Humanity Has Lost One of its Brightest Children

Dr. Mihran Agbabian’s Christian upbringing at home and at the Emmanuel Armenian Evangelical Church of Aleppo, where his father, Rev. Siragan Agbabian served, have forged the character of a man who despite climbing the highest ladders of success, demonstrated down-to-earth humility and modesty.

Shop and make a difference! Enjoy sips and snacks as you learn more about the AMAA, a non-profit celebrating a century of service to individuals and families around the world. Specialty vendors will be showcasing their products for purchase while donating a portion of their sales to AMAA’s Mission and Services. Contact Christine Kutlu for further information: CKutlu@amaa.org, 201.265.2607 Facebook Event Page

ԽՕՍՔ ՕՐՀՆԵՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Զաւէն Խանճեան

Փողոցին մէջ եթէ երբեք հանդիպիք
Լակոտ մը մերկ, սեւ ու խոշոր աչքերով.
Որ կը շրջի սուլելով «Մեր Հայրենիք»,
Բերէք ինձ զայն, բերէք իմ գիրկըս սիրով:
Հայր Վահան Յովհաննէսեան
«Բերէք ինձ զայն» 1936

Հայաստանի Հանրապետութեան Օրհներգը փոխելու նիւթը կրկին սեղանի վրայ է:
Հայաստանի ներկայ իշխանութիւնները քննարկութեան առարկայ դարձուցած են Օրհներգի փոփոխութիւնը կարծիք հայցելով զանազան աղբիւրներէ:
Ահաւասիկ իմ կարծիքս: (կարդալ աւելին)

OPEN TO HIGH SCHOOL AND COLLEGE STUDENTS The James G. Jameson Essay Contest, sponsored by the Armenian Missionary Association of America (AMAA), runs every academic year starting in October, and is financed from the income of a special fund established by Mr. and Mrs. James G. Jameson of Brookline, MA. All Armenian and part-Armenian students attending schools in North America are eligible. Only unpublished essays are accepted, which are written in English… Read More

The Armenian Missionary Association of America (AMAA) is now accepting applications for the 2019-2020 academic year for full-time undergraduate students of Armenian descent studying in North America. Students interested in applying for scholarships should personally request the Application Form by calling 201-265-2607 or by email sponsorship@amaa.org. Previous recipients must reapply each year. It is the responsibility of the student to request an application form. Incomplete items and/ or missing documents will automatically… Read More

On Thursday, January 24, Artsakh Republic Minister of State Grigory Martirosyan received AMAA-Armenia Representative Harout Nersessian, AMAA Benefactor Bryan Bedrosian, and AMAA-Artsakh Branch Representative Victor Karapetyan. Mr. Martirosyan values the AMAA’s work in Artsakh and expressed hope that the AMAA’s continuity will contribute to the upbringing and education of the younger generation. “I would like to highlight the role of the AMAA Camps in the daily lives of our children,” stated the Minister…. Read More