Last week, Rev. Kirkor Ağabaloğlu, Pastor of the Armenian Evangelical Church of Gedik Pasa, Istanbul was in Armenia, along with a delegation comprised of members of the committee for the construction and rehabilitation of Istanbul’s CAMP ARMEN (Kamp Armen), including engineer Nazareth Binatli, architects Aleen Pontioglu, Zhan Gavrilov, representative of the Hrant Dink Foundation, Delal Dink (Hrant Dink’s daughter) and benefactors Harout and Dalar Khorozoglus. They came to Yerevan to get acquainted with… Read More

On the occasion of the Armenian  Evangelical Church’s 170th Anniversary, the Armenian Evangelical Union of France published a special issue of their publication ‘Panpere’, which you can download from the provided links: Special Issue of Panpere -French & Armenian Special Issue of Panpere – Armenian On July 1, 1846 in Constantinople (current day Istanbul), a spiritual awakening of thirty-seven men and three women formed a Society of the Pious which led them to declare… Read More

10th Anniversary of ARMISS Conservatory On June 19, 2016, the Armenian Evangelical Bethel Church of Aleppo, Syria, hosted a memorable ceremony to celebrate the 10th anniversary of “Armiss” Conservatory. The event was held in the sanctuary of the Armenian Evangelical Bethel Church. Among the guests were clergy, lay leaders, Central Committee members, Directors of the Armenian Evangelical Schools, Board of Trustees of the Armenian Evangelical Churches, representatives of the various Armenian organizations… Read More

 Armenian Evangelical Holy Trinity Church: Pera, Istanbul (founded July 1, 1846) Հայաստանեայց Աւետարանական առաջին Եկեղեցիի քառասուն հիմնադիրներուն ստորագրած յայտարարութիւնը, Յուլիս 1, 1846-ին, Բերա, Կոստանդնուպոլիս    «Մենք, կր յարգենք եկեղեցական իշխանութիւնները։ Պատկառանքով կ՚ընդունինք հայրենի աւանդութիւնները՝ նահատակաց արիւնովը սրբագործուած։ Կը սիրենք Հայ ազգը բոլոր հոգիով. Խղճի ազատութիւնը սակայն, ամէն բանէ աւելի թանկագին կը համարենք, եւ թոյլ պիտի չտանք որ որեւիցէ իշխանութիւն, կամ աւանդութիւն, կամ հրաման խլէ մեր ձեռքէն Քրիստոսի Աւետարանը։» The signed declaration of the forty persons who founded the first ‘Evangelical Church of Armenia’ on July 1, 1846 in Pera, Constantinople  … Read More

During his historic visit to the first Christian country, Armenia, from June 24-26, His Holiness Pope Francis met with many religious, political and public figures. On June 25, he visited Tzidzernagaberd, the Armenian Genocide Memorial Complex and Museum, reminding the world once again that the Armenian Genocide should never be forgotten or repeated. In the Memorial’s Guest Book he wrote:  “Here I pray with sorrow in my heart, so that a tragedy… Read More

Over the course of this historic Papal visit, June 24-26, Pope Francis will visit with numerous religious, governmental and civic figures in addition to addressing the public at various services.  The Armenian Missionary Association of America is thankful to Catholicos Karekin II for welcoming and including Armenian Evangelical leadership to participate in reception ceremonies.  Armenian Evangelicals were represented by Rev. Harout Selimian, President, Armenian Protestant Community in Syria. In advance of his… Read More

During his recent visit to Istanbul Turkey in early June, Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO met with The Camp ARMEN Reconstruction Committee, visited the Hrant Dink Foundation, the offices of Nor Zartonk as well as the Armenian Patriarchate of Istanbul. Agos Newspaper of Istanbul, founded by the late Hrant Dink, interviewed Mr. Khanjian  who reflected upon the mission of the AMAA and its support for the reconstruction of Camp ARMEN. Interview in… Read More