Հայ ժողովուրդինն է եղեր նաեւ Եզեկիէլ մարգարէի չորցած ոսկորներու յարութեան տեսիլքը: Ինչպէս Գողգոթայէն անդին տեղի ունեցաւ Քրիստոսի հրաշափառ Յարութիւնը, մենք ալ ազգովին վկայեցինք թէ Տէր-զօրներէն եւ Միջագետքի անապատներէն անդին ալ տեղի ունեցաւ մեր ժողովուրդին յաղթական յարութիւնը:

Երրորդ, կ’ոգեկոչենք Ապրիլ 24-ը, որպէս զի մեր երախտագիտութիւնը յայտնենք բոլոր անոնց որոնք օգնութեան ձեռք կարկառեցին Հայոց Ցեղասպանութենէն վերապրողներուն: Ինչպէ՞ս կրնանք մոռնալ արաբ հիւրասէր եւ հայասէր ժողովուրդները, որոնք լայնօրէն բացին իրենց դռները գաղթական հայ ժողովուրդին առջեւ եւ ջերմ ու գուրգուրոտ վերաբերում ցոյց տուին անոնց: Ինչպէ՞ս կրնանք մոռնալ ամերիկացի բարերար ժողովուրդը, որ իր «Մերձաւոր Արեւելքի Նպաստամատոյց»ով միլիոնաւոր տոլարներով օգնեց հայ ժողովուրդին: Ինչպէ՞ս կրնանք մոռնալ Եւրոպական բարեսիրական, մարդասիրական եւ միսիոնարական կազմակերպութիւնները, որոնք մեր վիրաւոր ու արիւնաքամ «Մնացորդաց»ին համար եղան ճշմարիտ «Բարի Սամարացի»ներ: Ցեղասպանութեան տարեդարձի այս պատեհ հանգրուանին մեզի համար քաղցր պարտք ու պարտականութիւն կը համարենք մեր երախտագիտութիւնը յայտնել մեր անցեալի բոլոր բարերարներուն:

Չորրորդ, կ’ոգեկոչենք Ապրիլ 24-ը, որպէս զի յիշեցնենք համայն աշխարհի, որ որեւէ ցեղասպա- նութիւն՝քրէական ոճիր մըն է մարդկութեան դէմ գործուած: Օսման Երիտասարդ Թուրքերու կողմէ ի գործ դրուած ցեղասպանութիւնը ոչ միայն հայ ազգին դէմ, այլ ամբողջ մադկութեան դէմ աններելի ոճիր մըն էր: Ցեղասպանութեան այս տարեդարձը դիպուք յիշեցում մըն է մեզի, դատապարտելու բոլոր այն ազգերը, որոնք ցեղասպանութեան ոճիրը կը գործեն այլ ազգերու դէմ: Եւ մենք կ’ուզենք կարեկից ըլլալ բոլոր անո՛նց, որոնք անմեղ զոհեր են նմանօրինակ անմարդկային արարքներու:

Հինգերորդ, կ’ոգեկոչենք Ապրիլ 24-ը, որպէս զի ուխտենք որոշել թէ, տէր ու պաշտպան պիտի մնանք Հայ Դատին: Կը հաւատանք որ Հայ Դատին պահանջատիրութեան հիմնաքարը անժամանցելի արդարութիւնն է: Այդ պատճառով շարունակելու ենք մեր պայքարը յանուն Հայ ժողովուրդի իրաւունքներուն: Անտարակոյս, մեր Դատի յաջողութիւնը երկար ժամանակի կը կարօտի, սակայն պէտք չէ յուսալքուինք:   Յաճախ ազգերու իրաւունքները մէկ սերունդի ջանքերով ձեռք չեն ձգուիր: Ամէն սերունդ ունի իր դերն ու պարտքը: Մեր դատի պաշտպանութեան ծանր հրետանին հայութեան միացեալ կամքն ու հետեւողական աշխատանքն է:

Վեցերորդ, կ’ոգեկոչենք Ապրիլ 24-ը, որպէս զի ուխտենք հաւատարիմ մնալ մեր հայ քրիստոնեայ ինքնութեան: Խորապէս կը հաւատանք որ զօրաւոր ազգ մը ըլլալու համար անհրաժեշտ է մեր քրիստոնէական եւ հայեցի արժէքները պահել եւ զօրացնել: Դարերու ընթացքին, մեր քրիստոնէական հաւատքին ու մեր մշակութային արժէքներուն շնորհիւ է, որ կրցած ենք դիմակալել ահաւոր աղէտներ, կոտորածներ եւ ցեղասպանութիւններ եւ կրցած ենք անոնցմէ դուրս գալ եւ գոյատեւել: Կը հաւատանք նաեւ որ Ցեղասպանութեան տարեդարձի առթիւ մեր տարած աշխատանքներէն անբաժան, ունինք ուրիշ կարեւոր պարտականութիւններ՝ նոր սերունդները քրիստոնէական եւ հայեցի դաստիարակութեամբ թրծելու: Այդ առաջադրութեամբ անհրաժեշտ կը համարենք զանոնք մեծցնել քրիստոնէական սկզբունքներով, հայրենիքի եւ հայ մշակոյթի սիրով:

Ապահովաբար, այս ազնիւ առաքելութիւններու կոչումով ապրող նոր սերունդներ՝ համադրուած ու համակարգուած աշխատանքով՝ պիտի յաջողին Հայ Դատի խիզախ երթը իր յաջող աւարտին հասցնելու:

Արդ, Հայոց Ցեղասպանութեան տարեդարձը դառնալու է մեզի ոչ միայն ոգեկոչումի, այլ նաեւ, եւ մանաւանդ, վերանորոգումի հանգրուան մը՝ ապրելու այն արժէքներով եւ սկզբունքներով որոնց համար մեր նախահայրերը նահատակուեցան:

Why April 24 is Still Relevant

Vahram L. Shemmassian, Ph.D.
Director of the Armenian Studies Program at California State University

For the Armenian Nation, April 24 is a solemn day of remembrance, contemplation, and determination to achieve justice that has eluded us for over a century. It is a day when faith is reinforced and hope seems to progress towards actualization. It stands at a crossroad providing us with options as to what methods of action to adopt. It is a time to take stock of past struggles, failures, and successes dotted on the road to Ararat. In this journey of ups and downs, optimism should guide us, because the alternative portends a dark abyss from which one cannot elevate oneself to see the light at the end of the tunnel. Here, famous Armenian-Russian sea painter Ivan Ayvazovski’s canvasses should serve as an example. Many of them portray men and vessels struggling against threatening high waves in tempests raging under gloomy clouds. But they invariably radiate hope for a safer and a brighter future in an emergency arrangement evincing God’s omnipotence and omnipresence.

Giving up is not an option; it empties us of our soul, meaning, and purpose. It x-rays us to show only a skeleton deprived of existential rights. But emotions and mental exercise should walk hand-in-hand with concrete plans for sustainability as constituent members of a nation that is currently seeking solutions to its myriad problems. A key factor for success is to educate young generations with objective and realistic history lessons which instill pride, but not empty rhetoric. Another essential is to prepare healthy citizens cognizant of their rights and responsibilities within a just and democratic system. The list goes on. 

For ethnic identity preservation, the Family comes first. Our homes are living, breathing museums that link the past to the present to the future. Heirlooms, oftentimes taken for granted, are actually story tellers that convey messages to all generations within the household. Any object from a dowry may kindle interest in one’s self-discovery and trigger further exploration, thereby retrofitting the Armenian pivot for posterity. When combined, these and other suggestions/solutions will tell us why April 24 is still relevant, why the struggle for justice is worthwhile to carry on, and why reclaiming Ararat, Ani, Van, and the rest of the rich land once owned and inhabited by our ancestors is a real possibility.

Vahram L. Shemmassian, Ph.D.
Director of the Armenian Studies Program at California State University

AMAA’s Christian Life Committee welcomes you to join us virtually on Saturday, May 15, 2021, as we “PRAY + ACT FOR SYRIA,” which will be led by AMAA Executive Director/CEO, Zaven Khanjian.

Rev. Dr. Haroutune Selimian, President of the Armenian Evangelical Community in Syria and the Minister of the Armenian Evangelical Bethel Church in Aleppo, will give a report on what life has been like in Syria while Rev. L. Nishan Bakalian, the Coordinator of Church Relations of the Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East, will facilitate a time of prayer.

Pastor Shant Agishian, the Minister of the Armenian Evangelical Churches of Kessab, Syria, will also give a presentation on the community in Kessab followed by a Q&A and a prayer by Rev. Megrditch Karagoezian, President of the Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East. Please register below to receive your personal Zoom link to join.

Time:
8:00 AM (PT) (Saturday in US and Canada)
11:00 AM (ET) (Saturday in US and Canada)
5:00 PM (Saturday in France, Belgium, Germany)
6:00 PM (Saturday in Lebanon)
7:00 PM (Saturday in Armenia)

WEDNESDAY, APRIL 21, 2021: FAPC 🇦🇲 SUPPORTING POST-WAR ARMENIA

JOIN IN PERSON:

If you are in the Fresno, CA area on Wednesday, April 21, 2021, please join this panel discussion in person at the First Armenian Presbyterian Church in Fresno. Address: 430 S 1st St., Fresno, CA 93702

JOIN VIRTUALLY:

Please visit FAPC’s YouTube page on Wednesday, April 21, 2021 at 6:30 PM to join livestream event.

Follow:

@FAPCFresno @AMAAinc  @ANCAgrassroots
@FAPCFresno @AMAAInc @ANCA_DC
@FAPCFresno @AMAAInc @Armenian_National_Committee

July 1, 2021 marks the 175th anniversary of the founding of the Armenian Evangelical Church.

On January 18, 2021, it was communicated to you that in celebration of this ostensible milestone, the Armenian Evangelical World Council had formed a special Celebratory Committee to plan and implement appropriate celebratory events on and around July 1, 2021 in Armenia.

For the past 14 months, the Celebratory Committee has been diligently planning a host of activities in the Homeland in June and July 2021.  Most of the activities required travel and physical presence in Armenia.

In consideration of the continuing uncertainties and concerns over the global COVID-19 pandemic, the Committee in its meeting of April 5, 2021 decided to postpone all celebratory activities in Armenia until the year 2022. This includes the All Armenian Evangelical Youth Conference at the AMAA Sheen Shoghik Camp in Hankavan, Armenia.

We are saddened by this decision and are confident you are too. However, the safety and security of all potential participants is tantamount in the Committee’s mind, a concern that has dictated this postponement.

While all travel and attendance related activities have been moved to 2022, the 175th Anniversary Commemorative Book, edited and compiled by the Rev. Dr. Vahan Tootikian is complete and at the printer. Upon publication, you will be able to obtain copies through your respective Armenian Evangelical Unions or through the AMAA offices in Paramus, New Jersey or Yerevan, Armenia. 

It is worthwhile to remind you all that the committee chose Hebrews 10:23 as the theme of the global 175th celebration – 
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful

Անխախտ Պահենք Մեր Հաւատքը

The Armenian Evangelical Unions around the globe, in a manner of their choice, will celebrate this anniversary on July 1, 2021. Please hold your appetite for the collective celebration to better days in 2022.

As we come out of our Lord’s glorious resurrection celebration, please keep the church, our nation and humanity in your prayers seeking mercy and grace from God.

Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO – Chair, AEWC 175th Celebratory Committee

Paramus, NJ: Who are the heroes in Armenian history? Which real-life heroes do we teach our children about? The illustrated children’s book, The Angel of Aleppo, is one such attempt.

Published by the Armenian Missionary Association of America (AMAA), the story is about Reverend Hovhannes Eskijian, who risked his life to save children during the Armenian Genocide of 1915. Ironically, his grand-daughter, Rev. Nancy Eskijian, followed in his footstep and is a minister in Los Angeles, California.

Reverend Hovhannes Eskijian

The story opens with Rev. Eskijian’s childhood, in which he and his brother escape death by hiding in a ditch. Unfortunately, his parents were not so fortunate, and the boys become orphans. When Hovhannes grew up, he became a minister and moved to Aleppo, Syria with his wife. There, they witness the Armenian deportees arriving by train from the interior provinces of Turkey. Aleppo served as a stopping point before the deportees continued their journey to the desert of Der Zor, which meant certain death.

Rev. Eskijian decided to smuggle children from the train and hide them within the city. His bravery saved countless children before he succumbed to the disease of typhus.

The book is written by M. Kay Nanian, a judge in Phoenix, Arizona and is illustrated by an art student in Armenia, Mariam Dashtoyan. The book is available for $10.00 plus S&H at our bookstore or call (201) 265-2607.  Nancy Rivera will be glad to process your order, so we can educate a new generation of children about the heroic efforts of one of our own.

CALLING ALL YOUNG PROFESSIONALS & FAMILIES WHO WANT TO HELP DISPLACED ARMENIANS FROM ARTSAKH WITH HUMANITARIAN NEEDS

Join the Christian Life Committee this Saturday, April 10, 2021 from 1-2 PM (ET) as we discuss AMAA’s Post-War Humanitarian Projects for Artsakh, followed by prayers for hope and strength.

Hear from AMAA Armenia and Artsakh Representatives, a Social Worker in Armenia, a Pastor in Armenia, and more special appearances!

Participants will be able to ask questions at the end.

Please RSVP to receive your personal link to join!

10:00 AM (Pacific Time) (US and Canada)
1:00 PM (Eastern Time) (US and Canada)
7:00 PM (France, Belgium, Germany)
8:00 PM (Lebanon)
9:00 PM (Armenia)Time

purple petaled flower field

✝️ Easter: A Celebration of Victory and Hope

“He is not here; He has risen just as He said”

-Matthew 28:6
Rev. Dr. Vahan H. Tootikian 
Executive Director, Armenian Evangelical World Council

Easter, the Resurrection of Jesus Christ, is the foundation of Christian faith. It confirms the Christian belief that God was in Christ, because on Easter we see the power of God restoring life to Jesus. It affirms the Christian faith that Jesus, who died on the Cross, was raised from the dead and is living forever. 

Easter, however, is not only a remembrance of what happened twenty centuries ago, but a celebration that in every present instant there is triumphant victory available. Since death cannot stamp out and erase spiritual values, since God has the last word, there is hope for all who are on God’s side. And because God can be trusted both in life and in death, there is hope for those who are fighting hard battles and are carrying heavy burdens.  

The past year has been a difficult period of time for the world population because of the Covid-19 pandemic. Likewise, it has been a very difficult time for the Armenian people in general, and for the people of Armenia and Artsakh in particular. The tragic events during the past few months have disrupted their lives. The loss of thousands of Armenians during the 44-day war that Azerbaijan, Turkey and its hired terrorists waged against Artsakh and Armenia has been a great disaster. The loss of a large part of Artsakh to Azerbaijan was another calamity. The lingering political crisis and turmoil in Armenia, in addition to the ravaging effects of Corona pandemic, have created a gloomy mood among many Armenian. 

In view of all these, people may ask, How do we find a rhyme and reason in all of these?” “How do we celebrate Easter? Yes, we should and we must celebrate Easter, because God Omnipotent is still on His Throne. He is our loving Heavenly Father. Christ our victorious Savior, Who tells us that He is with us in all circumstances of life. He is with us when our plans are disrupted and dreams are shattered. He is with us when we sustain loss, and even when we lose loved ones and start wondering where do we go from here?  

We walk so many roads of life, some filled with joy and some filled with grief and disappointments. Easter tells us that we can travel the roads of life in companionship with the loving Christ, Who told His followers “I am with you always, to the very end of the age” (Matt. 28:20). 

Easter faith tells us that we can keep walking confidently when the going is tough, we can keep hoping in the midst of despair, we can keep on living triumphantly in the midst of challenges, and we can keep declaring, “Christ is Risen! Blessed is the Resurrection of the Lord. Kristos Haryav Ee Merelots; Orhnyal eh Haroutunen Kristosi!” 

Rev. Dr. Vahan H. Tootikian 
Executive Director, Armenian Evangelical World Council


Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի Զատկուայ պատգամը

Զատիկ՝ Տօն Յաղթութեան եւ Յոյսի

«Հոս չէ Ան, որովհետեւ յարութիւն առաւ, ինչպէս ըսած էր» (Մատթ. 28.6)

Ս. Զատիկը Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան տօնն է:   Քրիստոնեայ եկեղեցին 20 դարերէ ի վեր կը տօնէ այս տօնը իբրեւ յաղթանակի եւ յոյսի տօն հետեւեալ առումով.-

Առաջին, Ս. Զատիկը յաղթութեան տօն է: Յիսուսի յարութիւնը կը հաստատէ, թէ մահը, որ այս աշխարհի ամենէն ստոյգ, անհերքելի եւ սակմռկեցուցիչ իրողութիւնն է՝ պարտուած է: Քրիստոսի յարութիւնը կու գայ վկայելու, թէ մարդուն մարմինը կրնայ մեռնիլ, բայց անոր հոգին անմահ է: Այս մարմնաւոր գոյութենէն վերջ՝ կայ անդրշիրիմեան կեանք մը:

Ս. Զատիկը կու գայ վկայելու, թէ Քրիստոս իր յաղթական Յարութեամբ փշեց գերեզմանի շղթաները եւ նուաճեց մարդ էակի անագորոյն թշնամին՝ մահը: Այսպէսով ան բացաւ լուսաւոր եւ յաւիտենական կեանքի մը արշալոյսը մեղաւոր եւ յուսահատ մարդկութեան առջեւ, որպէս զի ան որ իրեն հաւատայ չկորսուի, այլ յաւիտենական կեանք ունենայ:

Քրիստոսի յարութիւնը ոչ միայն հանդերձեալ կեանքի յոյսը կ’ընծայէ, այլ նաեւ ամէնօրեայ յաղթական կեանք ապրելու ներշնչումը կը շնորհէ: Մարդկային կեանքը պայքար մըն է ֆիզիքական, իմացական, բարոյական եւ հոգեւոր առումով: Այս պայքարին մէջ երբեմն չարին զօրութիւնը վհատութեան կը մատնէ մեզ, բայց եթէ մեր ճակատագիրը կապած ենք Յարուցեալ Քրիստոսի՝ Ան մեզ կը զօրացնէ դիմագրաւելու ամէն տեսակի դժուարութիւններ, փորձութիւններ ու նեղութիւններ եւ ի վերջոյ զանոնք յաղթահարելու կարողութիւնը կը շնորհէ մեզի:

Երկրորդ, Ս. Զատիկը նաեւ տօն է յոյսի: Յոյսը աստուածատուր շնորհք մըն է, առանց որուն մարդ արարածը կը կորսնցնէ իր ապրելու, գոյատեւելու եւ ստեղծագործելու ներքին մղիչ ուժը: Քրիստոնեայ մարդուն յոյսը խարսխուած է այն ներքին համոզումին վրայ, թէ Աստուած իր ապաւէնն ու զօրութիւնն է, թէ Քրիստոս իր Տէրն ու պաշտպանն է: Ան է որ խրախուսեց իր հետեւորդները ըսելով, «Մի’ զարհուրիք եւ մի’ վհատիք, որովհէտեւ միշտ ձեզի հետ եմ» (Մատթ. 28.30):

Անցնող տարին տագնապալի տարի մը եղաւ համայն աշխարհի համար՝ Պսակաձեւ ժահրին պատճառով: Շատ աւելի տագնապալի ժամանակաշրջան մը եղաւ նաեւ հայ ժողովուրդին համար ընդհանրապէս, եւ Արցախի եւ մեր հայրեբնակ ժողովուրդին համար մասնաւորապէս: Արցախի եւ Հայաստանի դէմ մղուած 44-օրեայ պատերազմը Ատրպէյճանի, Թուրքիոյ եւ իր վարձկան ահաբեկիչներուն կողմէ՝ հազարաւոր հայ մարդոց կեանքը խլեց, Արցախի հողամասին մէկ կարեւոր մասը թշնամիին կողմէ գրաւուեցաւ, հազարաւոր տուներ քանդուեցան, բազմաթիւ ընտանիքներու անդամները այրիացան եւ մանուկները որբացան: Ամիսներէ ի վեր Հայոց Աշխարհը քաղաքական տագնապի մէջ է: Ապագան չափազանց անստոյգ եւ անկայուն է:

Ի տէս այս ամենուն, արդեօք կարելի՞ է Զատիկ տօնել: Արդեօք Ս. Յարութեան տօնը մեզի պատգամ մը ունի՞ հաղորդելիք: Այո’, որոշապէս: Ս. Զատկուան մշտանորոգ պատգամը միեւնոյնն է միշտ, երէկ, այսօր եւ յաւիտեան, թէ Աստուած տակաւին Իր Գահին վրայ կ’իշխէ, Քրիստոս յաւէտ յաղթական Տէր է, փոյթ չէ թէ չարը աշխատի խափանել բարին, փոյթ չէ թէ ճշմարտութիւնը, արդարութիւնը եւ սէրը խաչուին ու թաղուին, անոնք անպայման յարութիւն պիտի առնեն: Վերջին խօսքը Յարուցեալ եւ Յաղթական Տէր Յիսուս Քրիստոսինն է:

Արդ, հաւատքով, յոյսով եւ յաղթական ոգիով ամրացած՝ տօնենք Զատիկը եւ լիաթոք յայտարարենք ամենուն, «Քրիստոս Յարեաւ ի Մեռելոց, օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի»:

Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան, Գործադիր
Տնօրէն Հայ Աւետ. Համաշխարհային Խորհուրդի

Easter Blessings from AMAA

Caring Hearts, Changing Lives

Proceeds from this event will benefit Orphan & Child Care programs in Armenia and Artsakh.

To learn more about AMAA’s Orphan & Child Care Programs, please click here.

Our Supporters

Caring Hearts Grand Benefactor: $10,000
Albert & Terry Bezjian

Caring Hearts Benefactor: $1,000 ($1000+)
Anonymous
Anonymous
Vahram & Lucienne Aynilian
Dr. Gilbert & Maria Bilezikian
Raffi & Taline Boladian
Linda Haig Cirella
Drs. Nazareth & Ani Darakjian
The Voskian Family
Sirpuhe & John Conte Foundation
Telfeyan Evangelical Fund
Vicki Shoghag Hovanessian
Seta Loshkajian Nalbandian
Levon & Claudia Nazarian
James & Maral Sahagian
John & Michèle Simourian

Caring Hearts Patron: $500 ($500-$999)
Adele Aghazadian
Chahe & Aileen Agopian
Margaret Aramian
Saro Aynilian
Peter & Claudia Boyadjian
Serge & Anita Buchakjian
David & Maria Cafasso
Raymond & Diana Constantian
Susan Adamian Covo
A Friend of Children
John & Cristina Demirdjian
Nurhan & Celeste Helvacian
Harry & Aline Kazandjian
Hagop & Eranica Kouyoumdjian
Greg & Nyire Melconian
James & Anne Tarzian

Caring Hearts Sponsor: $250 ($250-$499)
Anonymous
Laura Ahlstrom
Drs. John & Sylvia Aljian
Krikor Aynedjian
Nina Buchakjian
Robert & Jane Charshafian
Kathryn A. Dadukian
The Dedeian Family
Dan Francess
Luther & Mary Gueyikian
Tania Gulekjian in memory of Sira Gulekjian
Maurice & Berjouhy Gulesserian
Marc, Dina & Janet Hovanessian
Dr. Avedis & Laura Khachadurian
Zaven & Sona Khanjian
Richard & Florence Maloumian
George & Lorraine Marootian
Richard & Judith McKay
Alan & Donna Philibosian
Print Solutions
Gary & Alice Rassam
Danielle Rassam
Anne Shirinian-Orlando
Mark Vahig Shnorhokian
Dr. Vaghenag & Shoghig Tarpinian
Dennis & Linda Tarzian

Caring Hearts Donor: ($99 and below)
Anonymous
Henry & Virginia Apelian
Hagop & Sirarpi Aram
Ana Becerra
Casey Bordelon
Levon & Lisa Boyajian
Florence De Mirjian Brown
Nick Burdman
Haigazoun & Sossy Chalian
Stefania Creatura
Nishan & Nancy DerSimonian
Lewis Fico
Cynthia Govignon
Raffi Khatchadourian
Andrew Kraus
Brittany Maslowsky
James Maxwell
Kevork Minassian
Carl & Valerie Narsasian
Matthew Pacicco
Jeanette Sniffin
Colleen Topper

Caring Hearts Friend: $100 ($100-$249)
Anonymous
Anonymous
VJ, Simone´, Alexan, & Alessio Aynilian
Michael & Suzanne Azarian
Dikran & Lynn Barsamian
Gabriel & Liliana Basmadjian
Nurhan & Victoria Becidyan
John Bezirganian
Victoria Boukalis
Berj & Hera Boyajian
Peter & Sharon Najarian-Chipolone
Diane DeMirjian
Onnik & Araksi Dinkjian
Stewart & Debra Duckman
Kevork & Maria Ghazarian
Hirant & Ruby Gulian
Manuel & Baizar Hamalian
Linda Helvacian
Ani Hovanessian
Bagrat, Ari & Chris Isakhanian
James & Natalie Ishkanian
Robert & Joyce Ishkanian
Angel Jambazian
Shahe & Olympia Jebejian
Berge & Houry Karaguezian
George Khorozian
Kyle Khorozian
Varoujan Khorozian
Vartkis & Helen Kinoian
Sarah Kramedjian
Gregory & Tamara Krikorian
Arek & Michelle Kurkciyan
Christine Kutlu
Hovhannes Mardiossian
Vartkes & Nadia Mardirossian
Diane Markarian
Esther Momjian
Lynn Nakashian
Alex Nalbandian
Harout & Garineh Panossian
Magda Poulos
Glen & Margaret Rassam
John & Diana Salibian
Barry Sarkisian
Dr. Mary Swajian
Haig Thomson
Scott Toppi
Michael & Jane Wenning
John & Anita Wolohojian
Antranik & Marie Yacoubian
Ann Yazejian
Garabed & Eva Yazidjian
Mary York

NY/NJ ORPHAN & CHILD CARE PROGRAM CREDITS

GRAPHIC DESIGN CREATED & DONATED BY:
Committee Member, Jennifer Telfeyan-LaRoe

PROGRAM VIDEOS CREATED BY:
AMAA Armenia

FULL EVENT VIDEO CREATED BY:
Emily Hagopian

Q&A LEADERS:
Committee Member, Celeste Telfeyan Helvacian
AMAA Armenia Representative, Harout Nercessian


EMCEES:
Raffi Aynilian & Jennifer Voskian-Gambino

COMMITTEE MEMBERS:
Co-Chairs, Seta Nalbandian and Vicki Hovanessian and Committee Members, Lucienne Aynilian, Celeste Helvacian, Christine Kutlu, Jennifer Telfeyan-LaRoe, Magda Poulos, and Kathy Voskian

The Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs has launched the “iGorts” 2021 program, which provides an opportunity for highly qualified professionals from the Diaspora to serve in the public sector of Armenia.

For additional inquiries, please do not hesitate to contact us through email at diasporafellowships@gov.am or by phone at +374 10 515 514.

The Office will also host a series of online info sessions for the Armenian communities around the world. Follow our Facebook page for more updates. The info sessions are scheduled on the following dates:

Europe – March 18, 8PM (CET)    
Russia and CIS countries – March 23, 8PM (GMT+3)  
Middle East, Africa and Gulf Countries – March 25, 8PM (GMT+2)
South America – March 27, 2PM (GMT+3)
North America – March 28, 10AM PST/1PM EST
Australia, New Zealand and Asia – April 1, 8PM (GMT+11)

ՀՀ սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը մեկնարկում է «իԳործ» 2021 ծրագիրը, որը հրավիրում է սփյուռքահայ մասնագետներին ծառայելու Հայաստանի հանրային կառավարման ոլորտում:

Հավելյալ տեղեկատվության համար, կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել էլ.փոստով diasporafellowships@gov.am կամ զանգահարել +374 10 515 514 համարով:

Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը նաև մեկնարկում է առցանց տեղեկատվական հանդիպումների շարք, աշխարհասփյուռ հայ համայնքների համար: Հետևեք մեր ֆեյսբուքյան էջին վերջին նորություններին ծանոթանալու համար:

 Տեղեկատվական հանդիպումների շարքը տեղի կունենա հետևյալ ժամանակագրությամբ. 

Եվրոպա – մարտ 18, ժամը 20:00 (CET)
Ռուսաստան և ԱՊՀ երկրներ – մարտ 23, ժամը 20:00 (GMT + 3)
Մերձավոր Արևելք, Աֆրիկա և Պարսից ծոցի երկրներ – մարտ 25, ժամը 20:00 (GMT + 2)
Հարավային Ամերիկա – մարտ 27, ժամը 14:00 (GMT + 3)
Հյուսիսային Ամերիկա – մարտ 28, ժամը 10:00 PST / 13:00 EST
Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա և Ասիա – ապրիլ 1, ժամը 20:00 (GMT + 11)

            With extreme anxiety and deep concern we follow the current existential crisis in the Homeland and the alienation of cohesive dialogue , mutual respect and concession over a common cause. We are cognizant that answers are sought not only on the recent Artsakh war, but also of blatant failures in security, defense, and diplomacy over the past quarter century.

            We are convinced that the Homeland needs a national leadership that inspires confidence to all its citizens and finds its way through the realm of the law in the perimeters of the country’s constitution.

            In view of the current mounting threat to Armenia’s peace, progress, prosperity and national unity, we call on all parties to lay aside their differences in the name of the Homeland and the sublime interests of the Armenian nation and gather around a table to formulate a mutually agreed plan for snap elections.

            We wholeheartedly pray that all national, political and institutional leadership use their political wisdom to secure lasting peace and tranquility in Armenia.

Rev. Dr. Vahan H. Tootikian, Executive Director, Armenian Evangelical World Council

Zaven Khanjian, Executive Director/CEO, Armenian Missionary Association of America

March 2, 2021

Խոր անձկութեամբ եւ յուզումով կը հետեւինք Հայաստան Աշխարհի ներկայ ճգնաժամային անցուդարձերուն եւ իրարամերժ ոգիով արտայայտուած քաղաքական միտքերուն եւ ուղղութիւններուն: Իրազեկ ենք այն իրողութեան, որ արդարօրէն պատասխաններ կը փնտռուին ոչ միայն Արցախեան վերջին պատերազմի մասին, այլ նաեւ անցնող քառորդ դարու անվտանգութեան, պաշտպանութեան եւ դիւանագիտական ծալքերու մէջէն ի յայտ եկած ձախողութիւններուն համար:

Համոզուած ենք, որ Հայրենիքը պէտք ունի վստահութիւն ներշնչող իշխանութեան մը, որ իր ուղին գտնէ երկրի սահմանադրութեան պարագիծի մէջ ակօսուած օրէնքի ճանապարհով:

Ի տես Հայաստանի խաղաղութեան սպառնացող ներկայ վտանգին եւ համազգային բնոյթ ունեցող քաղաքական այս տագնապին, այսու, կոչ կ’ընենք բոլոր կողմերուն յանուն հայրենիքի եւ հայ ազգի գերագոյն շահերուն մէկդի դնել տարբերութիւնները եւ հաւաքուիլ սեղանի մը շուրջ տնօրինելու արտակարգ ընտրութիւններու շուրջ համաձայնուած ծրագիր մը:

Ի բոլոր սրտէ կ’աղօթենք, որ հայրենի քաղաքական եւ կուսակցական ղեկավարները իրենց քաղաքական իմաստութիւնը գործածեն ի սէր Հայաստանի անդորրութեան եւ խաղաղութեան:

Վեր. Վահան Յ. Թութիկեան, Գործադիր Տնօրէն, Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդ

Զաւէն Խանճեան, Գործադիր Տնօրէն, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն

Մարտ 2, 2021

AMAA’s Christian Life Committee welcomes you to join us virtually on Saturday, March 13, 2021, as we “Learn + Pray for Lebanon,” which will be led by AMAA’s Board Member and Christian Life Committee Chair, Dr. Heather Ohaneson.

Pastor Datev Basmajian, the Youth Worker of Christian Endeavor Union of the Armenian Evangelical Churches of Syria and Lebanon, will give a brief report on what life has been like for Armenian Evangelical Churches, schools and youth programs this past year. Topics will include the political situation, the economy, the Beirut explosions, and the Pandemic in Lebanon.

Rev. L. Nishan Bakalian the Coordinator of Church Relations of the Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East will facilitate a time of prayer.

We encourage you to invite your family and friends. Register below to receive your personal Zoom link!

Time:
9:00 AM (PT) (Saturday in US and Canada)
12:00 PM (ET) (Saturday in US and Canada)
6:00 PM (Saturday in France, Belgium, Germany)
7:00 PM (Saturday in Lebanon)
9:00 PM (Saturday in Armenia)
4:00 AM (Sunday in Australia)

44 Days of Artsakh War
Our Commitment

It was not planned this way. But we know, “For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways.” Isaiah 55:8

The year 2020 was the 25th Anniversary of AMAA’s entry to Artsakh. A thoughtful celebration was planned in Shushi and Stepanakert for September 2020. A few good people made early reservations to join the AMAA’s family in special worship services, an official inauguration at Camp Bedrosian, cultural events, a theatrical presentation and a formal banquet in none other than Shushi.

God had other plans for my people.

An Artsakh girl returning to Stepanakert after the ceasefire agreement.

A year of unprecedented affliction is behind us, the memory of which brings chills to the soul of every Armenian around the globe. COVID-19, crisis in Syria and Lebanon, the horrendous destructive August 4 explosions in Beirut, are painful memories which will haunt us for a long time.

The calamitous end of the 44-day war in Artsakh, however, was a game changer. A nation is mourning the martyrdom of thousands of its youngest and brightest defending a Homeland, for which generations of forebears had sacrificed their lives. A nation is mourning thousands of heartbroken mothers, widows and children, whose family trees bear the pain of axed branches by the chronic heinous assault of a century past, ironically by the same perpetrator. A nation is mourning the loss of vast territories of historic land, punctuated by innumerable monuments of its opulent Christian heritage.

The challenges ahead are monstrous and huge as the political and institutional leadership in Armenia struggles to carve a course to the future, amidst a mountainous pile of uncertainties.

Answers are sought for the failure of 30 years of defense and diplomatic institutional build up. Amidst an atmosphere of dread and worry, popular sentiment in Armenia and the Diaspora struggles to reckon with the new reality on the ground, measure future expectations and devise a new path forward.

God has the answer for all trouble. When the disciples panicked in the sinking ship and woke Jesus up to save them, He said “You of little faith, why are you so afraid?” Matthew 8:26, and there was a great calm.

By November 10, the date of ending all hostilities, the AMAA had a mandate. Encourage and assist the return of the resettled population of Artsakh to their homes, and immediately resume all AMAA operations in Artsakh proper. AMAA representatives in Armenia and Artsakh were on top of a task efficiently accomplished. Within days, the offices of AMAA and Evangelical Church of Armenia in Stepanakert were open. The staff was back on duty and by December 1, 2020, AMAA institutions in Askeran, Martakert and Stepanakert were in full motion.

Historic Armenian land is home to an unalienable presence of Christian and national heritage. Most of the land is forcibly devoid of its indigenous population. The land might identify its history while people identify the land. If Christian and Armenian Artsakh is to be saved and preserved it should by fully repopulated.

In the coming years, while the concerned and engaged political leadership strives to win Artsakh’s right of self-determination, the AMAA, with unmatched faith, determination and goodwill, will fervently support and sustain the population, embrace the land, develop and flourish it and pursue the happiness of its people.

AMAA’s spiritual, educational and humanitarian programs and services have for 25 years touched lives in Artsakh, one child at a time. The post-war needs have multiplied our efforts launching multiple new services and programs to alleviate the pain, relieve the trauma and help raise a new, creative and innovative generation. It is a testimony of God’s love reflected on the people of the Christian Armenian enclave. It is also a tribute to those, who having heard the loss of decades long remarkable legacy of service in Shushi to the stomping feet of invaders, lovingly asked, ‘can we rebuild in Stepanakert?’

Yes! We can rebuild and we shall.

Thank you for your support of our efforts to uphold our brothers and sisters in Artsakh.

February 5, 2021

Արցախեան 44օրեայ Պատերազմը
Մեր Յանձնառութիւնը

Այդպէս նախատեսուած չէր: Բայց մենք ծանօթ ենք «Քանզի իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն, ու ձեր ճամբաները իմ ճամբաներս չեն»: Եսայի 55. 8

Երկու Հազար Քսանը Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Արցախեան ծառայութեան քսանհինգ ամեակն էր: Բովանդակալից հանդիսութիւններ ծրագրուած էր Շուշիի եւ Ստեփանակերտի մէջ: Ստուար խնդակիցներ ապահոված էին իրենց երթեւեկը միանալու Աւետարանչականի ընտանիքին մասնակցելու յատուկ պաշտամունքի մը, Պետրոսեան Ճամբարի մասնաշէնքի նաւակատիքին, մշակութային ձեռնարկներու, թատրոնի մը ներկայացման եւ նշանակալից ու յիշատակալից պաշտօնական ընթրիքի մը ծրագրուած Արցախի մշակութային կեդրոն՝ Շուշիի մէջ:

Աստուած տարբեր ծրագիր ուներ մեր ժողովուրդին համար:

Պատերազմի զինադադարէն ետք Հայաստանէն տուն՝ Արցախ վերադարձող աղջնակ մը:

Աննախադէպ տարի մը ձգած ենք մեր ետին որու մտաբերումը կը փշաքաղէ ամէն հայու հոգին երկրագունդի վրայ: Թագաժահրը, տագնապներու անդադրում օղակը Սուրիոյ եւ Լիբանանի մէջ, Օգոստոսեան ահաւոր պայթումը Պէյրութի մէջ, խայթող յուշեր են որոնց մղձաւանջը երկար պիտի հետապնդէ մեզ:

Արցախեան պատերազմի աղէտալի արդիւնքը սակայն յեղաշրջեց բոլորը: Ազգ մը ամբողջ կ՚ողբայ հայրենիքի համար զոհուած իր հազարաւոր զաւակները, որու անկախութեան համար սերունդներ իրենց կեանքը զոհած էին անցեալին: Ազգ մը ամբողջ կ՚ողբայ հազարաւոր սրտաբեկ մայրեր, հազիւ գարուն տեսնող որբեւայրի հարսեր որոնց տոհմածառերու սահմանաբակ աճը ապացոյցն են կացինահար ճիւղերու պատմութեան՝ զոհը նոյն ոճրագործին: Ազգ մը ամբողջ կ՚ողբայ կորուստը հազարամեայ պապենական հողերու, որու վրայ ցանուած յուշարձաններու հոյլը վկայութիւնն է անոր հարուստ քրիստոնէական ժառանգութեան:

Մեզ դիմագրաւող մարտահրաւերները լերնակուտակ են մինչ քաղաքական եւ պետական ղեկավարութիւն մը կը պայքարի ապագայի հուն մը ճեղքել անհամար անորոշութիւններու ընդմէջ:
Արդարօրէն պատասխաններ կը փնտռուին երեսուն տարուայ անվտանգութեան, պաշտպանութեան եւ դիւանագիտական անփառունակ ձախողութիւններու համար: Խոր ցաւի, վիշտի եւ լուրջ մտահոգութեան մթնոլորտի մը մէջ, ժողովրդային եւ հասարակական միտքը Սփիւռքի եւ Հայաստանի մէջ կը ջանայ գիտակցիլ նոր իրավիճակի մը գոյութեան, վերաչափել ապագայի ակնկալութիւնները եւ հունաւորել նոր ճանապարհ մը:

Աստուած ունի բոլոր դժուարութիւններու պատասխանը: Երբ աշակերտները տատանուող նաւուն վրայ սարսափած արթնցուցին Յիսուս զիրենք փրկելու համար, Ան ըսաւ «Թերահաւատներ, ինչո՞ւ այդպէս երկչոտ էք» Մատթէոս 8. 26 «…ու մեծ հանդարտութիւն մը տիրեց»:

Նոյեմբեր 10ի յայտարարութեամբ, երբ բոլոր ռազմական գործողութիւնները դադրեցան, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը արդէն գիտակից էր իր յանձնառութեան: Խրախուսել եւ օժանդակել Արցախի ժողովուրդի վերաբնակեցումը իր հարազատ հողին վրայ եւ վերականգնել Աւետարանչականի ամբողջական գործողութիւնները Արցախի մէջ: Ընկերակցութեան ներկայացուցիչները պատասխանատուութեան ամբողջական գիտակցութեամբ պատնէշի վրայ էին: Մի քանի օրուայ ընթացքին Ստեփանակերտի Աւետարանչականի եւ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ գրասենեակները բաց էին: Աշխատակազմը վերադարձած էր եւ Դեկտեմբեր 1ին Ասկերանի, Մարտակերտի եւ Ստեփանակերտի մէջ լրիւ կը գործէին Աւետարանչականի բոլոր ծրագիրները:

Պատմական Հայաստանի տարածքը հարազատ տուն է Քրիստոնէական եւ ազգային կոթողային հսկայ ժառանգութեան մը: Բայց հողը զուրկ է բռնութեամբ տեղահանուած եւ ոչնչացուած իր բնիկ ժողովուրդէն: Հողը անտարակոյս կը յուշէ տարածքին պատմութիւնը բայց ժողովուրդն է որ կը բնորոշէ անոր ինքնութիւնը: Քրիստոնեական եւ հայկական ինքնութիւն ունեցող Արցախեան հողը եթէ պիտի փրկուի հարկ է խտացնել անոր վրայ բնակող ժողովուրդի շարքերը: Յառաջիկայ տարիներուն մինչ պետութիւն եւ իշխանութիւն կը տքնին շահելու Արցախեան տարածքի եւ բնակչութեան ինքնորոշման իրաւունքը, Աւետարանչականը հաւատքով, վճռակամութեամբ եւ բարի կամեցողութեամբ պիտի սատարէ եւ օժանդակէ ժողովուրդի բարօրութեան, փարի հողին, զարգացնէ եւ ծաղկեցնէ զայն հետապնդելով ժողովուրդի երջանկութիւնը:

Աւետարանչականի 25ամեայ հոգեւոր, կրթական եւ մարդասիրական ծրագիրներն ու ծառայութիւնները օրհնութիւն եղած են բազմաթիւ Արցախցի մանուկներու կեանքին: Յետ պատերազմեան կարիքները բազմապատկած են մեր ջանքերը ամոքելու ցաւը, մեղմելու հոգեկան ցնցումը եւ դաստիարակելու ստեղծագործ եւ նորարար սերունդ մը:

Աւետարանչականի նուիրումը Արցախի ժողովուրդին անժամանակ է իսկ նուիրումը Աստուծոյ սիրոյն արտացոլացումը: Այդ նաեւ յարգանքի տուրք է անոնց՝ որոնք ծանօթ ըլլալով Շուշիի մէջ տասնամեակներու յիշատակելի ծառայութեան ժառանգութեան կորուստին՝ գաւթիչներու ոտնահարող ոտքերուն ներքեւ, գորովագին հարց տուին.- «Կրնա՞նք վերականգնել զայն Ստեփանակերտի մէջ»։

Այո, կրնա՛նք եւ պիտի վերականգնենք։

Շնորհակալութիւն Արցախի մեր եղբայրներուն եւ քոյրերուն օգնութեան մեր ջանքերուն՝ ձեր աջակցութեան համար։

Փետրուար 5, 2021

Pastor Harutyun Khachatryan’s Message

The Armenian people were thus forced to take their fate into their hands.

Highlights of Armenian Christendom by Rev. Dr. Vahan Tootikian

These familiar words resonate with Armenians all around the world. Within the extensive pages of our history we find many reminders of our painful losses of land and souls. Yet we should not be quick to turn the page just because we cannot endure the pain of these tragic events. Between the lines, buried in the soil of these adversities you will find the seeds of faith and victory. This is certainly true when we read the story of the Battle of Avarayr. In the broad context of world history, it may be considered a small conflict of swords and human powers which ended in a decisive victory for the oppressive Persian Empire. For the Armenian people however, it was a battle grounded in our Christian faith and a struggle to preserve our identity and honor for the generations to follow. 

While it takes courage to face a powerful enemy, it takes faith to lead people into a battle you could not hope to win without aid from the invisible hand of Almighty God. Vartan Mamigonian had that kind of a faith. As he issued a call to his fellow warriors, he inspired them with the following words before marching into battle: If we were able to perform such brave deeds in obedience to a mortal commander, how much more should we be able to do for our immortal King?

The Battle of Avarayr began on May 26, 451 and lasted only one day. Vartan and many of his fellow soldiers were martyred. They did not die, rather they sacrificed their lives in obedience to a calling that would find its rebirth in generations to follow. Vartan Mamigonian fell in battle but his nephew, Vahan Mamigonian, would live and continue this God given mission. In the spring of 484 TheTreaty of Nvarsagwas established between the Armenians and Persians.After 33 years of struggle and conflict, this was a victory for A Christian Armenia, a new freedom birthed from the obedience of a faithful man named Vartan, who did not live to see it.

The word obedience makes me think of a coin that has two sides. One side reads blessing, the other sacrifice. When these two sides are molded together in love, they produce value. If you want and pursue blessings only, your heart with stray away from the path. In the same way, sacrifice alone will cause your heart to grow weary. Don’t look for one or the other but seek obedience in both. Vartan’s obedience, resulted in sacrifice but that was only one side of the coin. The other side was the blessing of a Nation freed from oppression, celebrating their faith in our Lord and Savior Jesus Christ. 

The most familiar verse in the bible is John 3:16, but I would like to bring to your attention 1 John 3:16, which reads: This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters.

Jesus died for us because He understood that there is blessing in sacrifice. Through His Word, He teaches us to do the same for each other. If we could only see the blessings behind each sacrifice we make for other people, we would witness an explosion of love in our midst. God would be glorified, and lives changed in powerful ways. Vartan gave up his life knowing full well that obedience in love is a two-sided coin that includes both sacrifice and blessings. Today, his legacy has been handed down to us and it is our turn to live in such a way that our love will be demonstrated in sacrifice that results in blessings for us and generations yet to come. This is our heritage as Armenians. This is our mission as Christians. May His will be done.

In Christ, 
Pastor Harutyun Khachatryan
Pastor of Christian Education at the United Armenian Congregational Church of Los Angeles, CA

The Battle of Avarayr of 451 A.D. From the 19th Century Broadcast, Lamp Unto My Feet

“Death, when not comprehended is death indeed, but death if comprehended, is immortality.” -Armenian historian Elishe 410-475 A.D.

“No one can move us, neither angels nor men, neither sword nor fire. All our goods and possessions are in your hands. Our bodies are before you. Dispose of them as you will. The sword is yours, the neck, ours. Do not therefore interrogate us further concerning all this because our bound of faith is not with men to be deceived like children, but with God to whom we are indissolubly bound and from who nothing can detach or separate us. Neither now, or later, nor forever, nor forever and ever.” -Vartan Mamigonian responded to the King Yazdegerd II’s imposition of Zoroastrianism on Armenia. Narrated by the Armenian historian Elishe 410-475 A.D.

The AMAA would like to thank Dr. Martha Missirlian, Mrs. Joyce Abdulian and Mr. & Mrs. Joseph & Joyce Stein for sharing this historical video. Lamp Unto My Feet was an American religious program produced by CBS Television and broadcasted on Sunday mornings from 1948-1979. In this episode, the program focuses on the Battle of Avarayr of 451 A.D.

Support AMAA’s Post-War Humanitarian Efforts in Artsakh

Following the worst fighting in decades, the Armenian Missionary Association of America (AMAA) is committed to meeting the humanitarian needs of our Artsakh brothers and sisters.

In an effort to extend economic aid, connect Diaspora families with their Artsakh kin, and embrace the needy and displaced both in and outside of Artsakh, AMAA has launched several initiatives to help families restore their lives, which were devastated by the recent war. With your help, AMAA will do the utmost to provide Artsakh with the platform to rebuild stronger for the future!

We invite you to join our mission to serve the physical and spiritual needs of our brothers and sisters in Armenia and Artsakh. Please consider supporting the listed priorities. (All amounts reflected in USD.)

This new program reaches out to Artsakh families who choose to remain in their homeland, as well as refugees in Armenia.  When you choose to support a family you are directly impacting their lives and providing hope. Imagine the joy they will feel knowing that someone across the globe cares. Your sponsorship will empower each family with much-needed income to help alleviate long-term pressures of poverty and access to AMAA services available in their region. Help a family to rise up out of poverty and move toward a sustainable future!

Amount to sponsor one family for one year:
$2,400

(Each family enrolled in the program will receive a quarterly remittance of $600. Sponsors and families are encouraged to build a relationship through letter writing.)

A decent home is the core for any family to grow and feel secure. In partnership with the Dutch NGO, Mission Possible, and Dutch Evangelical TV Station, EO-Matterdaad, damaged houses in Artsakh are being renovated. Your investment will improve a family’s living conditions and provide housing stability.

Sponsorship levels for home renovations:
$5,000    $2,000    $1,000    $500

Beyond the classroom, children need to remain engaged and active in the learning process. In partnership with Teach for Armenia, AMAA is distributing Lenovo tablets to children who have limited financial resources. Tablets are equipped with a special chip for free access to internet and apps & games to help with educational and psychological recovery of each child. Your gift will help inspire a child to discover a new world of learning!

Amount to sponsor one tablet:
$200

Imagine being a parent and seeing your child hungry. For many families, food insecurity is a grim reality, especially in the aftermath of the war. AMAA’s food assistance program will provide families (with children ages 0-12) with monetary funds to buy food and other essential items. Together, we can help end hunger for these families.

Amount to sponsor one family of 5-6 for one month:
$200

AMAA commissioned local factories to make sets of clothing and shoes for children. The vision is to provide new, quality clothing to school-age children, free of charge so that they may attend school and go out in warmth and confidence.

Amount to sponsor one set of clothing:
$60

(Each set contains: Shoes, socks, pants, underwear, sweaters and winter jackets. Initial Quantity: 1,000 children; 500 male, 500 female)

The AMAA is adding new children from Artsakh into our Sponsorship program. Children are sponsored as needed.

Amount to sponsor one child:
$300 Annually, $150 Biannually, $75 Quarterly, $25 Monthly

“Christ is born” is not just the Good News with which Christians greet each other once a year, but it’s a fact that Christ was born to save us from sin and eternal death and reconcile us with God the Father. Jesus was born so that our hope will never fade.

During the first weeks of 2021, the Armenian Missionary Association of America (AMAA) in cooperation with the Evangelical Church of Armenia (ECA) delivered this message of hope to over 15,600 children, adolescents and their parents during more than 100 Christmas Programs held in 45 towns and villages throughout Armenia and Artsakh. Along with the Good News, over 12,000 children received Christmas Joy packages filled with stationery, educational games, hygiene items and warm hats that were prepared in advance by volunteers from the AMAA and ECA.

This year, the AMAA’s and ECA’s “Hayasa” Theatrical group, led by Artistic Director Nune Abrahamyan, conveyed the Good News of Christmas to the children with a puppet show based on Oscar Wilde’s “Selfish Giant” story. The icy heart of the “selfish giant” melts, and his garden turns green again when he hears the Gospel of Salvation. The troupe started its tour and performances from the AMAA’s Shoghig Camp in Hankavan, where over 200 women, children and elderly from Artsakh were sheltered since the first days of the war, and later with families who lost their homes in Shushi and Hadrut regions. The children who attended school in the Pyunik village of Hankavan, where the Artsakh children who were staying at camp attend, were also invited to the event. 

Following the Christmas Program in Camp Shoghig, the “Hayasa” Theatrical group presented their program in Yerevan, Stepanavan and the neighboring villages. Children and teenagers from Artsakh families who had taken refuge in these regions were also invited to attend. During these 10 performances the message of the best way to become better echoed: The birth of Jesus Christ in our hearts.

*  *  *

After the war, words such as dream, rejoice and laugh might sound strange, especially to the children of Artsakh, where joy seemed to be hidden in their eyes. Many of these children dream to return home, but for the time being it is an unattainable dream. “Return to Home” was the theme of another Christmas theatrical performance presented to the children in Gyumri and later in Artsakh led by Artistic Director Vazken Torosyan.

In Artsakh, from January 8-11, the Gyumri theatrical group presented a Christmas Program in Stepanakert, Askeran, Martakert and other regions of the area. During seven sessions and from various stages, about 3,000 children watched a musical performance which told the story of a little girl who always complained about her family. She lied and wanted to get away from home. Because of her lies no one trusted her anymore and she lost everything. Finally she found herself in the realm of dreams, whose king is the King of Kings. It is the prayer to Him that changed the girl’s heart and helped her understand that the most precious thing in life is her family, and only the King can fulfill her dreams, which are good by His will and will come true at the right time. The message from this performance was a ray of hope especially for the children and their parents who lost their homes in Shushi and Hadrut.

*  *  *

Besides the major cities and towns in Armenia, this year the AMAA’s and ECA’s Vardenis team conveyed the Good News of Christmas not only in Vardenis, a border village of Armenia.

(compiled and translated from Eastern Armenian by Louisa Janbazian)

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը Ծնունդի Ուրախութիւնը կը Սփռէ Աւելի Քան 15,600 երեխաներու Հայաստանի եւ Արցախի Մէջ

«Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ» պարզապէս աւետիս մը չէ որով քրիստոնեաներ տարին մէկ անգամ զիրար կ՚ողջունեն, այլ գիտակցութիւն մը՝ որ Քրիստոս իսկապէս ծնաւ որ փրկէ մեզ մեր մեղքէն ու յաւիտենական մահէն։ Ան ծնաւ, որ մեզ հաշտեցնէ Հօր Աստուծոյ հետ։ Ան ծնաւ որ մեր յոյսը երբեք չմարի։

2021 տարուան առաջին շաբաթներուն Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը եւ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին այս Աւետիսը փոխանցեցին աւելի քան 15,600 մանուկներու, պատանիներու եւ անոնց ծնողներուն՝ Հայաստանի եւ Արցախի աւելի քան 45 բնակավայրերու մէջ, կազմակերպուած աւելի քան 100 միջոցառումներու ընթացքին։ Բարի Լուրին հետ միատեղ, 12,000 երեխաներ ստացան Աւետարանչականի  եւ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիի կամաւորներու կողմէ նախապէս պատրաստուած նուէրներու ծրարներ՝ գրենական պիտոյք, զարգացնող խաղեր, առողջապահական պիտոյքներ եւ ջերմացնող գլխարկներ։

Աւետարանչականի եւ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիի «Հայասա» թատերախումը՝ գեղարուեստական ղեկավար Նունէ Աբրահամյանի գլխաւորութեամբ, այս տարի Սուրբ Ծննդեան Բարի Լուրը մանուկներուն հասանելի դարձուց Օսկար Վայլտի «Եսասէր Հսկան» պատմուածքին հիման վրայ ստեղծուած տիկնիկային բեմադութեամբ։ Ներկայացման մէջ եսասէր հսկայի սառած սիրտը կը հալի, իսկ անոր այգին դարձեալ կը կանաչնայ երբ կը լսէ Փրկութեան Աւետիսը։

Թատերախումբը իր շրջագայութիւնը սկսաւ Աւետարանչականի Հանքաւանի «Շողիկ» Ճամբարէն, ուր պատերազմի առաջին օրերէն իսկ ապաստանած էին Արցախցի ընտանիքներ, եւ մինչեւ այսօր Ճամբարին մէջ կ՚ապրին Շուշիի եւ Հատրութի շրջաններէն իրենց տուները կորսնցուցած ընտանիքներ։ Միջոցառումին հրաւիրուած էին նաեւ Հանքաւանի մօտակայքը գտնուող Փիւնիկ գիւղի դպրոցի երեխաները, ուր կը յաճախեն «Շողիկ» ճամբար ապաստանած Արցախցի երեխաներ։

«Շողիկ» Ճամբարէն ետք, Աւետարանչականի «Հայասա» թատերախումբը շարունակեց իր շրջագայութիւնը եւ իր բեմադրութիւնը ներայացուց Երեւանի եւ Ստեփանաւանի ու անոր շրջակայքի շրջաններուն մէջ աւետելով Քրիստոսի Ծնունդը։ Այս միջոցառումներուն հրաւիրուած էին նաեւ Արցախցի ընտանիքներու մանուկներ որոնք կայք հաստատած էին այս շրջաններուն մէջ։ 10-է աւելի ներկայացումներու ընթացքին հնչեց աւելի լաւը դառնալու լաւագոյն ուղին՝ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը մեր սիրտերուն մէջ։

*  *  *

Պատերազմէն ետք երազել, ուրախանալ, ծիծաղիլ բառերը խորթ կրնան հնչել։ Յատկապէս Արցախի մանուկներու աչքերուն ուրախութիւնը կարծես թաքնուած էր։ Այդ մանուկներէն շատեր կ՚երազէին իրենց հարազատ տուն վերադարձը, բայց այդ այժմ անհասանելի երազանք էր։ «Վերադարձ Հարազատ Տուն» թատերական ներկայացումը պատրաստուած Գեղարուեստական Ղեկավար Վազգէն Թորոսյամի գլխաւորութեամբ ներկայացուեցաւ նախ Գյումրիի մէջ եւ ապա Արցախի մէջ։

Յունուար 8-11 օրերուն Ստեփանակերտի, Ասկերանի եւ Մարտակերտի, ինչպէս նաեւ Արցախի տարբեր շրջաններէն եկող 3000 մանուկներու համար տարբեր դահլիճներու մէջ եօթը անգամներ ներկայացուեցաւ այս երաժշտական հեքիաթը, որ պատմեց աղջնակի մը պատմութիւնը։ Ան միշտ կը բողոքէր իր ընտանիքին մասին եւ կը ստէր իր հարազատերուն փափաքելով տունէն հեռանալ։ Իր սուտերուն պատճառով մարդիկ սկսան չվստահիլ իրեն ու ճիշդ գնահատել իր ունեցածը։ Ամէն բան կորսնցնելէ ետք է որ աղջնակը կը հասկնայ իր ունեցածի արժէքը։ Ներկայացումի հերոսուհին ի վերջոյ կը յայտնուի երազներու թագաւորութեան մէջ, որու թագաւորն էր Արքաներու Արքան։ Անոր ուղղած իր աղօթքն է որ կը փոխէ աղջնակին սիրտը ու կ՚օգնէ հասկնալու թէ կեանքին մէջ ամենաթանկ բանը իր ընտանիքն է, իսկ իր երազանքները միայն Արքան կրնայ կատարել, որոնք Իր կամքով բարի են եւ կ՚իրականան ճիշդ ժամանակին։ Այս պատգամը յատկապէս լոյսի շող էր Շուշիի եւ Հատրութի իրենց տուները կորսնցուցած մանուկներուն ու անոնց ծնողնրուն համար։

*  *  *

Հայաստանի գլխաւոր քաղաքներու եւ գիւղերու մէջ ներկայացուած Ծնունդի միջոցառումներու կողքին այս տարի Սահմանամերձ Վարդենիս գիւղի Աւետարանչականի կազմը հակառակ տիրող ձմրան սաստիկ պաղին ու ձիւնին, այցելեց շրջանի 20 այլ սահմանամերձ գիւղեր՝ աւետեց Ծնունդի բարի լուրը եւ յանձնեց ծննդեան նուէրներ այդ շրջանի մանուկներուն։

Աւետարանչականը իր յատուկ շնորհակալութիւնը կը յայտնէ բոլոր նուիրատուներուն, որոնք օգնեցին եւ մասնակից եղան սփռելու Ծնունդի պատգամը Հայաստանի եւ Արցախի երեխաներուն եւ բաժնելու աւելի քան 12,000 Նոր Տարուան նուէրներ։

RECONSTRUCTION PROJECT OF CAMP ARMEN, WHERE HRANT DINK WAS RAISED PAVES ITS WAY

The Youth Home of Istanbul (also known as Camp Armen) in Tuzla, Istanbul, where Agos Newspaper Editor-in-Chief and journalist Hrant Dink grew up, received the unanimous approval from the Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Council, hereby removing all zoning obstacles to rebuild the Camp by the Gedikpaşa Armenian Protestant Church and School Foundation.

The Camp, which was inactive, faced the danger of demolition in 2015, due to the fact that the deeds were not returned to the Foundation for years. During the time of resistance the Camp was guarded for days.

On October 27, 2015 the issue was resolved, when the original ownership of the title deed was returned to Gedikpaşa Armenian Protestant Church and School Foundation.

Unanimously, the function of the parcel as a “social cultural area” was changed to “special social cultural area.” With this change, the front of the building, that will be constructed by the Foundation, will be completely open and not excluded from the use of the public. Facilities such as public education center, social aid units, dormitory, nursing home, homes for the handicapped will be built on the land. (Translated from Turkish by Louisa Janbazian)


A BILINGUAL REFLECTION ON THE HRANT DINK AUDITORIUM

BY AMAA’S KHOREN AND SHOOSHANIG AVEDISIAN SCHOOL PRINCIPAL, MELANYA GEGHAMYAN

In the South-Western district of Yerevan, Armenia, there is a state-of-the art school building – the AMAA’s Khoren and Shooshanig Avedisian School. Walk through the bright hallways of that school building, go up to the third floor and open the door of the auditorium which is named after Hrant Dink, the co-founder, editor and publisher of the bilingual newspaper “Agos” in Istanbul. From all corners of that bright room, like a hospitable host, you will be greeted by the eternal traveler Hrant Dink, immortalized in large photographs depicting different moments of his life and publications about him in different languages. From all sides of the room, he ‘watches’ you with an optimistic smile of a man, walking in the true path.

L to R: Principal Melanya Geghamyan, Rakel Dink, Pamela Avedisian, Edward Avedisian

The grand opening ceremony of the Hrant Dink Auditorium coincided with the graduating ceremony of the first graduates of Avedisian High School, which was held on June 23, 2017. There were 18 twelfth graders on the stage. The speaker of this occasion was Hrant Dink’s widow, Rakel Dink, who was specially invited to Yerevan to cut the red ribbon of the auditorium and was the first person to enter that room.

Rakel Dink cuts ribbon at opening of Hrant Dink Auditorium at Avedisian School. (Harout Nercessian, AMAA Armenia Representative at back center)

Since that day, this auditorium in Avedisian School serves its supreme purpose – to keep alive the memory of the great patriot through the students and alumni to go out and for the sake of the truth tell the world about a brave Armenian, who was martyred for the justice of the Armenian cause, who challenged “to take Armenian-Turkish relations out of a 1915-meter-deep well,” who in his speeches constantly raised the issue of the Armenian Genocide, who spoke about the need for freedom of speech in Turkey, and raised many topics and issues that were silenced or banned.

It is known to the whole world that Hrant Dink paid dearly for his uncompromising struggle. He was assassinated on January 19, 2007 right in front of his office. With Dink’s death, however, the soil of his struggle became even more fertile, with thousands of seeds sprouting in its furrows. Dink changed Turkey at the cost of his life. The day after his death, thousands of Turkish-Armenians took the streets with candles, flowers and his photos chanting “We are all Armenians, we are all Hrant Dink,” followed by thousands of demonstrations. After the assassination, Hrant Dink became a symbol of freedom for every person who stood up for his rights.

Dink’s legacy lives-on at Avedisian School.  In the auditorium that bears his name, patriotic classes, meetings and discussions are held regularly and graduates take with them Hrant Dink’s spirit and ideas.

(Translated from Eastern Armenian text below by Louisa Janbazian)

Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի Հարավ-Արևմտյան թաղամասում հառնել է մի գերարդիական դպրոցական շենք՝ ԱՀԱԸ հովանու ներքո գործող Ավետիսյան դպրոցը: Անցե՛ք այդ շենքի լուսավոր միջանցքներով, բարձրացե՛ք երրորդ հարկ և բա՛ց արեք Ստամբուլի «Ագօս» երկլեզու թերթի համահիմնադիր, խմբագիր և հրատարակիչ Հրանտ Դինքի անունը կրող լսարանի դուռը: Լուսավոր սենյակի բոլոր կողմերից հյուրընկալ տանտիրոջ նման ձեզ կդիմավորի հավերժի ճամփորդ Հրանտ Դինքը՝ անմահացած իր գիտակցական կյանքի տարբեր պահերն ու իրավիճակները պատկերող մեծադիր լուսանկարներում, իր մասին տարբեր լեզուներով արված հրապարակումներով: Եվ ամեն կողմից՝ լավատեսի ժպիտով, ճշմարիտ ուղով քայլող մարդու շիտակ հայացքով:

Հրանտ Դինքի անունը կրող լսարանի հանդիսավոր բացումը համընկավ Ավետիսյան ավագ դպրոցի առաջին շրջանավարտների հրաժեշտի հանդիսության հետ: 2017 թվական, հունիսի 23: Բեմում 18 տասներկուերորդցիներն են: Օրվա բանախոսն է հատուկ այդ առիթով Երևան հրավիրված Հրանտ Դինքի այրին՝ Ռաքել Դինքը: Եվ հենց ինքն էլ կտրում է Դինքի լսարանի կարմիր ժապավենն ու առաջինը մտնում սրահ…

Այդ օրվանից Ավետիսյան դպրոցի այս լսարանը ծառայում է մի գերագույն նպատակի. մեր աշակերտների, մեր շրջանավարտների միջոցով վառ պահել հանուն ճշմարտության և հայոց արդար դատի մարտիրոսված մեծ հայրենասերի հիշատակը, աշխարհին պատմել խիզախ հայորդու մասին, որ կոչ էր անում «հայ-թուրքական հարաբերությունները դուրս բերել 1915 մետր խորություն ունեցող ջրհորից», ով իր խիզախ հրապարակումներում, հոդվածներում և ելույթներում մշտապես բարձրացնում  էր Հայոց ցեղասպանության հարցը, նաև խոսում Թուրքիայում խոսքի ազատության անհրաժեշտության մասին, բարձրաձայնում լռության մատնված կամ արգելված շատ թեմաներ:

Rakel Dink and Edward Avedisian

Ամբողջ աշխարհին է հայտնի, որ Հրանտ Դինքը թանկ վճարեց իր անզիջում պայքարի համար: 2007 հունվարի 19-ին նա սպանվեց իր խմբագրատան առջև: Դինքի մահով, սակայն, է՛լ ավելի պարարտացավ նրա պայքարի հողը, որի ակոսներում ծլարձակեցին բազմահազար սերմեր: Իր կյանքի գնով Դինքը փոխեց Թուրքիան: Նրա մահվան հաջորդ օրը հազարավոր թուրքեր և հայեր մոմերով, ծաղիկներով ու նրա լուսանկարներով դուրս եկան փողոց՝ «Մենք բոլորս հայ ենք, մենք բոլորս Հրանտ Դինք ենք» կարգախոսով, հաջորդեցին բազմահազարանոց ցույցերը: Սպանությունից հետո Հրանտ Դինքը դարձավ ազատության խորհրդանիշ իր իրավունքների պաշտպանության համար ոտքի կանգնած յուրաքանչյուր մարդու համար:

Դինքի գործը շարունակվում է նաև Ավետիսյան դպրոցում: Նրա անունը կրող լսարանում պարբերաբար անցկացվում են հայրենասիրության դասեր, հանդիպումներ, քննարկումներ, և մեր շրջանավարտներն իրենց հետ կյանք են տանում Հրանտ Դինքի գաղափարներն ու ոգին:


The commemoration for Hrant Dink organized on every 19th of January, the day of his assassination, will be held online this year due to the pandemic measures

Hrant Dink will be commemorated on the 14th year of his assassination on January 19th. The commemoration that has been organized each year in Istanbul in front of Sebat Building, which used to house Agos Newspaper, will be broadcasted online this year due to the pandemic. In order to participate to the online commemoration you can visit  www.hranticinadaleticin.org website on the 19th of January, Tuesday at 14.45 (GMT+3)* and can place your virtual banners.

The website will feature streaming about Hrant Dink throughout the day.  Both the speech of Rakel Dink from the site where her husband was assassinated and the commemoration speech made on behalf of the Friends of Hrant Dink will be broadcasted on the above mentioned website. The 19th of January commemoration will be held online for this year only. Next year, Friends of Hrant Dink will continue being present at the assassination site in large numbers, will commemorate their friend and raise their voice to demand justice.

12,000 bags of Christmas gifts will be distributed during this Christmas season to our children in Armenia and Artsakh. The staff of the AMAA’s Avedisian School in Yerevan along with the School’s 10th and 11th graders worked tirelessly for four consecutive days under the auspices of the Armenian Missionary Association of America (AMAA) and the staff of the Christian Education Department of the Evangelical Church of Armenia. They sorted the gifts, grouping them and filling the bags to bring some joy to our children, who are deprived of their carefree daily lives due to the war and have found themselves in insecure social conditions.

Since the early 1990s, every Christmas the AMAA’s Christmas Joy Program has brought many smiles and fun celebrations to thousands of children and their families throughout Armenia and Artsakh who need it more than ever this year.  From music and dancing, to Christmas plays and visits from Santa, Christmas is a happy and blessed time of the year. You may still join us and be a part of sharing God’s love and help to bring Christmas Joy to our precious children in the Homeland and Artsakh. For some, the toys and gifts may be the only Christmas presents they receive, as their families cannot afford to spend what little income they have on these items.

For as little as $15 you can still help the AMAA continue bringing the spirit and joy of Christmas directly to these children. Please donate to the Christmas Joy Program. Thank you!

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը Կը Պատրաստէ Նուէրներով լի 12,000 Պայուսակներ Հայաստանի եւ Արցախի երեխաներուն

Սուրբ Ծննդեան Նուէրներով լի 12,000 պայուսակներ պիտի բաշխուին այս Նոր Տարուան եղանակին Հայաստանի եւ Արցախի մեր երեխաներուն։ Այս ծրագրի իրագործման համար Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) հովանավորութեամբ եւ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան բաժնի աշխատակիցներուն հետ Աւետիսեան կրթահամալիրի աշխատակազմը իր 10-րդ եւ 11-րդ դասարաններու աշակերտներուն հետ համատեղ անդուլ աշխատած են չորս օր անընդմէջ: Այդ ընթացքին անոնք բաժնած, կարգաւորած եւ դասաւորած են նուէրներով լի պայուսակները՝ պատերազմական գործողութիւններու հետեւանքով մանկական անհոգ առօրեայէն զրկուած եւ ընկերային անապահով պայմաններու մէջ յայտնուած Հայաստանի եւ Արցախի մեր երեխաներուն համար:

1990-ական թուականներու սկիզբէն ի վեր, ամէն Ծննդեան եղանակին, ԱՀԱԸ-ի Սուրբ Ծնունդի ծրագիրը բազմաթիւ ժպիտներ եւ զուարճալի տօնակատարութիւններ կը պարգեւէ հազարաւոր երեխաներու ու անոնց ընտանիքներուն Հայաստանի եւ Արցախի ամբողջ տարածքին, որոնք այս տարի աւելի շատ ունին անոնց կարիքը։

Երաժշտութենէ եւ պարէ մինչեւ Սուրբ Ծննդեան ներկայացումներ եւ Կաղանդ պապայի այցեր, Սուրբ Ծնունդը տարուայ ուրախ եւ օրհնուած ժամանակն է այս երեխաներուն համար։ Դուք կրնաք միանալ մեզ եւ մաս կազմել այս ծրագրին Աստուծոյ սէրը տարածելու եւ Սուրբ Ծննդեան ուրախութիւնը պարգեւելու Հայրենիքի եւ Արցախի մեր թանկագին երեխաներուն։ Ոմանց համար այս պայուսակները կրնան միակ Սուրբ Ծննդեան նուէրները ըլլալ, քանի անոնց ընտանիքներու կարողութիւնը թոյլ չի տար ծախսելու իրենց համեստ եկամուտէն նման նուէրներու վրայ։

Նուազագոյն 15 տոլարի նուիրատուութիւն մը կրնայ ուրախութիւն բերել մէկ երեխայի։ Կը խնդրենք միանալ ԱՀԱԸ-ին շարունակելու Սուրբ Ծննդեան ոգին եւ ուրախութիւնը պարգեւելու մեր երեխաներուն: Ձեր նուիրատուութիւնները կրնաք կատարել այցելելով ԱՀԱԸ-ը կաքէջը “Christmas Joy Program”

During the recent Artsakh war, hundreds of families from Artsakh took refuge in Armenia. Along with other organizations, the Armenian Missionary Association of America took care of these families in its multiple facilities.

On November 15, eight employees and ministers from AMAA Armenia and the Evangelical Church of Armenia left for Stepanakert to restore and prepare the AMAA’s war-torn office and the sanctuary of the Evangelical Church of Armenia. For the first time since September 27, a Worship Service was held in the Church.

Today, AMAA’s kindergartens are fully operational in Stepanakert, Askeran and Martakert. The “Shogh” Day Center in Askeran has also opened its doors to serve the children of Artsakh.

Gayane Yeghiazaryan, Social Worker of “Shogh” Day Center, and Sarik Gasparyan, Camp Director of Bedrosian Camp in Shushi, took care of 30 elderly people who found refuge at these centers, feeding them and taking care of all their basic needs until October 29, when they were evacuated. These are difficult times for our people of Armenia and Artsakh. We mourn the loss of Shushi, Hadrut, Karvajar and other regions of Artsakh. But we also realize that we must move forward and do everything possible to support the restoration of our beloved Artsakh.

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Արցախի Կեդրոններն ու Մանկապարտէզները կը Վերաբացուին

Արցախեան պատերազմի օրերուն եւ մինչեւ այսօր հարիւրաւոր Արցախցի ընտանիքներ ապաստան գտած են Մայր Հայաստանի մէջ։ Անոնց օգնող եւ աջակցող կազմակերպութիւններէն մէկն է նաեւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) Հայաստանի մասնաճիւղը։

Նոյեմբերի 15-ին ԱՀԱԸ-ի Հայաստանի մասնաճիւղէն եւ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիէն ութը ծառայողներ մեկնեցան Ստեփանակերտ եւ բարեկարգեցին տեղւոյն ԱՀԱԸ-ի գրասենեակը եւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի դահլիճը, որոնք տուժած էին պատերազմէն։ Սեպտեմբեր 27-էն ետք առաջին անգամ Եկեղեցիին մէջ կատարուեցաւ նաեւ պաշտամունք։

Այսօր արդէն Աւետարանչականի մանկապարտէզները՝ Ստեփանակերտի, Ասկերանի  եւ Մարտակերտի մէջ, իրենց դռները վերաբացած եւ լիարժեք սկսած են աշխատանքի։ Բաց է  նաեւ Ասկերանի «Շող» Ցերեկային Կեդրոնը։

ԱՀԱԸ-ի Արցախի ներկայացուցիչ՝ Վիկտոր Կարապետյանը, պատերազմի առաջին օրերէն իսկ, անտեսելով ամէն դժուարութիւն եւ վտանգ, սնունդ, դեղօրայք եւ առողջապահական պիտոյքներ կը մատակարարեր նկուղներու, ապաստարաններու եւ այլ վայրերու մէջ պատսպարուած Արցախցի մեր հայրենակիցներուն։

Շուշիի «Շող» Ցերեկային Կեդրոնի ընկերային ծառայութեան գործիչ՝ Գայանե Եղիազարյանը եւ Շուշիի ԱՀԱԸ-ի հովանիին ներքեւ գործող «Պետրոսեան» ճամբարի տնտեսավար՝ Սարիկ Գասպարյանը, «Պետրոսեան» ճամբարի մէջ ընդունած էին 30 տատիկներ եւ պապիկներ, եւ կը խնամէին զանոնք՝ հոգալով անոնց ամէն կարիքները… Անոնք մնացին ճամբարին մէջ մինչեւ իրենց տարհանումը՝ Հոկտեմբեր 29-ին։ Այսօր ծանր ժամանակներ են Հայաստանի եւ Արցախի մեր հայրենակիցներուն համար։ Մենք կը սգանք Շուշիի, Հադրութի, Քարվաճառի եւ Արցախի միւս շրջաններու կորուստը։ Բայց նաեւ կը գիտակցինք որ պէտք է առաջ շարժուիլ, ընել հնարաւոր ամէն բան՝ աջակցելու մեր սիրելի Արցախի վերականգնումին։

The Christ Child, Center of Our Attention

Dear Friends:

This Christmas, the COVID-19 pandemic that we’ve been dealing with since early 2020 may change our norm in the way we celebrate the Birth of Christ.  Shopping, Christmas decorations, gift exchanges, sumptuous meals and Church services have always been the way we celebrate the Christmas season. These traditions may be changed a bit as we wear masks, shop online, limit our gatherings and attend our Church services via our computers.

Maybe this year we should change our route, just as the Three Kings did. Maybe we should take a different route…one that makes sense of the gift that we receive from God.  One that puts the Christ Child in the center of our attention.

This could be the year that we become humbled and that we step back and focus on Him.  Will we meet Him this Christmas?  Will we recognize Him?  Will we bow to Him this year? Returning a different way has often been a metaphor for the effect that finding Christ has on a person’s life. Just think about how He will affect our lives starting at Christmas and lasting throughout the coming year.

If we focus on Him, we will also shine the spotlight on others, not just on us. Those others can be our brothers and sisters in the 24 countries around the world that the AMAA Mission supports every day. This year in particular, our Christmas Appeal will help our people in Artsakh, Armenia, Syria, and Lebanon where they have faced tremendous trials and tribulations this past year.

We desperately need your help and deeply appreciate your generosity and for all you do throughout the year to help those in need.

Let’s take the “other route” this year.  Let’s follow Him and reflect His love.  And in return, God’s love will flow to you and your family during this Christmas Season.

Merry Christmas and a happy, healthy 2021 to you and your family.

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ. ձեզի, մեզի Մեծ Աւետիս!
Krisdos dzenav yev haydnetzav, tsezee, mezee Medz Avedis!
(Christ is born and is revealed, good tidings to you and to us)

Sincerely,

Zaven Khanjian, Executive Director/CEO

On Monday, November 10, AMAA Armenia Representative Harout Nercessian received instructions from  Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO, to embark on the opening of the AMAA Stepanakert office as soon as possible, followed by the opening of the Askeran office, the Kindergartens in Stepanakert, Askeran and Martakert and the Askeran Shogh Center.

Mr. Khanjian emphasized “The timely opening of the AMAA Artsakh offices and services are imperative to invigorate life in Artsakh, bring back the displaced population, assist those who return and try to bring back life to normalcy as much as we can.”

In response, the AMAA Yerevan office mobilized a team and on the first opportune moment, on Sunday, November 15, a team of eight AMAA and Evangelical Church of Armenia employees drove to Stepanakert to clean up and restore the bomb damaged AMAA office and Evangelical Church of Armenia sanctuary and the AMAA Kindergarten building. The eight colleagues were Rev. Hovhanness Hovsepyan, Rev. Avedis Khatchaturyan, Armen Stepanyan, Vahagn Keshishyan, Harout Nercessian, Victor Karapetyan, Armen Movsissyan and Manvel Asaturyan. 

Within six hours, the team cleaned up the broken glass and explosion debris and covered the broken windows with Nylon. The two ECA pastors led the first worship service since the start of the war on September 27. 

On Monday morning, Viktor Karapetyan, AMAA Artsakh Representative, opened the AMAA office. All AMAA Artsakh employees will soon return to the various AMAA services in Stepanakert, Askeran and Martakert. The AMAA Shushi employees will continue their services out of the AMAA Stepanakert, Askeran and Martakert offices, Kindergartens and Shogh Centers. It is important to note that, during the war, AMAA Artsakh Representative Victor Karapertyan continued to serve the people of Artsakh by visiting them in their shelters and giving them much needed food supplies, medicines and other necessities.  

These are difficult times for the people of Armenia. We mourned the loss of Shushi, Kalbajar and other areas of Artsakh. Yet, we need to move forward and do everything in our power to assist in the repopulation of our beloved Artsakh, which is the pride and joy of Armenians around the globe. 

Despite the painful circumstances, the AMAA is committed to the people of Artsakh and will assist the returning families. As Mr. Khanjian later added “We maintain our hope in an internationally recognized free and sovereign Artsakh and commit to do our share in sustaining Artsakh’s continued development and the welfare of its people. Artsakh without its population will remain a hopeless orphan. We aspire to bring its children back to their homes.” 

We believe God to be in charge of history and pray asking Him to restore the past glory of our Homeland Artsakh.

Pray + Act for Armenia

We are calling on all of our Christian sisters and brothers to join the Christian Life Committee as we present the humanitarian crisis in Armenia and Artsakh, followed by prayers for lasting peace, just defining of the borders and strength of Christian witness in Armenia. Please RSVP to join.

Date:
Saturday, December 12, 2020

Time:
1:00 PM (PT) (Saturday in US and Canada)
4:00 PM (ET) (Saturday in US and Canada)
10:00 PM (Saturday in France, Belgium, Germany)
11:00 PM (Saturday in Lebanon)
1:00 AM (Sunday in Armenia)
8:00 AM (Sunday in Australia)

Kindly register in advance for this meeting:


In lieu of our Annual Christmas Concert, AMAA is hosting “Christmas Cookies For A Cause” to benefit AMAA’s Christmas Joy Program –a special program which brings smiles and fun to thousands of families throughout Armenia and Artsakh.

Join us from the comfort of your home and learn how to bake Christmas cookies by “Cooking with Carm” – Carmen Antonian. We will listen to Christmas songs, share stories and celebrate the joys and blessings of the Season together.

All are welcome to participate, especially children with adult supervision. Share this event with your friends and family!

Heartfelt donations can be made online or sent to the AMAA at 31 W. Century Road, Paramus, NJ 07652 memo: Christmas Cookies

Saturday: December 12, 2020
11:00 AM – 12:00 PM (Pacific Time)
2:00 PM – 3:00 PM (Eastern Time)

‘Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; for you are with me’

Palms 23:4

The calamitous end of the national turmoil of the past seven weeks is agonizing for every Armenian as we face the bitter post war reality on the ground in Armenia and Artsakh. The sacrifice of a generation of heroes younger than the age of the current conflict; destruction of civilian towns and villages of the peaceful indigenous population in Artsakh, the blazing fires of historic forests, shelling of churches, hospitals and schools; use of internationally prohibited weaponry are all the quotient of a seven week long brutal assault on Armenia and Artsakh.

A calamity no one can disparage and a pain no one can minimize.

But we have marched the valleys of death before and have come to soar the apex of victory.

Today, is only a moment in history and a stage in the glorious journey of civilization, our martyred nation and Homeland have marched through.

We refuse to be crushed, perplexed or entangled and have no time to lose.

The road ahead requires resilience, steadfastness, self-confidence and courage.

As the nation collectively embarks on a post war journey of recovery and rebound, we have a few commitments to reiterate and convictions to share.

 • We bow our heads in unison to the memory of all martyrs who sacrificed their lives in defense of the homeland and affirm our boundless support of our people.
 • We stand by the democratically elected institutions in the Republic of Armenia and Artsakh and support the will of the people.
 • We pledge and commit to assist the return of the resettled population of Artsakh to their homes.
 • We demand international recognition of the independence of the Republic of Artsakh, with stipulations of guarantee of the safety and security of its people.
 • We stand with the Republic of Armenia and continue our efforts to develop the Homeland and cultivate the spiritual growth and physical and economic development of its people.
 • We reiterate our resolute commitment to continue all AMAA educational, social and humanitarian programs and services and expand where needed.
 • We commit ourselves in the most loving Christian spirit to coordinate and cooperate in a spirit of unity and comradery with all sister organizations in our operational processes.
 • We call on all entities and political forces who embrace the interest of the Homeland to work in a spirit of unity and harmony.
 • In all things under the sun, we anchor our faith in the spilled blood of our Lord and Savior Jesus Christ and perpetually aim to bring glory to God.

In the past several weeks, wonderful babies came to existence in Artsakh and Armenia. Let us relentlessly and lovingly aspire to make their youth bright. May they be blessed with a joyful and peaceful life in an ideal Homeland that would set the light of faith high upon a pedestal for all mankind.

Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդ
Ամերիկային Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն

Մեր Խօսքը

«Թէեւ մահուան շուքի ձորին մէջ ալ պտըտիմ, չարէն պիտի չվախնամ, վասն զի Դուն ինծի հետ ես».

(Սաղմոս 23.4)

Հայաստանի եւ Արցախի հողերուն վրայ անցնող եօթը շաբաթներու ազգային աղէտալի վերիվայրումներու վաղորդայնին՝ ներկայիս կը դիմակալենք յետ-պատերազմեան դառն իրողութիւնը:

Հերոսներու սերունդի մը զոհաբերումը, սերունդ մը, որ տիրող տագնապէն աւելի կրտսեր է. մեր բնաշխարհ Արցախի խաղաղասէր ժողովուրդին տուներուն, գիւղերուն ու քաղաքներուն կործանումը, մեր պատմական անտառներու հրկիզումը, մեր եկեղեցիներուն, հիւանդանոցներուն եւ դպրոցներու անխնայ ռմբակոծումը, միջազգային օրէնքներու կողմէ արգիլուած զէնքերու գործածութիւնը եօթը շաբաթներու ընթացքին թշնամիին կողմէ Հայաստանի եւ Արցախի վրայ իր աւերը գործեց:

Աղէտ մըն է ա’յս, որ ոչ ոք կրնայ ուրանալ, ցաւ մը, որ ոչ ոք կրնայ մեղմացնել:

Այո’, յաղթանակի գագաթը դեռ չմագլցած՝ մենք քալեցինք մահուան շուքի ձորէն: Եւ այսօր այն պահն է, քաղաքակրթութեան ճանապարհի այն հանգրուանին, որուն մէջէն կ’անցնի մեր մարտիրոս ժողովուրդն ու Հայրենիքը:

Ճանապարհը որուն վրայէն պիտի քալենք գալիք օրերուն մեզմէ կը պահանջէ անվեհեր ոգի, տոկունութիւն, ինքնավստահութիւն եւ քաջութիւն:

 Յետ-պատերազմի վերականգնումի եւ համախմբումի այս օրերուն՝ որոշ համոզումներ կը բաժնենք եւ որոշ յանձնառութիւններ ընելու կոչուած ենք:

 • Յարգանքով կը խոնարհինք մեր նահատակներու յիշատակին առջեւ, որոնք իրենց կեանքը զոհեցին Հայրենիքի պաշտպանութեան ի խնդիր, եւ կը հաստատենք մեր անվերապահ զօրակցութիւնը մեր ժողովուրդին:
 • Կանգուն կը կենանք ժողովրդավարական սկզբունքներով ընտրուած Հայաստանի եւ Արցախի պետական իշխանութիւններուն եւ կը յարգենք մեր ժողովուրդին կամքը:
 • Կը պահանջենք ճանաչումը Արցախի Հանրապետութեան անկախութեան՝ միացեալ ազգերու ընտանիքին կողմէ, այն հասկացողութեամբ որ անոր ապահովութիւնը երաշխաւորուի:
 • Կոչ կ’ուղղենք Արցախի ժողովուրդին վերադառնալ իրենց տուները եւ կը հաստատենք մեր յանձնառութիւնը գործնականպէս սատարելու վերադարձի գործընթացին:
 • Կանգուն կը կենանք Հայաստանի Հանրապետութեան կողքին եւ կը շարունակենք մեր աշխատանքը՝ սատարելու անոր հոգեւոր աճման, ինչպէս նաեւ անոր ֆիզիքական եւ տնտեսական զարգացման:
 • Կը վերահաստատենք մեր վճռական յանձնառութիւնը շարունակելու Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան կրթական, ընկերային, մարդասիրական ծրագիրներն ու գործունէութիւնները եւ ի պահանջեալ պարագային: ընդարձակելու զանոնք:
 • Քրիստոնէական սիրոյ ոգիով պիտի շարունակենք մեր գործակցութիւնը եւ քոյր կազմակերպութիւններուն հետ:
 • Կոչ կ’ընենք բոլոր հայ կազմակերպութիւններուն եւ քաղաքական ուժերուն, որ ի սէր Հայրենիքին մէկդի դնեն իրենց տարբերութիւնները եւ սիրով ու համերաշխութեամբ գործակցին իրարու հետ:
 • Այս Արեւին տակ, կը խարսխենք մեր հաւատքը մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի թափած արիւնին վրայ եւ յարատեւ կը ջանանք պատիւ բերել Աստուծոյ անունին:

Անցնող քանի մը շաբաթներուն, Աստուած պարգեւատրեց Արցախն ու Հայաստանը նորածին երախաներով: Արդ, անխոնջ սիրով եւ գործով ջանանք անոնց ապագան փայլուն պահել: Թող Աստուած խաղաղ եւ երջանիկ կեանք շնորհէ անոնց, որպէս զի իտէալական Հայրենիքի մը մէջ, անոնք կարենան հաւատքի ջահը բարձր պահել համայն մարդկութեան համար:

We Will Win This War

We are hard pressed on every side, but not crushed; perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. 2 Corinthians 4:8-9

As I inscribe these lines, a heinous beast is loose in the Near East, raging a barbaric assault on, literally, all its neighbors and beyond. Through the direct involvement and support of Turkey, the Azeri-Jihadist aggression on Artsakh is systematically shelling, burning and destroying thirty years of civilized development, displaying the creative brilliance of Armenia and Artsakh. My heart bleeds with the unfolding events. Homes, hospitals, schools, houses of worship are shelled and destroyed using the latest in new and destructive technology. Civilian life has no sanctity in the eyes of the wicked. A super courageous generation of young defenders is on the frontlines shedding blood for the safety and security of family and nation. They are engaged in a fierce battle of survival against a combination of evil forces set to commit another round of genocide or set to ignite the wick of a global fire in the Caucasus far beyond anybody’s imagination.

Counting the compounding crises that the world and Armenians in particular, have experienced so far in 2020, I would not dare predict what the next two months have in store for us.

Uncertainty is standing at our door. With the aftermath of the Presidential election in the US looming, Europe is literally on fire (with its recently welcomed guests set on a rampage of hate, killing and violence) and the traditional Near East sitting on the mouth of yet another volcano, the immediate future does not bode well.

We tackle priorities as they face us. Our dictum is to support the shoulder; a rock-solid shoulder of support of our kin in Armenia and Artsakh who remain under an existential threat. Our individual and collective fervent prayers come first in line. Humanitarian relief, food, shelter, medicine for the displaced, and infrastructure build-up urgently follow.

I call on every decent human being to contribute time, talent, and token in this battle of survival. The battlefronts are many and there is certainly one for you to join. You can challenge the misinformation campaign, spread and disseminate the truth, raise awareness, and contribute more, even if you have done so already.

Our collective streams will turn into a river, a sea, an ocean. We are not crushed, not in despair, not abandoned, and not destroyed. We will win this battle of survival. We will prevail. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. We will not fear. Nevertheless, we need to act as passionate and conducive Christians to come to the rescue. 

The need is enormous and the battle long. We are bound to double, triple, and multiply our reach.

We wholeheartedly welcome the support demonstrated by Christian friends who courageously came out in condemnation of the assault and/or lent material aid.

When all the dust settles and the dark clouds wither, from the obscurity of the murky haze a rainbow will emerge revealing the resilient image of the mission. Whether in supporting youth who pursue a degree in higher education, or feeding the hungry, quenching thirst and sheltering the displaced and rebuilding the Homeland, AMAA unconditionally will carry the mission forward.

Please support the AMAA now more than ever.

Thank you for your support.

Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO
October 29, 2020

Despite the ongoing war in Artsakh and Armenia, AMAA’s dedicated volunteers have begun preparations to bring ‘Christmas joy’ to our children in the Homeland and Artsakh!

Every Christmas, AMAA’s Christmas Joy Program brings many smiles and fun to thousands of children and their families throughout Armenia and Artsakh. From music and dancing, to Christmas plays and visits from Santa, Christmas is a happy and blessed time of the year. Please join us and be a part of sharing God’s love and helping to bring Christmas Joy to our precious children in the Homeland who need it more than ever this year. For some, the toys and gifts may be the only Christmas presents they receive, as their families cannot afford to spend what little income they have on these items.

For as little as $15 you can help the AMAA continue bringing the spirit and joy of Christmas directly to these children.

AMAA Holds 101st Annual Meeting Via Zoom

Due to the ongoing COVID-19 pandemic, the Armenian Missionary Association of America (AMAA) held its 101st Annual Meeting virtually via Zoom on Saturday, October 24, 2020. The meeting started at 8 am PT (11 am ET) with the participation of about 100 pastors, AMAA members and friends from Artsakh, Armenia, the Middle East, Europe, Australia and North and South Americas. AMAA President Nazareth E. Darakjian, M.D. presided over the meeting.

The meeting started with a prayer and devotional offered by Rev. Dr. Vahan H. Tootikian, Executive Director of the Armenian Evangelical World Council, followed by a moment of silence honoring the heroes martyred in defense of the Homeland.

During the Annual Meeting, AMAA Officers, Directors, Committee Chairs, as well as representatives of Armenian Evangelical Unions, Armenian Evangelical World Council and affiliated organizations presented their annual reports and shared their joys and concerns.

The general membership of the AMAA elected the following to the Board of Directors Class of 2023 for a term of three years:  Edward Avedisian, Susan Adamian Covo, Nazareth E. Darakjian, M.D., Karl Doghramji, M.D., Berjouhy Gulesserian, Thomas Momjian, Esq., Jack Muncherian, Alan Philibosian, Esq. and Gary Phillips, Esq.

The AMAA’s 101st Annual meeting concluded with a prayer offered by Rev. Haroutune Selimian, President of the Armenian Evangelical Community of Syria.

“Today, as we come face to face with those whose generosity, love of God and man is mirrored through the mission of the AMAA, we remain cognizant of management’s uncompromising sense of responsibility, total attentiveness to the mission, prudent management of funds, stringent accountability, unblemished reputation and total commitment to transparency. AMAA asserts its total commitment and support of the right of the people of Artsakh in their established self-determination and will fervently continue to sustain its independence and the welfare of its people,” said Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO. 

In conjunction with the AMAA Annual Meeting, the AMAA held its Board meeting virtually on Friday, October 23.

The AMAA was not able to hold the traditional Worship Service and installation of newly elected Board members in person on Sunday, October 25 at the Pilgrim Armenian Congregational Church of Fresno as planned. However, the Pilgrim Church dedicated its Sunday Morning Worship Service to the AMAA’s Annual Meeting at which time the newly elected Board members were installed virtually with a prayer offered by Rev. Tootikian. Rev. Nerses Balabanian, the Senior Pastor of the Pilgrim Church also offered a special prayer in memory of all those who were martyred in defense of our Homeland and in memory of pastors and laypersons active in the support of the AMAA who made the transition from this life to Life Eternal during the past fiscal year.

“Let us put our trust in the Lord and continue with the hope that He will restore our world and save us from disasters, just as He has done so many times before,” said Dr. Nazareth Darakjian, AMAA President.

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 101րդ Տարեկան Համաժողովը Տեղի Կ՚ունենայ Առցանց

COVID-19 Գահաժահրի շարունակուող համաճարակին պատճառով, այս տարի Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը իր 101րդ Տարեկան Համաժողովը վարեց առցանց՝ Շաբաթ Հոկտեմբեր 24, 2020-ին։ Համաժողովին մասնակցեցան աւելի քան 100 պատգամաւորներ՝ Աւետարանչականի Վարչական Խորհուրդի եւ Ընկերակցութեան անդամներ, ինչպէս նաեւ աշխարհի տարբեր երկիրներէ եւ շրջաններէ՝ Արցախ, Հայաստան, Մերձաւոր Արեւելք, Եւրոպա, Աւստրալիա եւ Հիւսիսային ու Հարաւային Ամերիկա՝ հովիւներ, Հայ Աւետարանական եկեղեցիներու, միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ։

Համաժողովը սկսաւ Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի Գործադիր Տնօրէն՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի աղօթքով, որուն յաջորդեց լռութեան պահ մը, յարգելու յիշատակը Հայրենիքի համար նահատակուած մեր հերոսներուն։

Համաժողովի ընթացքին Աւետարանչականի գլխաւոր տնօրէնները, ինչպէս նաեւ յանձնախումբերու Ատենապետներ,  եւ Հայ Աւետարանական եկեղեցիներու, միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ ներկայացուցին իրենց տարեկան տեղեկագիրները, եւ ներկաներուն հետ կիսեցին իրենց ուրախութիւններն ու մտահոգութիւնները։

Տարեկան Համաժողովի աւարտին կարդացուեցան անունները ԱՀԱԸ-ի Վարչութեան նորընտիր անդամներուն, որոնք ընտրուած էին երեք տարուան ծառայութեան համար փոխարինելու իրենց ծառայութեան շրջանը աւարտած անդամները.- Եդուարդ Աւետիսեան, Սուզան Ադամեան Գովօ,  Տօքթ. Նազարէթ Է. Տարագճեան, Տօքթ. Գարլ Տօղրամճի, Պերճուհի Կիւլէսէրեան, Իրաւաբան Թովմաս Մոմճեան, Ճէք Մընչէրեան եւ իրաւաբաններ Էլըն Փիլիպոսեան եւ Կէրի Ֆիլիփս։

Համաժողովի փակման աղօթքը մատուց Վեր. Յարութիւն Սելիմեան՝ Նախագահը Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի։

«Այսօր, երբ դէմ առ դէմ կը կանգնինք անոնց հետ, որոնց առատաձեռնութիւնը, Աստուծոյ եւ մարդկութեան հանդէպ իրենց ունեցած սէրը կ՚արտացոլայ Աւետարանչականի առաքելութեան միջոցով, մենք կը մնանք անզիջող մեր պատասխանատուութիւններու, զգոնութեան եւ առաքելութեան նկատմամբ՝ լիակատար ուշադիր եւ խոհեմ կառավարումին, խստապահանջ հաշուետուութեան, ինչպէս նաեւ անարատ վարկի եւ թափանցիկութեան հանդէպ լիակատար նուիրուածութեան։ Աւետարանչականը անկոտրում կամքով եւ լիակատար նուիրուածութեամբ կ’աջակցի Արցախի մեր հայրենակիցներու իրաւունքին՝ իրենց ճակատագրի ինքնորոշման գործընթացքին մէջ, ջերմօրէն շարունակելով պահպանել Արցախի անկախութիւնն եւ բարեկեցութիւնը,» ըսաւ Զաւէն Խանճեան՝ Աւետարանչականի Գործադիր Տնօրէնը։

ԱՀԱԸ-ի տարեկան Համաժողովին առընթեր, Հոկտեմբեր 23-ին տեղի ունեցաւ նաեւ Աւետարանչականի Վարչական Խորհուրդի նիստը։

Այս տարի Աւետարանչականը չկարողացաւ ունենալ իր տարեկան Համաժողովի Պաշտամունքը, որ ըստ ծրագրի տեղի պիտի ունենար Կիրակի, Հոկտեմբեր 25-ին, Ֆրէզնոյի Հայ Պանդխտաց Աւետարանական Եկեղեցիին մէջ։ Այսուհանդերձ, Պանդխտաց Եկեղեցին իր Կիրակի օրուայ Պաշտամունքը նուիրեց Աւետարանչականին, որու ընթացքին Վեր. Թութիկեան կատարեց Ընկերակցութեան նորընտիր անդամներու պաշտօնակոչութեան արարողութիւնը առցանց։ Պաշտամունքի Ընթացքին՝ Պանդխտաց Եկեղեցիի Աւագ Հովիւ՝ Վեր. Ներսէս Պալապանեան յատուկ աղօթք մատուց յիշելով Հայրենիքի համար զոհուած մեր հերոսները, ինչպէս նաեւ այն բոլոր Աւետարանչականի անդամները որոնք անցնող տարեշրջանին այս կեանքէն անցան յաւիտենականութեան։

«Մեր յոյսը դնենք Տէրոջ վրայ եւ շարունակենք այն յոյսով որ Ան պիտի վերահաստատէ մեր աշխարհը եւ փրկէ մեզ աղէտներէ, ինչպէս Ան ըրած է միշտ, ասկէ առաջ,» ըսաւ Տօքթ. Նազարէթ Տարագճեան՝ Աւետարանչականի Նախագահը։

AMAA’s Virtual Installation Service Hosted by Pilgrim Armenian Congregational Church

On behalf of the AMAA President and Executive Director, we welcome you to join the virtual AMAA Installation Service of the new board members on Sunday, October 25th at 10:30 AM PT/1:30 PM ET; hosted by the Pilgrim Armenian Congregational Church. 

As it has been the tradition in the past years, Rev. Dr. Vahan Tootikian will officiate the Installation Service (which will be prerecorded). Rev. Nerses Balabanian will lead the service and offer the Memorial prayer.

This virtual event will be on YouTube Live.

Time:
10:30 AM (PT) 1:30 PM (ET) (US and Canada)
7:30 PM (France, Belgium, Germany)
8:30 PM (Lebanon)
9:30 PM (Armenia)
4:30 AM (Australia)

**If you are unable to join live, you will be able to watch the service only from 10:30 AM (PT) on Sunday, October 25, 2020 onward. Please visit the link below to join!

We look forward to your participation at this very special service. 

Download Worship Service Memorial Bulletin

Over the past week, the unprovoked joint Azeri-Turkish assault on Artsakh and Armenia has fiercely escalated, with the shelling of towns, cities, infrastructure and churches all across the region. The death toll and destruction is mounting to unimagined levels unseen since Artsakh declared independence in a free and democratic vote of self-determination in 1991.

The urgency of the situation is beyond comprehension leading to a severe humanitarian disaster on hand.

Cognizant of the above and recognizing that Armenia and Artsakh are engaged in a battle of survival, The Armenian Missionary Association of America has appropriated a total of one million US Dollars (US $ 1,000,000) as humanitarian, relief and medical aid to the people of Artsakh and Armenia to be channeled through Hayastan All Armenian Fund.

AMAA will continue to raise funds to support its vast budgetary commitments funding its programs and services in Armenia and Artsakh initiated since the earthquake in 1988. 


Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը $1,000,000 Կը Յատկացնէ Արցախի

Անցնող շաբթուայ ընթացքին Ատրպեճանա-Թուրքական անկանխատեսելի համատեղ յարձակումը Արցախի եւ Հայաստանի վրայ՝ բուռն մագլցում արձանագրեց, գնդակոծելով շրջանի քաղաքները, ենթակառուցուածքները եւ եկեղեցիները։ Զոհերու եւ աւերուածութիւններու թիւը անպատկերացուած մակարդակի կը հասնին 1991-էն ի վեր՝ երբ Արցախ հռչակեց իր անկախութիւնը՝ հետեւելով իր ազատ ինքնորոշման իրաւունքին եւ ժողովրդավարական հանրաքուէին։

Իրավիճակի հրատապութիւնը հասկացողութենէ վեր է, որու արդիւնքը` մարդկային ծանրակշիռ աղէտ։

Գիտակից վերեւ նշուածին եւ վերահասու Հայաստանի ու Արցախը գոյատեւման պայքարին, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը մեկ միլիոն ԱՄՆ տոլար ($ 1.000.000 ԱՄՆ տոլար) կը յատկացնէ Արցախի, որպէս մարդասիրական եւ բժշկական օգնութիւն, որ կը փոխանցուի ՀԱՅԱՍՏԱՆ Համահայկական Հիմնադրամի միջոցաւ:

Աւետարանչականը կը շարունակէ իր հանգանակութիւնը, ապահովելու իր հսկայածաւալ գործողութիւններու պարտաւորութիւնները, ի նպաստ իր ծրագիրներուն ու ծառայութիւններուն Հայաստանի եւ Արցախի մէջ՝ սկսած 1988-ի երկրաշարժէն ի վեր։


Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցությունը $1,000,000 է հատկացնում Արցախի Մարդասիրական Օգնության համար

Անցած շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանա-թուրքական անկանխատեսելի համատեղ հարձակումը Արցախի և Հայաստանի վրա բուռն մագլցում արձանագրեց՝ գնդակոծելով շրջանի քաղաքները, ենթակառուցվածքները և եկեղեցիները։ Զոհերի և ավերածությունների թիվը աներևակայելի մակարդակի են հասնում՝ 1991-ից ի վեր, երբ Արցախը հռչակեց իր անկախությունը՝ հետեվելով իր ազատ ինքնորոշման իրավունքին և ժողովրդավարական քվեարկության հանրաքվէին։

Իրավիճակի հրատապությունը մարդկային հասկացողությունից վեր է, ինչը գուժում է վերահաս մարդկային մի ծանրակշիռ աղետ։

Վերը նշվածի և Հայաստանի ու Արցախի գոյատևման պայքարի գիտակցումով՝ Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցությունը մեկ միլիոն ԱՄՆ դոլար ($ 1.000.000) է հատկացրել Արցախի, որպես մարդասիրական և բժշկական օգնություն Արցախի ժողովրդին, որը պիտի ուղղորդվի ՀԱՅԱՍՏԱՆ Համահայկական Հիմնադրամի միջոցով:

Ավետարանչականը կը շարունակի իր հանգանակությունները՝ ապահովելու իր հսկայածավալ գործողություններու պարտավորությունները՝ ի նպաստ իր ծրագրերին ու ծառայություններին Հայաստանում և Արցախում՝ 1988-ի երկրաշարժից ի վեր։

“But let justice roll on like a river, righteousness like a never failing stream.” Amos 5:24

We fought the battle of Avarayr and kept the torch of faith ablaze..

We won the battle of Sardarabad and conceived the adorable homeland, Armenia.

We shall defeat this heinous aggression and save ARTSAKH for our children and grandchildren.

Brave defenders of the land are spilling their blood by the day, hour or the minute as we speak.

As the Azeri-Turkish assault faces a concrete wall of defense, the aggressor turned its hatred on the peaceful population of Artsakh and Armenia shelling their homes, backyards, apartments, fields, schools and churches. Yes, houses of worship.

Our dictum is to support the shoulder. Food, medicine, supplies, infrastructure, shelter and all the humanitarian backing necessary.

AMAA has appropriated $1M dollars to Artsakh and will immediately fund the official fundraiser designated by Armenia and Artsakh, Hayastan All Armenian Fund.

Please support AMAA’s effort to solidify the defense, feed and quench the people, shelter the resettled, care for the injured and respectfully bury the martyred.

If you have not done so already or would like to further your support, please send in your donation today or make your gift securely online.

Our collective streams will turn into a river, a sea, an ocean.

Take part in the battle of survival.

The faithful Lord will be happy you did.

Zaven Khanjian
AMAA Executive Director/CEO
October 10, 2020

AMAA feature on Civilnet; From Artsakh to Armenia: The daily life of Artsakh families
War in Nagorno-Karabakh (Artsakh) – Produced by AMAA Armenia
Inside the Nagorno-Karabakh (Artsakh) War – Produced by AMAA Armenia
Children of War – Produced by AMAA Armenia

Dear Children of God,

Dear Friends,

A danger of extinction is looming over the heads of our kin in Artsakh.

An existential threat shadows the sovereign states of Armenia and Artsakh.

We are witnessing an uninhibited emergence of a century old evil on the Western and Eastern borders of our homeland,

But our cry is for PEACE.

The unalienable right to Life, Liberty and the Pursuit of Happiness is a gift from the Creator to all nations and people in every corner of the planet.

The people of Artsakh are on the forefront to deserve that gift.

In a free and democratic show of will, the people of Artsakh have long exercised their right of self-determination and desire to freely live, love, worship, develop and prosper.

Early morning on Sunday, September 27, 2020 that right was violated by Azerbaijan.

Incited, encouraged and armed by Turkey, Azerbaijan launched an all-out military assault on the peaceful population of Artsakh.

A heinous and indiscriminate shelling of the peaceful civilian population of border towns and villages including the capital Stepanakert, ensued.

Artsakh was shelled by artillery fire, military assault drones, helicopters and missiles.

Our people are crying for PEACE and in the process, the heroic defenders of our land, homes, churches, families, women and children are determined to secure the homeland and protect its borders.

Dozens have been martyred, hundreds wounded and thousands have been evacuated.

But the defenders are holding firm to the land of Noah.

Our collective support is critical as the battles continue to escalate.

There can only be one outcome to the situation.

Victory!

Victory requires sacrifice and the people of Armenia and Artsakh are determined to shed their blood.

We are called to pray for peace, raise awareness in our surroundings and share our material resources to sustain the people of Artsakh and their land, support the victims of war, care for the wounded and offer an honorable goodbye to the martyrs.

During a meeting of community leaders in the United States, the honorable ROA Ambassador, HE Varuzhan Nercessian, shared the desire of the national leadership in Armenia and Artsakh to channel all support and sustenance through Hayastan All Armenian Fund.

The Armenian Missionary Association of America (AMAA), totally cognizant of the emergency situation on the ground, has advanced the Armenia Fund an initial sum of $100,000 with the promise of more.

The AMAA has placed its facilities in Artsakh and Armenia under the disposal of the civilian authorities to shelter women, children and the elderly.

The doves will once again fly out of Noah’s ark and soar uninhibited into the skies praising the Lord.

Your gracious support will sound the trumpets.

Sincerely,

Zaven Khanjian 
AMAA Executive Director/CEO

On this Lord’s day, Sunday morning, September 27, 2020, once again the borders of the peace loving nation of Artsakh Republic is violated.

Once again, the peaceful civilian population of Artsakh is attacked, rushing women and children to shelters.Once again, hired mercenaries lifted from the hot spots in the Near East have joined the Azeri assault.

Once again, cities, towns and villages, where the population were peacefully preparing to attend Sunday worship services, are bombarded by artillery and military assault drones.

Once again, the adventurous leadership in Azerbaijan has ventured aggression and force to impose their violent solution to the conflict.

The Armenian Missionary Association of America joins the entire Armenian nation and the civilized world and in the strongest terms, condemns this aggression.

AMAA places its facilities in the Artsakh Republic under the disposal of the civilian authorities to shelter women, children and the elderly.

AMAA calls on all peace loving people and nations to join in prayer, seeking guidance and wisdom from God Almighty and the divine imposition of peace in the land of Noah.

All men and nations created by God Almighty have an unalienable right to a peaceful life. The people of Artsakh are not an exception.

Zaven Khanjian
AMAA Executive Director/CEO

A Tribute to Rev. Dr. Movses Janbazian

REVERED
RESPECTED
REMEMBERED

“…I was not disobedient to the heavenly vision”

-Acts 26:19

He was not!

People, young and old, famous or ordinary, dear or distanced, pass away every moment on this planet called Earth.

People hear, read, listen, nod and go on with their lives.

The passing of only a few later raises the question, “do you remember that moment?”

That moment belongs to a few.

A few great men. John F. Kennedy! Martin Luther King!

Visiting Etchmiadzin. At the Veharan with AMAA Group, 1998, 80th Anniversary of AMAA.

I was in my second floor office on Brand Blvd. in Glendale, CA mid-morning on September 25, 2000, when the editor of AIM Magazine, Salpi Ghazarian, rushed to my office with the shocking news of the passing of Rev. Dr. Movses Janbazian in Paramus, NJ. The sad news had passed through the ROA Ambassador at the United Nations in New York, Movses Abelian.

Rev. Dr. Movses Janbazian was one of those great men, “whose moment I remember.”

Today, as we mark the 20th anniversary of his passing, we praise God for the life of a visionary man who was sent by God to be in the right place at the right time, and who, like the biblical Moses, led the Armenian Missionary Association (AMAA) to the Homeland.

A lot has changed in the Homeland since 1988 and a lot has changed in the structure and dynamism of AMAA’s presence and mission in Armenia and Artsakh.

But the rock in the foundation of that presence is the fruit of Rev. Dr. Movses Janbazian’s vision.

Today is the 20th anniversary of his passing.

Gazing at the Mediterranean Sea in Greece.

WE REVERE
WE RESPECT
WE REMEMBER

Zaven Khanjian
AMAA Executive Director/CEO
September 25, 2020


**NOTE: MUST REGISTER TO RECEIVE EVENT PASSCODE**

HOW TO DOWNLOAD ZOOM:

HOW TO DOWNLOAD OR SIGN UP FOR ZOOM FOR THE FIRST TIME:

Click on the link emailed to you after registering or click on https://zoom.us/join and enter in the Meeting ID emailed after registering.

DOWNLOAD VIA PHONE APP:
Go to the App Store and type ZOOM. Download the app.

SIGN UP VIA LAPTOP:
https://zoom.us/signup

Once the app is downloaded, click on the Meeting Link on the day of the event. The link will be emailed after registering. Please have the ZOOM app downloaded ahead of time!

HOW TO JOIN A ZOOM MEETING:

Click on the link emailed to you after registering or click on https://zoom.us/join and enter in the Meeting ID emailed after registering.

From early morning, festive songs and music created an exciting atmosphere in the spacious playground of the School. A traditional moment with balloons, bouquets and festive decorations. Smiles and excitement on the faces of the children while parents followed their children from a short distance.

School Principal Melanya Geghamyan reminded the parents the instructions regarding the new conditions due to the pandemic and acquainted them with the COVID-19 guidelines and the steps taken by the School. She congratulated them for the start of the new academic year and invited the children in.

With applause and cheers from the teaching staff, the School welcomed 65 children entering the first grade and 49 new students to the Elementary section of the School.
Bon Voyage dear children in the paths of the new academic year.

AMAA’s Khoren and Shooshanig Avedisian School in Yerevan is an educational institution that provides outstanding K-12 holistic, tuition-free education in a modern, environmentally friendly building, using state-of-the-art facilities in the low-income southwest Yerevan district of Malatia-Sebastia.

There are still students in need of sponsorship. Will you help more children attend Khoren and Shooshanig Avedisian School?

Սեպտեմբերի 14, անմոռանալի արևոտ օր, Երևան, Ավետիսյան կրթահամալիր…

Վաղ առավոտից տոնական երգն ու երաժշտությունը հուզումնալից մթնոլորտ են ստեղծել դպրոցի ընդարձակ բակում: Պահն ավանդական է՝ փուչիկներով, ծաղկեփնջերով, տոնական հարդարանքով: Բակում հավաքված փոքրիկների դեմքերին միախառնվել են ժպիտն ու հուզմունքը: Մի փոքր հեռվից ծնողները հետևում են իրենց բալիկներին:

Դպրոցի տնօրեն տիկին Մ. Գեղամյանը փոքրիկների ծնողներին ևս մեկ անգամ հիշեցնում է Երևան քաղաքի պարետի և առողջապահության նախարարի՝ նոր պայմանների վերաբերյալ հրահանգները, ծանոթացնում այդ կապակցությամբ դպրոցում իրականացված քայլերին, շնորհավորում ուսումնական տարեսկզբի կապակցությամբ և փոքրիկներին հրավիրում է ներս:

Ավետիսյան կրթահամալիրի ամբողջ ուսուցչակազմի ծափերի և ողջերթի բացականչությունների ներքո իրենց դպրոց առաջին անգամ ոտք են դնում 65 առաջինդասարանցիներ, իսկ նորաբաց Ավետիսյան քոլեջի նախակրթարան՝ 49 փոքրիկներ:

Սեպտեմբերի 14, անմոռանալի օր, Ավետիսյան դպրոց: Եվ ոչ մի համավարակ չի կարող մթագնել այս խանդավառ տրամադրությունը:

Բարի՜ երթ ուսման խորախորհուրդ ուղիներում, սիրելի՛ փոքրիկներ:

Trials and Tribulations

I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world. John 16:33

By Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO

The internet is a depository for a wealth of information and knowledge on a vast spectrum of subjects, available 24/7 to a rainbow of people around the planet.

The internet has also grown to become a depository of half-truths, false news, and an abundant storage of hatred, lies and immorality.

The key to its value lies in the careful scrutiny of what a researcher is seeking

A treasure that I recently came across on the internet is the authoritative 1611 King James Bible (the picture illustrates a copy of the special edition marking the 400th anniversary of the translation and publication in 2011), the first Bible printed by the prestigious Oxford University Press in the year 1611. The 400th anniversary volume reprinted the large body of preliminary matter, which includes genealogies, maps, and lists of readings, as well as the translator’s preface to the reader; content removed from later editions.

What attracted me to this first Oxford University Press edition of the Bible is where the editors and authoritative scholars placed Armenia in the genealogy of civilizations. This group of learned scholars seal their knowledge of man, religion and humanity in the opening pages of the first edition of the Bible in print, asserting that ARMENIA is the Cradle of Civilization.

This knowledge is certainly not alien to historians. The renowned British political leader and Prime Minister William E. Gladstone is credited with echoing that common knowledge of history quoting, “Armenia is the cradle of civilization.” However, seeing the illustration in a print of the Bible places the truth on an even higher plateau.

This statement is not to boast about ourselves but rather in the grace of the Lord whose light we have reflected through centuries.

This cradle of civilization, the first Christian nation in the world, having ‘set the light on the hill,’ having ‘raised it on a candlestick,’ has broadly contributed to the illumination of the world. This martyred nation, witnessing for Christ the Lord, once again and in different parts of the world, is on a rendezvous with a myriad of trials and tribulations.

From the threat of hunger and famine in Lebanon to an economic and commercial siege in Syria. From an existential threat to Artsakh to unprovoked military aggression on the peaceful border population in Armenia. Add an unprecedented assault of a vile pandemic called COVID-19, and you can imagine the magnitude and severity of the trials and tribulations our people are undergoing today.

“In the world you will have tribulation” said our Lord and added, “But take heart; I have overcome the world.” Faith will sustain us, and with faith, we have the victory in sight and ‘eyes set on the prize of the high calling of God in Christ Jesus.’

On the path toward the high calling lies the mission of the AMAA.

A century after the Genocide, our Homeland and surviving communities in the Near East, among other threats, remain under the direct and declared threat of the perpetrator.

With your generous support, we feed the hungry and quench the thirsty; secure our border population; support education and create opportunities for learning. We sponsor children, including those of martyred conscripts, until they are ready and strong to defend the land. We care for orphaned parents and the elderly and help them sustain a decent living. We help move our people from war zones in the world to the security and peace of a Homeland. With indefatigable zeal and determination, we raise the burning torch high on the hill and illuminate the ends of the world.

The Apostle Paul says in 2 Corinthians 1:3-4 “Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.”

Trials and tribulations, we will have. Together we shall alleviate the consequences, lift up the victims, instill hope, raise the glowing torch of His light high and embrace peace in Him.

Together, we shall overcome the trials and tribulations and let Armenia, the Cradle of Civilization, forever glow, for His light is everlasting.

Thank you for your support of our Mission.

July 23, 2020


A page from the 1611 King James Bible Edition which asserts that ARMENIA is the Cradle of Civilization.

International Youth Day

As we celebrate INTERNATIONAL YOUTH DAY around the globe, the AMAA would like to thank our youth in Lebanon for their tireless volunteering efforts in apportioning food parcels and non-edible relief supplies, and distributing them to needy families at the Armenian Evangelical Christian Social Center in Trad, Bourdj Hamoud. Lena Danaoghlian, Administrator of the Armenian Evangelical Social Action Committee of the Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East, said that although Phase One of food and household distribution was a huge success, Phase Two faced much more difficulties, as volunteers worked in the midst of increasing COVID-19 cases, the fluctuation of the U.S. dollar against the Lebanese pound and the consequential battle of obtaining essential products from struggling companies. With safety measures taken, the youth were very careful during the assortments; wearing masks, gloves, hair nets, and maintaining social distance. Phase Two may have had more challenges, but the testimonials below show that no matter what, … God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus, Philippians 4:19

A 40 year-old diabetic woman who lives with her sick mother called the next day exclaiming that the food parcel was the answer to their prayer they made the previous night. It contained everything they had asked for.

An old lady stated that she wanted to buy tomato paste for her cooking. She went to the shop but returned back without purchasing it since it was very expensive. She applauded with joy when she saw the tomato paste packed for her.

A handicapped man, who used to be a famous actor who once performed on stage, called to thank the SAC with tears of gratitude.

An elderly mother had asked her daughter for processed cheese, but her daughter refused because the price had exponentially increased. When they received the parcel and found the processed cheese inside, the old lady was very much excited.

These are just some of the many testimonials the Armenian Evangelical Social Action Committee receives on a daily basis. With your donations, we are able to continue God’s work in helping our brothers and sisters in need, especially now after the disastrous explosion in Beirut.It is certainly a blessing to see how the Lord works in mysterious ways and how He uses us as His agents.

PLEASE CONSIDER HELPING US CONTINUE TO REACH OUT TO ALL AFFECTED IN THE NEAR EAST. DONATE TODAY.

          Տարածաշրջանի հակամարտ ուժերը պէտք է կարգաւորեն իրենց
տարաձայնութիւննեը բանակցութիւններու սեղանին շուրջ
եւ ոչ անոր խաղաղ ու անմեղ բնակչութեան ճաշասեղաններուն վրայ։

Օգոստոս 5, 2020

Զաւէն Խանճեան, Գործադիր Տնօրէն

Zaven2 02.06.19Պէյրութի հզօր պայթումը, որ բազմաթիւ անմեղ Լիբանանցիներու կեանքը խլեց՝ իր ետին թողելով հազարաւոր վիրաւորներ, աւելի քան աւերիչ էր։ Անկախ այն իրականութենէն թէ արկած էր կամ կանխամտածուած ոճիռ, վնասը չափազանց ահռելի էր եւ անկրելի։ Աւերն ու կործանումը այնքան հսկայական էին եւ ծաւալուն, ոմանք զայն բնութագրեցին նմանը չունեցող Լիբանանի 15-ամեայ քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին։

Երկիր մը, որ քաղաքական, տնտեսական եւ առողջական ճգնաժամէ կը տառապի, այժմ փորձառութիւնը կ՚ունենայ բռնութեան եւ ֆիզիքական վնասի՝ կեանքի եւ կալուածի հանդէպ։ Մեր սիրտերը կը ճմլուին պայթումի հետեւանքով զոհուածներուն եւ անոնց ընտանիքներուն համար։ Իմ յոյսս եւ աղօթքս է, որ այս բռնութիւնը չի ծաւալի երկրի մը մէջ, որ դարեր շարունակ կրթութեան լուսաւորութեան, տեղաշարժի եւ արտայայտութեան ազատութիւն, բնական գեղեցկութիւն եւ իր ժողովուրդի ջերմութիւնը սփռած է չորսդին։ Այս երկրին մէջ էր իմ բարձրագոյն ուսումնավայրը։ Թող զոհերը հանգչին խաղաղութեամբ եւ Սուրբ Հոգին մխիթարէ իրենց սիրելիներն ու հարազատները Իր զօրութեամբ, որ մեր հասկացողութենէն վեր է։

Լիբանան՝ այժմ որեւէ ատեէ աւելի անյապաղ կարիքը ունի երկու բանի.-

1. խԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ՝ առաջնահերթ

40-ական թուականներու իր ձեռք բերած անկախութենէն իվեր, այդ տարածաշրջանին մէջ մտքի ազատ արտայայտութեան, ազատ մամուլի, ազատ ելեւմուտի եւ անոր Աստուածատուր բնութեան գեղեցկութեամբ օրհնուած եւ մատուցուած մթնոլորտի պատճառաւ, Լիբանան դարձած է կիզակէտը տարածաշրջանի գողարկուած եւ ծածուկ գաղտնի գործողութիւններու եւ դաւադրութիւններու։

Մերձաւոր Արեւելքի սրտին վրայ հանգչող այս փոքր՝ երբեմնի Քրիստոնեայ մեծամասնութիւն ունեցող երկիրը, յոգնած է իր հողին վրայ ճակատող հակամարտութիւններէ, թշնամութիւնէ, մարտերէ եւ պայքարէ։ Այսօր Լիբանանը, իր ապականած քաղաքական խաւէն անկախ, ենթարկուած է հաւաքական, ուղղակի կամ անուղղակի պատժամիջոցերու՝ որոնք խախտած են անոր տնտեսութիւնը, անդամալուծած են առեւտուրը եւ երկրի բնակչութիւնը առաջնորդած սովամահութեան ճանապարհին։ Մարդասիրկան ոգիով՝ համահունչ մեր արժէքներուն, անհրաժեշտ է որ անմարդկային պատժամիջոցները ջնջուին, վերացնելով տարածաշրջանի բնակչութեան տառապանքը։

Տարածաշրջանի հակամարտ ուժերը պէտք է կարգաւորեն իրենց տարաձայնութիւննեը բանակցութիւններու սեղանին շուրջ եւ ոչ անոր խաղաղ ու անմեղ բնակչութեան ճաշասեղաններուն վրայ։

ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆԸ հրամայական է եւ գերակայ Լիբանանի մէջ եւ շուրջ։

2. ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑԵԼ ԵՐԿԻՐԸ

Քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսական՝ առաւել COVID-19 համաճարակի անէծքներով տանջուած, այժմ Լիբանան կարիքը ունի երկրագունդի բոլոր պարկեշտ, սիրող եւ հոգատար ձեռքերու՝ փրկութեան հասնելու համար։  Շտապ օգնութեան կարիքները՝ ինչպէս սնունդ, դեղօրայք, ապաստանարան, որոնք անյապաղ պէտք էին երէկ, այսօր կ՚աւելնան պարզ կարիքով մը եւս,  ծածկոյթ՝ (ապակի կամ այլ) երկրի կառոյցներու եւ բարոյականի փշրուած պատուհաններու ու դռներու։

Բոլոր քանդիչ ձեռքեր՝ հեռու Լիբանանէն։

Եւ կոչ՝ բոլոր խաղաղասէր, կարեկից եւ Քրիստոսակորիզ ձեռքերու ու սրտերու՝ հասնելու եւ փրկելու Լիբանանը եւ տարածաշրջանը։

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը յանձնառու է անսասան շարունակելու իր շտապ օգնութիւնը Լիբանանի մեր համայքներուն՝ անոնց ներշնչելով ՅՈՅՍ եւ վերածնունդ։

Շնորհակալութիւն ձեր աջակցութեան համար:

In 2019, the “One Village” Consortium, which was initiated by the Armenian Missionary Association of America (AMAA), chose to assist the border village of Navur in the Region of Tavush. The Consortium, consisting of 11 prestigious local and international organizations, was formed in 2014, on the occasion of the Armenian Genocide Centennial. It’s first mission was to join forces to help the Martuni village of Kegharkunik Region and has been active since its inception.

In May 2020, as a member of the “One-Village” Consortium, the AMAA donated a physics laboratory worth 1,300,000 (one million three hundred thousand) drams to Navur School, which was received with great enthusiasm and excitement from the teachers and students. The laboratory is now equipped with devices and instructions that can be used for experiments in the physics, electrodynamics and magnetism departments.

The Navur School administration, teachers, students and parents express their deep gratitude to the AMAA for this initiative.

To date, the “One-Village” Consortium has implemented several educational, development and relief projects in Navur, including the installation of water pipes, the construction of a soccer field, and the provision of furniture to the School.

Responding to the Call to Action by the President of the Republic of Armenia; President of Hayastan all Armenian Fund’s Board of Trustees, Armen Sarkissian, AMAA also supported the ‘Hayastan’ All Armenian Fund campaign to “Empower the Remote Border Communities” with an emergency assistance of $25,000.

Established in 1918 in Worcester, MA, the AMAA serves the spiritual, educational and social needs of Armenian communities in 24 countries around the world including Armenia and Artsakh. For additional information, please visit www.amaa.org/whoweare.

Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը կը Գօտէպնդէ Տավուշի Նաւուր Գիւղի Դպրոցը Բնագիտութեան Տարրալուծարանով

2019-ին «Մէկ Գիւղ» համագործակցութիւնը (Consortium)՝ որ ծնունդ առաւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան նախաձեռնութեամբ, Հայաստանի սահմանամերձ գիւղերու զարգացման ծրագրի շրջանակներուն մէջ ստանձնեց Տավուշի Մարզի Նաւուր համայնքի Միջնակարգ Դպրոցի հովանաւորութիւնը։ Այս Համագործակցութիւնը՝ որուն կը մասնակցին 11 տեղական եւ միջազգային կազմակերպութիւններ, կազմուեցաւ 2014-ին, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով։ Համագործակցութեան առաջին առաքելութիւնն էր միասնական ուժերով օգնել Քեղարքունիքի մարզի Մարտունի գիւղին։ Իր կազմութեան օրէն ի վեր Համագործակցութիւնը եղած է գործօն։

Մայիս 2020-ին, որպէս «Մէկ Գիւղ» Համագործակցութեան մէկ անդամը, Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը Նաւուրի դպրոցին նուիրուեց 1,300,000 (մէկ միլիոն երեք հարիւր հազար) դրամի արժողութեամբ բնագիտութեան տարրալուծարան, որ մեծ ոգեւորութիւն եւ աշխուժութիւն պարգեւեց ուսուցիչներուն եւ աշակերտներուն։

Այժմ Դպրոցի տարրալուծարանը ապահովուած է բնագիտական, ելեքտրաուժային եւ մաքնիսականութեան բաժանմունքներու գրեթէ բոլոր տեսակի փորձերու համար՝ իրենց մեթոտաբանութեան ցուցմունքներով։

Դպրոցի տնօրէնութիւնը, ուսուցիչները, աշակերտներն ու ծնողները իրենց խորին շնորհակալութիւնը կը յայտնեն Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան այս հիանալի նախաձեռնութեան համար։

Մինչ օրս՝ «Մեկ Գիւղ» Համագործակցութիւնը Նաւուրի մէջ իրականացուցած է շարք մը կրթական, զարգացման եւ օգնութեան ծրագիրներ՝ ներառեալ ջրատարերի տեղադրումը, ֆութպոլի դաշտի կառուցումը եւ դպրոցի կահոյքի տրամադրումը։

Դրականօրէն արձագանքելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի եւ «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Հոգաբարձուներու Խորհուրդի Նախագահ Արմեն Սարգիսեանի կոչին, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը 25,000 տոլարի ներդրումով աջակցեցաւ նաեւ Սահմանամերձ համայնքները հզօրացնելու շտապ օգնութեան արշաւին:

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը հիմնադրուած է 1918-ին, որպէս Քրիստոնէական կազմակերպութիւն, իր ծառայութիւնները մատուցանելու բոլոր անոնց, որոնք օգնութեան կարիքը ունին՝ առանց խտրութեան։ Աւետարանչականը իր այս համաշխարհային առաքելութիւնը կ’իրականացնէ իրագործելով շարք մը կրթական, աւետարանչական եւ բարեսիրական ծառայութիւններ քսանչորս տարբեր երկիրներու մէջ՝ ներառեալ Հայաստան եւ Արցախ։ Լրացուցիչ տեղեկութիւններու համար կրնաք այցելել Աւետարանչականի կայքէջը www.amaa.org/whoweare։

Rival powers in the region should settle their differences
on a negotiating table and not on the dinner tables
of its peaceful and innocent population.

August 5, 2020

By Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO

The explosion that took the lives of scores of innocent Lebanese and wounded thousands in Beirut yesterday is beyond devastating. Whether an accident or the cunning deliberate act of evil hands and minds, the damage is beyond extensive and bearable. The resulting devastation and destruction caused is so widespread and immense that some describe it as unseen or unexperienced during the 15-year civil war.

A country severely suffering from political, economic, financial and health crisis has now experienced violence and physical damage to life and properties. Our hearts cry for the victims of the explosion and their families. It is my hope and prayer that this does not lead into widespread violence in a country that has for ages offered the illumination of education, freedom of movement and expression, it’s natural beauty and the warmth of its people to the region and beyond. It is where my alma mater is. May the victims Rest In Peace and may the Holy Spirit console loved ones and families with its power which is beyond understanding.

Lebanon, now, more than ever, desperately needs two things.

1) PEACE, first and foremost.

Since independence in the 40s, and because of the abundant vital freedoms that are alien to the region; the atmosphere of free expression, free press, free access and the beautiful natural amenities the country is blessed with and has offered, Lebanon has been the focal point and center of all clandestine and covert operations, intrigues and conspiracies plotted in the region. This small, once majority Christian nation in the heart of the Near East, lying on the shores of the Mediterranean is tired of the rivalries and duels, strives and struggles carried out on its soil. Lebanon today, beyond its corrupt political elite, has been subjected to collective punishment through direct or indirect sanctions which have suffocated its economy, paralyzed its trade and is on its way to starve the country and its population. In a humanitarian spirit that is par with our values, it is imperative that inhumane sanctions in the region leading to and resulting in the suffering of millions be lifted immediately. Rival powers in the region should settle their differences around a negotiating table and not the dinner tables of its peaceful and innocent population. PEACE is imperative and top priority in Lebanon and beyond.

2) REBUILDING THE NATION.

Struck with the curses of political, economic, financial plus COVID-19 ailments, Lebanon now needs all decent, loving and caring hands in the world to come to its rescue. Emergency assistance including, food, provision, medicine, shelter that was urgently needed yesterday are supplemented today with the simplest of needs; cover (glass or other) for the shattered structural and moral windows and doors of the country.

All destructive hands off Lebanon.

This is an appeal to all peace loving, compassionate and Christ centered hands and hearts to reach out and save Lebanon and the region beyond.

The AMAA is committed to unabashedly continue its indiscriminative emergency assistance to our communities in Lebanon injecting HOPE and revival.

Thank you for your support

Together with the world, AMAA learned that today, in the evening (EST/PT morning), multiple explosions rocked a downtown area in Beirut, Lebanon and that the damage is extensive. Casualties are feared and the area hospitals are overwhelmed with injured people. It is not yet known what caused the explosions. The blast was said to have been heard 25 miles south of the city and the streets in Beirut are paved with glass.

Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO, connected with Rev. Dr. Paul Haidostian, President of Haigazian University and Chairman of the Central Committee of the Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East. Rev. Haidostian communicated that there are no known casualties within our community, however the damage to our area schools and buildings caused by the explosion is significant. This includes the Armenian Evangelical Central High School of Ashrafieh, Armenian Evangelical College, First Armenian Evangelical Church and Haigazian University.