Open to High School and College Students The James G. Jameson Essay Contest, sponsored by the Armenian Missionary Association of America (AMAA), runs every academic year starting in October, and is financed from the income of a special fund established by Mr. and Mrs. James G. Jameson of Brookline, MA. All Armenian and part-Armenian students attending North American schools are eligible. Only unpublished essays are accepted, which are written in English and have… Read More

by Rev. John Khanjian, Ph.D. The Catholicos of All Armenians, His Holiness Karekin II, received representatives of the Armenian Evangelical Church and the Armenian Missionary Association of America (AMAA) at St. Leon Armenian Cathedral in Burbank, California on November 3, 2017 at 7:00 p.m. Representatives from the Armenian Evangelical Community and from the Western Diocese were invited by the AMAA for an interdenominational fellowship dinner where good will and best wishes were… Read More

Christmas Cards designed by Armenian Children in AMAA’s Orphan and Child Care Programs are now available in the bookstore. These 5 by 7 cards were produced by the Boston Area Orphan and Child Care Committee and all proceeds from sales will benefit AMAA’s Orphan and Child Care Programs.

Հետեւեալ յօդուածը առնուած է Հայրենիք Շաբաթաթերթի կայքէն՝ Նոյեմբեր 3, 2017 – hairenikweekly.com Հեղինակ Ն. 2 ­Նո­յեմ­բե­ր 1847ին, 170 տա­րի ա­ռաջ, Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան տա­րած­քին, ­Սուլ­թա­նի «­Կայ­սե­րա­կան Ի­րա­տէով» (հրա­մա­նագ­րով), «բո­ղո­քա­կա­նու­թիւն»ը պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցո­ւե­ցաւ իբ­րեւ «միլ­լէթ» (ու­րոյն հա­սա­րա­կու­թիւն)։ Թէեւ սուլ­թա­նա­կան հրա­մա­նա­գի­րը ի­րա­ւա­կան անձ­նա­ւո­րու­թեան հան­գա­մանք կը շնոր­հէր ընդ­հան­րա­պէս բո­ղո­քա­կան­նե­րու կրօ­նա­կան հա­մայն­քին, բայց ի­րա­կա­նու­թեան մէջ եւ էա­պէս նո­րա­հաս­տատ «­Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղե­ցի»ն­ էր, որ կ­’ար­ժա­նա­նար պաշ­տօ­նա­կան ճա­նա­չու­մի եւ ա­զատ աս­պա­րէզ կը գտնէր, Օս­մա­նեան Կայս­րու­թեան մա­կա­նին տակ ապ­րող բո­լոր եր­կիր­նե­րու տա­րած­քին,… Read More

On Thursday, October 20, 2017, the Armenian Missionary Association of America (AMAA) presented two lectures on the occasion of the 500th anniversary of the Protestant Reformation. The event, which took place at the Armenian Presbyterian Church in Paramus, NJ, was attended by over 50 pastors, AMAA members, Board members, and staff from The United States and abroad. Zaven Khanjian, AMAA Executive Director/CEO introduced the two speakers. Rev. Dr. Carnegie Calian, past President… Read More

AMAA Holds 98th Annual Meeting in New Jersey and Elects New Board Members for the Class of 2020 The 98th Annual Meeting and related activities of the Armenian Missionary Association of America (AMAA) took place in New Jersey, October 19-22, 2017. The Executive Board of the Armenian Evangelical World Council (AEWC) held its meetingon Thursday evening and Friday morning and on Friday evening, the AMAA held its regular Board of Directors meeting…. Read More

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up