By Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO July 1, 2022 marks the 176th anniversary of, as the founders consciously called, the ‘Evangelical Church of Armenia’, Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցի: ‘Church’ is the body of Christ where believers come together as different parts of the body to worship an omnipotent Creator in holiness, worthy of the image of God.     ‘Evangelical’ lays God’s Word, the Holy Bible as the foundation of faith from where all wisdom… Read More

Ամէն բանէ առաջ՝ ջերմեռա՛նդ սէր ունեցէք իրարու հանդէպ. Որովհետեւ սէրը կը ծածկէ մեղքերու բազմութիւնը։ Հիւրասէ՛ր եղէք իրարու հանդէպ՝ առանց տրտնջելու։ Ա. Պետրոս 4. 8-9 Զաւէն Խանճեան, Աւետարանչականի Գործադիր Տնօրէն Նախորդ քանի մը դարերու յաջորդական արդիւնաբերական յեղափոխութիւնները ազդած են այս մոլորակի կեանքին վրայ այնպիսի տարողութեամբ, որոնք անհամեմատելի են յաւերժական ժամանակին հետ, կեանքի ծննդոցէն իվեր: Մեր ապրելու, վարքագծի, յարաբերութիւններու եւ աշխատաձեւի այս զարմանահրաշ փոխակերպումը անգամ մը եւս յեղաղրջեցաւ տեխնիքական կամ վերջին քանի մը տասնամեակներու… Read More

Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to each other without grumbling. 1 Peter 4:8-9 By Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO The successive industrial revolutions of the past few centuries have affected life on this planet in ways incomparable to time immortal since life was introduced on earth. This amazing transformation in the way we live, behave, relate and work was once again… Read More

The Armenian Evangelical Church 175th Anniversary Steering Committee welcomes our worldwide partners and friends residing in Europe, the Middle East, the Americas, or Australia (who are not part of the AMAA or HOPE for Armenia Tours) to join us as we commemorate the 175th Anniversary of the Founding of the Armenian Evangelical Church (AEC) July 1-3, & 7, 2022! This is an occasion to celebrate and appreciate the accomplishments of the past… Read More

AMAA Donates Sharoyan’s “Literary Scroll with the Alphabet” Book to Armenian Language Teachers in our Armenian Schools in North America With Armenian Missionary Association of America’s (AMAA) encouragement and sponsorship, a guidebook of Western Armenian orthography and punctuation, entitled “A Literary Inspired Stroll with the Letters of the Alphabet” was recently published in Aleppo, Syria. The author of the book is the renowned Aleppo-Armenian writer, press contributor and pedagogic tiller, Levon Sharoyan…. Read More

The Armenian Missionary Association of America’s “Shogh” Center in Vanadzor was recently named in honor of benefactors Sarkis and Haygouhie Marandjian. AMAA Armenia held a plaque unveiling ceremony in honor of benefactors Sarkis and Haygouhie Marandjian, residents of Toronto, Canada. The Marandjian’s are members and benefactors of the Armenian Missionary Association of Canada, where Sarkis is also a Board member. The new plaque was unveiled on March 30 at the AMAA Vanadzor… Read More

EASTER CHOCOLATE MAKINGBENEFITING AMAA’S MISSION AND SERVICE SATURDAY, APRIL 16, 2022 @ 2:00 PM (EST) Join us on ZOOM, Saturday, April 16, 2022, as Linda Khachadurian, a Beirut-born Armenian American medical editor, international educational nonprofit founder, sugar and chocolate artist, and host of The Charitable Confectioner on Channel 9/Cambridge Community Television, teaches us the origins of chocolate and the chocolate making process, which involves conching and tempering, plus noting the differences among… Read More