Easter is the celebration of Christ’s resurrection. It is an affirmation about life after death—an assurance of eternal life with God. It is also a statement about a quality life here on earth—an assurance of a better life here and now. Undoubtedly, Easter is a unique historical event which affirms Jesus’ victory over death. That event, however, becomes real, relevant, and meaningful to those who bind their lives with the triumphant Lord…. Read More

The Armenian Missionary Association of Australia (AMA-Australia) set a goal in 2019 to raise funds to support AMAA’s “Shogh” Educational Day Centers in Armenia and Artsakh, which provide provisional services for underprivileged children. The Centers, located in Gyumri, Vanadzor and Yerevan in Armenia and Askeran and Shushi in Artsakh, support children 6-12 years old who are living in socially underserved families, providing them a safe environment during parents’ working hours. The main… Read More

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէն Զաւէն Խանճեանի պատգամը Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի Հովուական եւ Հանրային Ծառայութեան 60-րդ Տարեդարձին Նուիրուած Յոբելինական Ճաշկերոյթին

Վերապատուելի Վահան Թութիկեան,
Սիրելի Բարեկամներ,

Ցնծալի պահ մը կ’ապրինք արդարեւ: Ուրախ եւ ցնծալի:
Հաւաքուած ենք պատիւ ընծայելու իր կեանքը «Տիրոջը այգիին» մէջ ծառայելու նուիրուած անձի մը ծառայութեան վաթսունամեայ յոբելեանին: Ծառայութիւն մը, որ չէ սահմանափակուած միայն բեմերու վրայ հրամցուած քարոզներու եւ կամ վանականներու հոլովոյթով կղզիացած կամ ճահճացած միայն աղօթքի խողովակով բարի մաղթանքներու ծիրին մէջ:

Յոբելինական Ճաշկերոյթ
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի
Հովուական եւ Հանրային Ծառայութեան 60-րդ Տարեդարձին Առիթով

Կիրակի, 17 Մարտ, 2019-ի երեկոյեան, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան (Միութիւն), ինչպէս նաեւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան (Աւետարանչական) հովանաւորութեամբ յատուկ յոբելինական ճաշկերոյթ մը տեղի ունեցաւ Փասատինայի Հայ Կիլիկիա Աւետարանական Եկեղեցիի Տէրեան սրահէն ներս՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի հովուական եւ հանրային ծառայութեան 60-րդ տարեդարձի բարեբաստիկ առիթով։ Ճաշկերոյթին ներկայ էին հոծ թիւով հիւրեր՝ ինչպէս գործակից հովիւներ, բարեկամներ եւ ընտանեկան պարագաներ։

By Joyce Abdulian

Even though we are about to enter the solemn period of Lent, the Johannes Brahms German Requiem, performed by the Lark Musical Society on Saturday, March 2, 2019, ushered us into the glory of Easter with its “Promise of Hope”—They will enter Zion with singing…Gladness and joy will overtake them. (Isaiah 51:11). God’s word came alive through the powerful, transcendent voices of the Lark Chorus, with the LARK Orchestra under the masterful direction of Maestro Vatsche Barsoumian. Considered his greatest vocal work, Johannes Brahms (1833-1897) intended his famous German Requiem to be for the living instead of the departed—a non-denominational statement of faith.

NO MORE WALLS

By Zaven Khanjian

What word have Americans heard most in the past several months? Wall would be a good contender for first place.

Walls are an integral part of our lives. They are all around us. In our homes, offices, properties, parks, gardens, parking structures.

The dictionary defines wall as ‘a high, thick masonry structure…. chiefly for defense.’

God did not create the wall.