Armenia Fund will host the 20th International Telethon 2017 on Thanksgiving Day, November 23, 2017 from 10am to 10pm PST. Watch the entire 12 hour Telethon 2017 at the Armenia Fund website  www.ArmeniaFund.org Having become a Thanksgiving Day tradition for Armenians around the world, the Telethon 2017 will air from Los Angeles and be broadcast from coast to coast and internationally. Proceeds from Telethon 2017 will benefit Armenia and Artsakh. Watch the… Read More

At this time of Thanksgiving, our thoughts turn to our members and friends with warm thoughts of appreciation. May your hearts be filled with gladness and your homes be filled with joy.

Open to High School and College Students The James G. Jameson Essay Contest, sponsored by the Armenian Missionary Association of America (AMAA), runs every academic year starting in October, and is financed from the income of a special fund established by Mr. and Mrs. James G. Jameson of Brookline, MA. All Armenian and part-Armenian students attending North American schools are eligible. Only unpublished essays are accepted, which are written in English and have… Read More

by Rev. John Khanjian, Ph.D. The Catholicos of All Armenians, His Holiness Karekin II, received representatives of the Armenian Evangelical Church and the Armenian Missionary Association of America (AMAA) at St. Leon Armenian Cathedral in Burbank, California on November 3, 2017 at 7:00 p.m. Representatives from the Armenian Evangelical Community and from the Western Diocese were invited by the AMAA for an interdenominational fellowship dinner where good will and best wishes were… Read More

Christmas Cards designed by Armenian Children in AMAA’s Orphan and Child Care Programs are now available in the bookstore. These 5 by 7 cards were produced by the Boston Area Orphan and Child Care Committee and all proceeds from sales will benefit AMAA’s Orphan and Child Care Programs.

Հետեւեալ յօդուածը առնուած է Հայրենիք Շաբաթաթերթի կայքէն՝ Նոյեմբեր 3, 2017 – hairenikweekly.com Հեղինակ Ն. 2 ­Նո­յեմ­բե­ր 1847ին, 170 տա­րի ա­ռաջ, Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան տա­րած­քին, ­Սուլ­թա­նի «­Կայ­սե­րա­կան Ի­րա­տէով» (հրա­մա­նագ­րով), «բո­ղո­քա­կա­նու­թիւն»ը պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցո­ւե­ցաւ իբ­րեւ «միլ­լէթ» (ու­րոյն հա­սա­րա­կու­թիւն)։ Թէեւ սուլ­թա­նա­կան հրա­մա­նա­գի­րը ի­րա­ւա­կան անձ­նա­ւո­րու­թեան հան­գա­մանք կը շնոր­հէր ընդ­հան­րա­պէս բո­ղո­քա­կան­նե­րու կրօ­նա­կան հա­մայն­քին, բայց ի­րա­կա­նու­թեան մէջ եւ էա­պէս նո­րա­հաս­տատ «­Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղե­ցի»ն­ էր, որ կ­’ար­ժա­նա­նար պաշ­տօ­նա­կան ճա­նա­չու­մի եւ ա­զատ աս­պա­րէզ կը գտնէր, Օս­մա­նեան Կայս­րու­թեան մա­կա­նին տակ ապ­րող բո­լոր եր­կիր­նե­րու տա­րած­քին,… Read More