On Thursday morning, November 7, AMAA Executive Director/CEO Zaven Khanjian visited the C & E Merdinian Armenian Evangelical School in Sherman Oaks, CA. The students greeted him in the Chapel singing the Anthem of the Republic of Armenia as well as two hymns. They were accompanied by Music Teacher Alice Derkevorkian on the piano. Principal Lina Arslanian welcomed Mr. Khanjian and introduced him as one of the School’s founding members who served… Read More

Four Haigazian University Board of Trustees members were honored for their long years of service during the Annual Banquet organized by the Board of Trustees and the Alumni Association on Sunday, November 3, 2019 at the La Cañada Country Club. The Banquet was the culmination of several days of meetings in Los Angeles, bringing together Trustees from across the U.S. as well as Beirut.

OPENING OF AN INTERNATIONAL CONFERENCE AND TEMPORARY EXHIBITION The Rescue of Armenians in the Middle East, 1915-1923 The Armenian Genocide Museum-Institute Foundation is organizing a two-day conference on 8-9 November 2019 titled “The Rescue of Armenians in the Middle East, 1915-1923”. The first day of the conference will take place in the AGMI Conference Hall, with the second continuing at the Mother See of Holy Etchmiadzin. The conference aims to present the… Read More

Peter Kougasian, Esq., former AMAA Board Member and Vice President and a long-time active member of the Armenian Evangelical Church in New York City, was honored on September 27 by the New York City District Attorney’s Office at a celebration of Peter’s 40 years of service as an Assistant District Attorney and as “an extraordinary human being.”

Peter was an elected member of the AMAA Board since 1996 serving during that time as Vice President and as Chairman of the Armenia Committee. He also served as Moderator of the Armenian Evangelical Church of New York for many years.

100-ամեակի առիթով տեղի ունեցող որեւէ համախմբում իսկապէս մեծ դէպք մըն է։ Այս առումով ուշագրաւ էր Հոկտեմբեր 18-20-ի օրերուն Պոսթոնի մէջ տեղի ունեցող Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) 100-րդ Տարեժողովը եւ այդ առիթով կազմակերպուած յատուկ Ճաշկերոյթը՝ նուիրուած Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին ու անոր հիմնադրութեան 173-րդ տարեդարձին։
ԱՀԱԸ-ի այս ճաշկերոյթը յատկանշական էր Ընկերակցութեան հարիւրաւոր անդամներու ներկայութեամբ, որոնք երկար հեռաւորութենէ եկած էին՝ ինչպէս Աւստրալիա, Գանատա, Հայաստան, Յունաստան, Լիբանան, Սուրիա, Ֆրանսա եւ Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան եւ Արեւմտեան ափերէ։

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) 100րդ տարեկան Համաժողովը տեղի ունեցաւ Ուաթըրթաունի Հայ Աւետարանական Նահատակաց Եկեղեցիին մէջ՝ Մէսէչուսէց, Շաբաթ Հոկտեմբեր 19-ին։ Համաժողովին մասնակցեցան աւելի քան 60 անձիք՝ ԱՀԱԸ-ի Վարչական Խորհուրդի անդամներ, հովիւներ, ինչպէս նաեւ ներկայացուցիչներ Հայ Աւետարանական եկեղեցիներէ, միութիւններէ եւ կազմակերպութիւններէ, որոնք ներկայացուցին իրենց տարեկան տեղեկագիրները։ Համաժողովի բացման աղօթքը մատուց Վարչական Խորհուրդի անդամ՝ Վեր. Արա Կէօքկէօզեան իսկ փակման աղօթքը մատուց Աւստրալիայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Նախագահ՝ Վեր. Դոկտ. Գրիգոր Եումշաճըքեան։ Տարեկան Համաժողովի աւարտին կարդացուեցան… Read More

Considering CDC Guidelines for COVID-19, AMAA is taking the necessary precautions to prioritize the health of staff and visitors.  Limited office hours until further notice. Please feel free to call 201 • 265 • 2607 or email info@amaa.org for assistance. Thank you and stay safe!