Bookstore

History of Armenian Christianity (Second printing)
by Leon Arpee

a-history-of-arm-christianity-leon-arpee

An objective overview of the Christian pilgrimage of the Armenian people throughout the centuries.

Product ID: 366
Price: $30.00
Buy Now Button

 

 


A Century of Armenian Protestantism 1846-1946 (Second printing)
by Leon Arpee

a-century-of-arm-protestantism-leon-arpee

The Author recounts the history of the Armenian Evangelical Movement from its beginning to 1946.

Product ID: 365
Price: $20.00
Buy Now Button

 

 


Eastern Armenian New Testament and Psalms – pb

eastern-armenian-ntProduct ID: 507
Price: $10.00
Buy Now Button

 

 

 

 


Reclaiming Konia By Heather Ruth Martin

5d3b68_1b4b88e9563c4832821cfa58d94a9762-jpg_srz_276_418_85_22_0-50_1-20_0-00_jpg_srzA tale of love, loss and the Armenian Genocide – based on the true story of Melkon Jenanyan.

Product ID: ID 376CO
Price: $14.99
Buy Now Button

 

 


The Recipes of Musa Dagh by Alberta, Anna and Louisa Magzanian

recipes-of-musa-dagh

An Armenian Cookbook in a Dialect of its Own – The recipes of Victoria Chaparian Magzanian. The Magzanian sisters have teamed up to produce this wonderful cookbook, preserving the distinct cooking of Musa Dagh, and with it, many of the stories of village and mountain where they lived.

Product ID: 364CO (PB, 134p.)
Price: $19.50
Buy Now Button


The Martyred Armenian Writers 1915-1922: An Anthology by Herand M. Markarian

martyredarmenianwritersAn anthology of literary works of thirteen most prominent Armenian martyred writers. It includes their bios, literary accomplishments and literary characteristics. The book also contains samples of the works of the writers, translated from the original Armenian texts.

Product ID: 362C
Price: $20.00
Buy Now Button


The Youth Home of Istanbul: A Story of the Remnants’ Return by Hrant Guzelian

youthhomeThe story of Hrant Güzelian’s search and rescue operations of Islamized Armenian youth in historic Armenia. Güzelian, who was a survivor of the Armenian Genocide, founded the Youth Home of Istanbul in the basement of the Armenian Evangelical Church of Gedik Pasha and dedicated his life to searching and rescuing hundreds of Islamized Armenian youth living in historic Armenia, among whom were Hrant and Rakel Dink.

Product ID: 357
Price: $20.00
Buy Now Button


Renewed Faith: A Historical Review of the First Armenian Evangelical Church of
Beirut, Lebanon
DVD

RenewedFaithDVD“Renewed Faith,” directed by Hratch A. Tokatlian and produced by the Armenian Evangelical Cultural Association, begins with the history of the Evangelical movement in Constantinople, moves on to the establishment of the Armenian Evangelical community in Beirut during the 1920s and focuses on the First Armenian Evangelical Church’s history from 1922 and onward.

Product ID: CO359/DVD
Price: $12.50
Buy Now Button


Exploring Our Faith: In the Words of the Apostles’ Creed by Rev. Peter B. Doghramji, Ph.D.

Doghramjibook.jpgIn this book, Rev. Dr. Peter Doghramji, with inspiring zeal and profound theological reflection, explores the implications of the basic tenets of the Church in our daily lives. Rev. Dr. Doghramji’s attempt to “explore our faith” is to discover living truths in the creed that will open our eyes and minds, our “logos” to the LOGOS who lives among us and in us. The book is dedicated to the Armenian Martyrs who explored their faith and died for it.

Product ID: 358/Book
Price: $10.00
Buy Now Button


Hooysus Es (You Are My Hope) Mary Balian

hooysuses.jpgSinger/songwriter Mary Balian has released her second CD of Armenian Christian contemporary music, Hooysus Es (You Are My Hope). The CD is a compilation of modern worship songs and hymns, as well as original songs written by Balian and her colleagues. Hooysus Es was produced by Gilbert Hovsepian and sponsored by the Armenian ministry organization, Bashde.org, with additional support by individual donors and participating artists. Mary is an Armenian-American singer/songwriter whose repertoire includes pop, world, dance, and contemporary Christian music. She is a graduate of UCLA and CSUN and is involved in ministry in the Los Angeles Armenian Evangelical community with her husband, Manny Saghbazarian, with whom she has two daughters.

Product ID: 360/CD
Price: $10.00
Buy Now Button


The Armenian Answer To The Armenian Question by Richard Melikian

The Armenian AnswerThis book is not about the past. It is about the future. Though I consider it a wise thing to try and understand how and why the Armenian Genocide took place, that information and historical data is well documented. Numerous writers and historians have written excellent pieces on the events that took place in the first genocide of this century. But let us not dwell solely upon the sorrows that occurred. Let us press on to better shape the present so that the future will hold that much fewer of such similar tragedies. From this point on you are invited to join me in a walk into the future of the Armenian people. Where are we headed? What direction will you choose to follow? Join me as we ask the questions necessary to lead ourselves out of the early 1900’s and into citizens of the 21st century. –Richard G. Melikian

Product ID: CO355/Book
Price: $12.00
Buy Now Button


Կեանքի Իմաստութեան գաղտնիքները The Secrets of Life’s Wisdoms (In Armenian) by Վեմիր Համբարձումյան – Vemir Hambartsumyan

TheSecretsofLifesWisdomՎերլուծելով իմ կյանքի պատահականությունների ամբողջ շղթան, ես եկել եմ այն համոզիչ եզրակացության, որ մարդկանց բախտորոշիչ պարագաներում, ոչինչ պատահականորեն չի կատարվում. ԱՄԵՆ ԻՆՉԸ ՄԵՐ ԿՅԱՆՔՈԻՄ ԸՆԹԱՆՈՒՄ է ՄԵԶ ՀԱՄԱՐ ՄԻԱՆԳԱՄԱՅՆ ԱՆՀԱՍԿԱՆԱԼԻ, ԲԱՅՑ ԽԻՍՏ ՈՐՈՇԱԿԻՈՐԵՆ ՀՍԿՎՈՂ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎԱԾ ԾՐԱԳՐՈՎ: Գերագույն Ստեղծողի Ծրագիրը ունի ուսուցանելու և մարդկանց կատարելագործելու հատկություն: Նա յուրաքանչյուրին տալիս է (անձին համապատասխանող) փորձնական դժվարություններ (երբեմն անհաղթելի թվացող):Եթե տվյալ անձը կարողություն, ուժ և ունակություն է դրսեվորում և հաղթահարում է ստեղծված դժվարությունը, ապա Գերագույն Ստեղծողը նորանոր հաջողություններ է պարգևում նրան՝ յուրաքանչյուր հերթական դժվարությունը հաղթահարելուց հետո: Վեմիր Համբարձումյան

Product ID: CO354/Book
Price: $5.95
Buy Now Button


Այս Տունը Քո՞ւկդ է Թէ Իմս“Is This House Yours or Mine?” – (In Armenian)
by Զաւէն Խանճեան – Zaven Khanjian

Khanjianays“Is This House Yours or Mine?” Այս Տունը Քո՞ւկդ է Թէ Իմս – Pages from Diary of the Author’s pilgrimage to Western Armenia, Cilicia and Constantinople. Ուխտագնացութիւն դէպի Արեւմտեան Հայաստան, Կիլիկիա եւ Կոստանդնուպոլիս – Հեղինակին Օրագրութեան էջերէն առնուած։

Product ID: 352/Book
Price: $35.00
Buy Now Button


Հալէպ Առաջին Կայարան – Մանկութիւն ունեցող տղու մը յուշերը“ALEPPO FIRST STATION” – Childhood memoirs of a happy teenager inn Aleppo, Syria (In Armenian)
by Զաւէն Խանճեան – Zaven Khanjian

KhanjianBook“HALEB Arachin Gayaran” Հալէպ Առաջին Կայարան is the story of a young boy who lived and tremendously enjoyed his childhood in HALEB. It shares the vibrant upbringing, happy and amazing childhood stories, and beautiful memories of growing up. It’s the story of the author’s neighborhood, school, church, neighbors, teachers, classmates, the markets shopped at, bookstores visited, libraries that illuminated  a generation, eateries frequented, leaders encountered, places visited, people met and people loved.

Product ID: 351/Book
Price: $30.00
Buy Now Button


Armenian Evangelicals’ Challenge to Religious Extremism: The Growing Influence of Fundamentalism in Armenian Evangelical Churches by Dr. Arthur Salibian

SalibianBookArmenian Evangelicals’ Challenge to Religious Extremism is a collection of articles written in response to the increasing influence of American Fundamentalism in Armenian Evangelical churches in North America. The book highlights the differences between Armenian Evangelicals’ past as a community tolerant to diversity and its present leadership that is attempting to impose doctrinal uniformity in the churches. In doing so, the pathway for Armenian Evangelicals to reclaim their ecumenical heritage, and challenge Fundamentalism, is laid out.

Product ID: 361/Book
Price: $8.00
Buy Now Button


The Armenian Genocide Evidence from the German Foreign Office Archives, 1915-1916 compiled and edited by Wolfgang Gust

ArmGenocideBookIn close to 800 pages the book contains hundreds of telegrams, letters and reports from German consular officials in the Ottoman Empire to the Foreign Office in Berlin which describe in graphic and shocking detail the unfolding genocide of the Armenians.

Product ID: 349/Book
Price: $75.00
Buy Now Button


I Shall Not Die by Rev. Nerses Sarian. A Tribute to the Faithfulness of God.

SarianThe personal accounts of Rev. Nerses Sarian’s survival story during the Armenian Genocide and a record of the miracles of grace that he has experienced. As a picture of the Church in persecution, this story has the great virtue of being a firsthand account from one who was directly involved.

Product ID: 347/Book
Price: $12.00
Buy Now Button


The Armenian Evangelical World Council (in English and Armenian)
by Rev. Vahan Tootikian, D.Min.

tootikianbook

Published at the beginning of this Centennial year of the Armenian Genocide, the bilingual volume is appropriately dedicated to the blessed memory of the one and a half million Armenians who became victims of the first genocide of the 20th century, perpetrated by Ottoman Turkey. The text focuses on the history and accomplishments of the Armenian Evangelical World Council (AEWC) since its inception in 1978. Rev. Tootikian provides important background on the establishment of organizations that preceded the AEWC

Product ID: CO356/Book
Price: $22.95
Buy Now Button