In late December until the end of winter vacation, The Armenian Missionary Association of America (AMAA), in collaboration with the Evangelical Church of Armenia, once again organized 45 Christmas and New Year’s programs in 30 towns and cities throughout Armenia and Karabagh. Through these programs, they shared God’s love and brought “Christmas Joy” to more than 9,000 children and their families from the AMAA’s Sponsorship Program, Sunday Schools, Avedisian School and social… Read More

But one thing I know is that things will change, for better or worse. How do I know? I don’t see the change, I’m living the change.          HRANT DINK (1954-2007) A decade ago, on January 19th, 2007, Hrant Dink, the Turkish-Armenian journalist, editor of AGOS, a hero who defied the Turkish taboo of silence on the subject of the Armenian Genocide, was gunned down outside the offices of AGOS in Istanbul…. Read More

Զաւէն Խանճեան Տարեգլուխ է կրկին: Մարդկային կեանքի եւ պատմութեան անիւի հոլովոյթով, անհատապէս եւ ազգովին տարի մը եւս բոլորած ըլլալու խոկումի եւ խորհրդածութեան հայելիին առջեւ կը գտնուինք:  Հետեւաբար անյարիր չէ մտքերը հրապարակաւ արտայայտել:  Քննարկման անհրաժեշտութեան հրամայականը մտքի մարզանք չէ այլ յենած տարուայ մը եւս փոrձաութեան վրայ, ազգային ուղեւորութեան ճանապարհին յարկ եղած բարեփոխումներու ձգտումին գիտակցութիւն է: Աշխարհագրականօրէն Հայ ժողովուրդի պատմութեան այս հանգրուանի ծանօթ երեք յենարաններն են՝ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, Արցախի Հանրապետութիւնը եւ տարաշխարհով տարտղնուած Սփիւռքահայութիւնը:… Read More

«…….Ուրիշ Ճամբով գացին»                         Մատթէոս  2. 12 Աւետարանի համարին ակնարկը մոգերուն է իսկ մէջբերումին աղբիւրը 50 տարեկան: Գրելու դժուարութիւն չունիմ: Իսկ հակառակ ժամանակի սղութեան, օրուայ 24 ժամերը բաւարար են գտնելու ստեղծագործութեան անհրաժեշտ պահը: Հայկական տօնացոյցին վրայ Յունուար 6-ը Սուրբ Ծնունդի եւ Յայտնաբերութեան Տօնն է: Ետին թողած շուկայական քարոզչութիւններու խաժամուժը եւ նիւթականացած Ծնունդի մը երուզերներու խճողումը, ճանապարհս ուղղեցի Հայ Աւետարանական պատմական մամուլին՝ անոր ծոցէն գտնելու համար օրուան յարմար եւ պատշաճ թարմ պատգամ… Read More

Paramus, NJ – In the fall of 2015, the Armenian Missionary Association of America (AMAA), as part of its Syria Relief efforts, established the Syria LifeLine program to help willing individuals and families who are victims of the war in Syria to resettle in Armenia. These families had little or no money. The AMAA provided them with all the financial and logistical assistance for ground transportation to Lebanon and subsequently a flight… Read More

This Christmas celebrate your connections to the AMAA. Make a gift to remember a loved one, commemorate a special occasion or honor a special person in your life. As you plan your charitable Christmas giving there are many ways you can support the AMAA. We encourage you to visit our Giving section for the various options. In the history of the world it is known that the greatest gift ever given is… Read More

We thank God for all His blessings and for the miracles experienced every day.  We have the pleasure to inform you that the situation in Aleppo has been getting better. The most positive outcome is that drinking water is in the taps since 2012! In spite of the mentioned developments, shells continue to fall in western Aleppo and especially in the predominantly Christian and non-Christian neighborhoods of Ferkan, Jabriye, Seif Aldawle, Azizieh,… Read More