“So many dawns that have not yet emerged.”
Unknown

I did not invent the above headline. But I borrowed it from the American Computer Scientist Alan Kay, whom I quoted in my last AMAA News editorial, “The best way to predict the future is to invent it.”

I remain humbled by the amazing response the AMAA continues to witness in its century old mission to disseminate the Gospel, keep the fire of education ablaze, engage our youth and ‘train a child in the way he should go,’ and to face the challenges of human tragedies and natural disasters head-on.

Despite the abundance of evil around, despite the never-ending lure of greed, despite all those who glorify violence, there is so much good in the world. The seeds of love and compassion that God has sown in the hearts of many manifest His goodness and reflect His love.

On January 12 and 13 the Church in Gyumri will hold its annual Christmas Programs in this newly constructed Center, and will welcome more than 1000 children with their parents and distribute the Christmas Joy Packages. We praise God for providing the Church in Gyumri this wonderful Center to be used for His Glory.

And the angel said to them, “Be not afraid for behold, I bring you good news of great joy which will come to all the people; for to you is born this day in the city of David a Savior, Who is Christ the Lord. Luke 2: 10-11

There is a great joy in being loved. To know that someone cares so much about us that it can be rightly called love, fills our souls with true joy. Behind the angel’s announcement of the birth of our Savior Jesus Christ stands God’s love. John’s account of the Gospel tells us, ” For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life,” John 3:16

Painting by Anushik Ayvazyan, Yerevan, Armenia (former AMAA sponsored child)

Որքա՜ն հարուստ է մեր մշակոյթը, պատմութիւնը, եկեղեցին եւ մեր հայրերու ստեղծագործութիւնը: ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՄԵԾ ԵՒ ՍՔԱՆՉԵԼԻ Տօնական օրերու յաջորդականութեան այս հոլովոյթն ու դրութիւնը, ես իսկական օրհնութիւն կը սեպեմ:Արդէն ետին ձգած Ծննդեան վաճառականացուած կամ շահարկութեան ոլորտին շուրջ կեդրոնացած մթնոլորտը, Յունուար 6-ով ներկայացուած այս երկրորդ պատեհութիւնը հրաշալի պարգեւ մըն է մեզի աւելի լաւ ըմբռնելու այն՝ որ կը յիշատակենք, այն՝ որ պատահեցաւ եւ այն՝ միակ եւ…

May every day of the New Year be filled with brightness, hope and many blessings. All of us at the Armenian Missionary Association of America want to thank you for your love, support and loyalty.