Christmas in Border Villages of Armenia

“Hello” and “Thank You” from Armenia to America!

The AMAA carves smiles on about 12,000 children’s faces with Christmas gifts, festivities and the message of God’s love every year, throughout Armenia and Artsakh.

The Good News of Christmas also reached the Noravan, Shaghat and many other border villages in Armenia.

High spirits, music, gifts:

After staging the Christmas story, the children are scurrying around in the hallway, waiting their turn to get their presents.

One of the kids, who knows us, asks: “Did Santa send these gifts from America?”

When he hears the answer, he eagerly runs back to his friends, screaming: “Hey, guys, our gifts came from America,” but then, as if he forgot something, he comes back to us:

 “Oh gosh, I forgot, then, do ya think you could send back a ‘thank you?’” and adds “you may as well throw in a ‘hello’ from us.”

Many “hellos” and “thank you’s” from Armenia to America!

Lusine Ohanyan, AMAA Armenia External Relations Manager

Բարևներ և շնորհակալություն Հայաստանից Ամերիկա!

Ավետարանչական ընկերակցությունը ամեն տարի շուրջ 12,000 երեխաների ժպիտ է պարգևում Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան հանդեսներով և նվերներով Հայաստանի տարբեր մարզերում և Արցախում։

Սուրբ ծննդյան բարի լուրը հասավ  նաև Նորավան, Շաղաթ և այլ սահմանամերձ գյուղեր։

Բարձր տրամադրություն, Երաժշտություն,  նվերներ։

Սուրբ ծննդյան բեմականացումից հետո միջանցքում վազվզում են երեխաները՝ սպասելով նվեր ստանալու իրենց հերթին։

Երեխաներից մեկը ճանաչելով մեզ հարցնում է․ «Էս նվերները Ձմեռ պապնա՞ ուղարկել Ամերիկայից»։

Պատասխանը լսելուց հետո, ուրախ վազում է ընկերների մոտ ու գոռում․ «Տղե՜րք, մեր նվերները Ամերիկայից է» և կարծես մի բան մոռացած հետ է վերադառնում․ « Վա՜յ, մոռացա , դե կասեք շնորհակալություն մեր կողմից, համ էլ կբարևեք»։

Բարևներ և շնորհակալություն Հայաստանից Ամերիկա։

Լուսինե Օհանյան – Ավետարանչականի Հայաստանի Մասնաճյուղի Արտաքին կապերի պատասխանատու

  Add impact to your inbox. Join our mailing list and see our work in action: Sign Up