The Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs has launched the “iGorts” 2021 program, which provides an opportunity for highly qualified professionals from the Diaspora to serve in the public sector of Armenia. For additional inquiries, please do not hesitate to contact us through email at diasporafellowships@gov.am or by phone at +374 10 515 514. The Office will also host a series of online info sessions for the Armenian communities around… Read More

With extreme anxiety and deep concern we follow the current existential crisis in the Homeland and the alienation of cohesive dialogue , mutual respect and concession over a common cause. We are cognizant that answers are sought not only on the recent Artsakh war, but also of blatant failures in security, defense, and diplomacy over the past quarter century.

We are convinced that the Homeland needs a national leadership that inspires confidence to all its citizens and finds its way through the realm of the law in the perimeters of the country’s constitution.

Խոր անձկութեամբ եւ յուզումով կը հետեւինք Հայաստան Աշխարհի ներկայ ճգնաժամային անցուդարձերուն եւ իրարամերժ ոգիով արտայայտուած քաղաքական միտքերուն եւ ուղղութիւններուն: Իրազեկ ենք այն իրողութեան, որ արդարօրէն պատասխաններ կը փնտռուին ոչ միայն Արցախեան վերջին պատերազմի մասին, այլ նաեւ անցնող քառորդ դարու անվտանգութեան, պաշտպանութեան եւ դիւանագիտական ծալքերու մէջէն ի յայտ եկած ձախողութիւններուն համար: Համոզուած ենք, որ Հայրենիքը պէտք ունի վստահութիւն ներշնչող իշխանութեան մը, որ իր ուղին գտնէ երկրի սահմանադրութեան պարագիծի մէջ ակօսուած օրէնքի ճանապարհով: Ի… Read More

AMAA’s Christian Life Committee welcomes you to join us virtually on Saturday, March 13, 2021, as we “Learn + Pray for Lebanon,” which will be led by AMAA’s Board Member and Christian Life Committee Chair, Dr. Heather Ohaneson. Pastor Datev Basmajian, the Youth Worker of Christian Endeavor Union of the Armenian Evangelical Churches of Syria and Lebanon, will give a brief report on what life has been like for Armenian Evangelical Churches,… Read More

44 Days of Artsakh War
Our Commitment

It was not planned this way. But we know, “For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways.” Isaiah 55:8

The year 2020 was the 25th Anniversary of AMAA’s entry to Artsakh. A thoughtful celebration was planned in Shushi and Stepanakert for September 2020. A few good people made early reservations to join the AMAA’s family in special worship services, an official inauguration at Camp Bedrosian, cultural events, a theatrical presentation and a formal banquet in none other than Shushi.

God had other plans for my people.

Արցախեան 44օրեայ Պատերազմը
Մեր Յանձնառութիւնը

Այդպէս նախատեսուած չէր: Բայց մենք ծանօթ ենք «Քանզի իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն, ու ձեր ճամբաները իմ ճամբաներս չեն»: Եսայի 55. 8

Երկու Հազար Քսանը Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Արցախեան ծառայութեան քսանհինգ ամեակն էր: Բովանդակալից հանդիսութիւններ ծրագրուած էր Շուշիի եւ Ստեփանակերտի մէջ: Ստուար խնդակիցներ ապահոված էին իրենց երթեւեկը միանալու Աւետարանչականի ընտանիքին մասնակցելու յատուկ պաշտամունքի մը, Պետրոսեան Ճամբարի մասնաշէնքի նաւակատիքին, մշակութային ձեռնարկներու, թատրոնի մը ներկայացման եւ նշանակալից ու յիշատակալից պաշտօնական ընթրիքի մը ծրագրուած Արցախի մշակութային կեդրոն՝ Շուշիի մէջ:

Աստուած տարբեր ծրագիր ուներ մեր ժողովուրդին համար:

The Armenian Missionary Association of America (AMAA) is now accepting scholarship applications for the 2021-2022 academic year for full-time undergraduate students of Armenian descent studying in North America. Students interested in applying for scholarships should personally request the Link for the Application Form by calling 201-265-2607 or by email, sponsorship@amaa.org. Previous recipients must reapply each year. It is the responsibility of the student to request an application form. Incomplete items and/or missing… Read More